Skip to main content
main content, press tab to continue
O nama

Inkluzija i različitost: Opredeljenje kompanije WTW

„Inkluzivno radno okruženje koje aktivno podržava različitost ideja i stavova, ključno je za ostvarivanje najboljih mogućih rezultata za našu kompaniju, naše kolege, naše klijente i našu zajednicu.” - Džon Hejli, generalni direktor kompanije WTW

Kontaktirajte nas

Naša filozofija u pogledu inkluzije i različitosti

U kompaniji WTW verujemo da je kultura inkluzije i različitosti (Inclusion and Diversity, I&D) ključna za naše poslovanje. To nije odvojena inicijativa, nezavisna od ostatka organizacije. U stvari, I&D predstavlja temelj svega šta radimo. Način na koji zapošljavamo i dodeljujemo unapređenja, način na koji poslujemo sa klijentima i način na koji naši timovi funkcionišu. Razlog je jednostavan: Ostvarivanje vidljivog napretka u realizaciji ciljeva I&D-a predstavlja dobru poslovnu praksu.

I&D direktno utiče na našu sposobnost da rastemo i da se razvijamo. Stoga smo posvećeni stvaranju inkluzivnog radnog okruženja u kom se čuje glas svakog pojedinca, uz poštovanje i uvažavanje individualnih razlika. Verujemo da nam formiranje timova koje karakteriše različitost, zasnovanih na našim najboljim idejama i nastojanjima, pomaže da donosimo bolje odluke, da budemo kreativniji i da unapredimo našu sposobnost rešavanja kompleksnih problema naših klijenata. To je ključ za održavanje komparativne prednosti, danas i u budućnosti.

Naša vizija inkluzije i različitosti

Sa preko 45.000 zaposlenih, angažovanih u više od 140 država, integralni deo naše vizije je biti poslodavac izbora, kompanija u kojoj kolege rade kao jedinstven tim. Naše jedinstvene stavove koristimo kako bismo pružali usluge klijentima, stremeći ka izvrsnosti i visokim učincima u svim oblastima delovanja. Naši I&D prioriteti na nivou cele organizacije odražavaju ovu viziju i usklađeni su sa njom.

I&D prioriteti na nivou cele organizacije

  1. Uspostavljanje sveobuhvatnog pristupa u pogledu slabije zastupljenih kadrova
  2. Suštinski povećati nivo ukupne različitosti, uključujući broj žena, u rukovodstvu
  3. Promovisati kulturu inkluzivnosti koja uvažava međusobne razlike i podržava ono što je jedinstveno za svakog od nas

Praktična realizacija I&D-a u kompaniji WTW

Naša posvećenost je više od reči i dokazuje se širom naše organizacije svakog dana.

Zamenice su važne u kompaniji WTW

Sloboda naših kolega da na radnom mestu budu ono što jesu predstavlja okosnicu naše inkluzivne kulture, a to je kultura u kojoj se svako oseća bezbedno, poštovano i ima priliku da napreduje. Mi čvrsto verujemo da ovi principi važe i za transrodne, nebinarne i rodno neusaglašene osobe.

Kompanija WTW se zalaže za pravedno ophođenje i nagrađivanje svih zaposlenih, bez obzira na njihov rodni identitet. Razumemo da postoji razlika između polnog i rodnog identiteta i da rodni sistem nije binarni (muško/ženski). Zato je upotreba zamenica izuzetno važna prilikom oslovljavanja osoba jer pokazuje da priznajemo i poštujemo nečiji identitet, što je posebno važno kada je reč o transrodnim i nebinarnim osobama.

Kada prilikom oslovljavanja drugih osoba koristite ispravne zamenice, pokazujete da znate identitet tih osoba i da poštujete njihov izbor. Upotreba ispravnih zamenica i navođenje zamenica kojima želite da vas drugi oslovljavaju su jednostavni načini da pokažemo podršku i posvećenost inkluzivnosti, kao i da izbegnemo pretpostavke o nečijem rodnom identitetu samo na osnovu imena ili izgleda osobe.

Kada veći broj nas na svojim profilima na društvenim mrežama ili u potpisima u e-porukama označi kojom zamenicom želi da ga drugi oslovljavaju, stvorićemo inkluzivniju kulturu koja će ohrabriti druge kolege da učine to isto. Tako negujemo i stvaramo bezbedno i prijatno okruženje, u kome naše kolege različitih opredeljenja mogu biti ono što jesu i slobodno to i izraziti. Upotreba ispravnih zamenica pokazuje da se međusobno poštujemo, a to je osnovna vrednost kompanije WTW i omogućava našim kolegama, koji se ne identifikuju sa tradicionalnim shvatanjima roda i seksualnosti, da svakog dana budu ono što zaista jesu na radnom mestu. 

