Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Lične linije i privatni klijenti

Nesigurna narav života čini nas ranjivima za mnoge rizike kao što su nezgode, povrede, oštećenje imovine i, ponekad, finansijski krah. Naše profesionalno osoblje pruža usluge upravljanja ličnim rizicima i rešenja osiguranja na koja privatni klijenti mogu da se oslone kada se radi o potencijalno razarajućim rizicima.

Kontaktirajte nas

Odeljenje za privatne klijente kompanije Willis Towers Watson pruža usluge upravljanja ličnim rizicima i rešenja osiguranja na koja privatni klijenti mogu da se oslone kada se radi o potencijalno razornim rizicima.

Kome pružamo usluge

Bilo kojem pojedincu ili porodici koji:

  • Žele osećaj sigurnosti koji proizlazi iz timskog rada s profesionalcima koji odvajaju vreme da se temeljno upoznaju s vašim potrebama upravljanja rizicima i imaju na raspolaganju resurse, stručna znanja i kreativnost da odgovore na te potrebe
  • Traže sveobuhvatnu zaštitu za jedinstven ili skupocen portfelj lične imovine, uključujući kuće, automobile, jahte, antikvitete i drugu vrednu imovinu

Šta mi činimo?

Pojednostavljenje

Možemo da pojednostavimo vaš život tako što upravljamo svim vašim ličnim rizicima na inteligentan i sveobuhvatan način koji je usklađen s vašim ličnim i finansijskim ciljevima i odražava vašu toleranciju za rizike. Timski rad iziskuje komunikaciju. Zajedničkim snagama dubinski razumemo vašu individualnu situaciju i vaše potrebe za zaštitom resursa.

Specijalizacija

Posedovanje značajnog bogatstva povezano je s komplikovanim ličnim izlaganjima koja iziskuju iskustvo i stručna znanja neophodna za razumevanje jedinstvene naravi takvih izlaganja. Willis Towers Watson nudi usluge upravljanja ličnim osiguranjem pojedinaca više od 100 godina.

Prilagođavanje

Odgovarajuća sigurnost imovine započinje s procenom ličnog rizika – praktičnim, analitičkim postupkom za osmišljavanje sveobuhvatnog programa zaštite imovine, jedinstveno prilagođenog vašoj situaciji i životnom stilu.

Ova procena uključuje:

  • Identifikaciju imovine izložene riziku
  • Kvantifikaciju potencijalnih gubitaka
  • Procenu prevencije gubitaka
  • Utvrđivanje tolerancije rizika
  • Analizu postojećih polisa

Nezavisno od količine imovine koju posedujete ili kompleksnosti vaših izlaganja, Willis Towers Watson poseduje stručna znanja i neophodna rešenja da biste rizicima mogli da upravljate prema svom nahođenju.

Contact us