Naš globalni I&D kalendar pruža dosledan okvir za obeležavanje različitih događaja u celom kulturološkom spektru koji podržava različitost naše kompanije i šireg društvenog okruženja u kojem delujemo.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Globalni I&D kalendar

Calendar of Events
Month Event
Februar Mesec crne istorije (Severna Amerika)
8. mart Međunarodni dan žena
2. april Svetski dan autizma
21. maj Svetski dan kulturološke različitosti
Jun Mesec ponosa
25 - 27. septembar Festival „Dive In”
Oktobar 10. Svetski dan mentalnog zdravlja Mesec crne istorije (UK)
3. decembar Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Globalni kalendar takođe služi za edukaciju i uključivanje naših kolega u široku paletu tema i događaja koji se odnose na različitost, npr. naša godišnja PRIDE inicijativa koju zaposleni kompanije WTW obeležavaju širom Evrope i u Severnoj i Južnoj Americi, od juna do avgusta.

Kompanija WTW obeležava Međunarodni dan žena 2018. godine. Kolege iz kompanije

WTW širom sveta obeležavaju ovaj praznik ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena.

Naša globalna i regionalna I&D veća

Naše globalno I&D veće, pod sponzorstvom Karla Hesa, generalnog direktora i Kristi Banas, šefice odeljenja za kadrovske poslove, postavlja standard za naše I&D inicijative na globalnom nivou. Projekte vode I&D veća prema geografskoj nadležnosti, pružajući lokalnu perspektivu i realizujući naše globalne prioritete u konkretne akcije koje će imati najjači odjek u njihovom regionu. Ova veća, sa članovima iz različitih oblasti poslovanja i funkcija, vode naše I&D aktivnosti širom sveta, vodeći računa da budu direktno utkane u naše aktuelno delovanje i usklađene s našim prioritetima.

Naše inkluzivne mreže

Naše inkluzivne mreže su osmišljene za uključivanje naših kadrova u aktivnosti i stvaranje čvršćih veza međusobno, sa našim klijentima i sa zajednicama u kojima radimo i živimo. Ove mreže su u srcu naših napora da kolege u praksi uključimo u aktivnosti i inspirišemo i da aktivno radimo na ostvarenju našeg cilja o regrutovanju, zadržavanju i usavršavanju slabo zastupljenih kadrova. Svaka od naših inkluzivnih mreža ima dva izvršna sponzora, na globalnom odnosno lokalnom nivou, koji koriste svoj uticaj da bi zastupali i unapređivali ciljeve mreže.

Aktuelne inkluzivne mreže uključuju sledeće:

Žene i podrška — podrška za specifične zahteve naših ženskih kadrova, sa naglaskom na povećanje broja žena na rukovodećim mestima kroz usavršavanje, pružanje mentorske podrške i povezivanje s klijentima i pronalaženje ravnoteže između posla i života.

LGBT+ — romoviše radno okruženje koje pruža podršku, poštovanje i inkluziju za kolege iz celog spektra seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Nastojimo da uključimo LGBT+ kolege, ojačamo njihovu vezu sa kompanijom i olakšamo uspostavljanje veza sa LGBT+ osobama u zajednicama u kojima radimo i živimo.

Dosadašnja priznanja za naša I&D nastojanjaHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Kampanja za ljudska prava, indeks korporativne jednakosti, 2015 – 2018.

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

Priznanje za dostignuća u oblasti osiguranja (The Insurance Insider Honours), 2017., UK

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Magazin „Talent Management”, indeks vrednosti različitosti, 2014 - 2017.

Exelon

Počasni status u oblasti različitosti i inkluzije (Diversity and Inclusion Honor Roll), 2011 - 2018.

Stonewall Diversity Champion

Član inicijative „Diversity Champion”, 2015 - 2023.

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

Organizacija IABA, konsultant godine, 2015.

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Multikulturalnost — fokusiranje na specifične potrebe kolega različitog porekla i podrška za prihvatanje kroz učenje i uvažavanje različitih rasa, etniciteta, religija, jezika i kultura koje čine našu organizaciju. Premošćavanje razlika između raznovrsnih kulturnih skupina unutar kompanije omogućava nam da pružamo bolje usluge klijentima i zajednicama u kojima su ove grupe zastupljene.

Radna sposobnost (UK i Azija) — okuplja kolege zainteresovane za pitanja invaliditeta, blagostanja i zdravlja na radnom mestu. Posvećeni smo preispitivanju uvreženih shvatanja i boljem razumevanju invalidnosti, uklanjanju prepreka za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba sa hroničnim stanjima, te omogućavanju da osobe s invaliditetom realizuju svoje potencijale.

Mladi profesionalci (UK i Zapadna Evropa) — ima za cilj formiranje zajednice uvezanih, angažovanih, dobro informisanih i karijerno orijentisanih mladih profesionalaca koji su garant budućeg uspeha kompanije WTW. Ova grupa pruža obuku, umrežavanje i usavršavanje te platformu putem koje mladi profesionalci mogu da dele svoje ideje i izraze svoje mišljenje.

Contact us