Skip to main content
main content, press tab to continue
Rešenje

Upravljanje sajber rizicima

Kompanija WTW pruža integrisani, sveobuhvatni pristup upravljanju sajber rizicima kako bi vam pomogla da upravljate rizicima koji se odnose na ljudske resurse, kapital i tehnologiju širom vaše organizacije. Svaki plan koji ne uzima u obzir svaki od ovih aspekata najverovatnije neće dovesti do uspeha.

Kontaktirajte nas

Današnja sajber bezbednost mnogo je više od jednostavnog tehnološkog rizika kojim se bavi IT odeljenje. Narušavanje sajber bezbednosti može umanjiti vašu sposobnost poslovnog delovanja i uzrokovati milionske štete. Tu su, takođe, i dugoročne posledice po vašu reputaciju i brend čiji učinak se oseća dugo nakon saniranja posledica sajber napada.

Kompanija WTW pruža integrisani, holistički pristup upravljanju sajber rizicima koji vam pomaže da upravljate svim vrstama izloženosti, širom vaše organizacije. Koristimo pristup u tri koraka koji našim klijentima omogućava da naprave procene i upravljaju svojim sajber rizicima.


 1. 01

  Procena

  Koristimo set dijagnostičkih alata da identifikujemo i analiziramo vaše ranjivosti širom cele organizacije, s fokusom na sajber rizike koji utiču na ljude, kapital i tehnologiju. Identifikujemo odstupanja i pružamo rešenja za njihovo otklanjanje i stvaranje inteligentnog sistema sajber bezbednosti u organizaciji.

  • Dijagnostički postupak za izradu profila sajber rizika
  • Anketa o kulturi odnosa prema sajber rizicima
  • Dijagnostički postupak spremnosti za sajber delovanje

 2. 02

  Kvantifikacija

  Oslanjamo se na naše globalno iskustvo, rezultate rada naših alata za obradu podataka i prilagođene procene da bismo pružili strateški komplet rešenja, najboljih u klasi, koja su osmišljena da minimiziraju i ublaže rizike od izlaganja.

  • Sajber kvantifikacija

 3. 03

  Zaštita

  Nakon toga, vršimo transfer rizika preostalog nakon implementacije svih strategija proaktivnog ublažavanja rizika. Naše klijente štitimo čak i kada se dogodi sajber incident tako što im bez odlaganja dostavljamo izveštaje koji se odnose na prijavu potraživanja i forenzičko računovodstvo.

  • Savetovanje, posredovanje i plasman osiguranja
  • Zastupanje u odštetnim potraživanjima

Sveobuhvatni plan za sajber zaštitu koji se odnosi na:

Ljudske resurse

Dve trećine sajber incidenata su direktna posledica ponašanja zaposlenih – od izgubljenih uređaja do štetnih postupaka nezadovoljnih zaposlenih. Naša vlasnička Anketa o kulturi odnosa prema sajber rizicima može vam pomoći da procenite stavove i ponašanja zaposlenih kako biste otkrili ranjivosti, razvili svest i osmislili korake za smanjivanje rizika od štetnih postupaka zaposlenih.

Naš Dijagnostički postupak spremnosti za sajber delovanje pomaže vam da kreirate i optimizujete sajber radnu snagu kroz definisanje uloga i identifikovanje nedostataka u pogledu kadrova i veština. Ovo obuhvata procenu potencijalnih izvora sajber rizika u cilju formulisanja plana zapošljavanja i zadržavanja zasnovanog na potrebama u okruženju kontinuiranog „rata“ za privlačenje sajber kadrova. Naši konsultanti za ljudske resurse i savetnici za rizike koji su vodeći na tržištu, pružaju prilagođena rešenja zasnovana na jedinstvenim karakteristikama poslovanja i prioritetima svakog klijenta.

Kapital

U 2017. godini kompanije su potrošile približno 96 milijardi dolara na zaštitu od sajber pretnji, od čega je svega 2 - 3% bilo namenjeno za zaštitu kapitala kroz osiguranje. Naša rešenja za transfer rizika, posebno u oblasti savetovanja i plasmana osiguranja, štite vaš bilans stanja od rizika preostalih nakon primene odgovarajućih bezbednosnih mehanizama i postupaka.

Naši vlasnički alati Sajber kvantifikacija i Dijagnostički postupak za izradu profila sajber rizika pomažu vam da donesete strateške odluke o efikasnom raspoređivanju kapitala u oblasti visokog prioriteta, uključujući odluke o transferu rizika. Naša rešenja nakon incidenta uključuju zastupanje u odštetnim potraživanjima i forenzičko računovodstvo u svrhu maksimalnog obnavljanja kapitala u skladu sa odgovarajućim polisama osiguranja.

Tehnologije

Približno 77% korporativnih troškova za sajber bezbednost odnosi se na informatička i operativna tehnološka rešenja. Ipak, percepcija o ranjivosti na sajber napade ostaje prisutna u većini kompanija. Naši savetodavni timovi procenjuju specifični nivo tehnoloških rizika za svakog klijenta i, u saradnji sa našim izabranim tehnološkim partnerima, rade na ublažavanju i upravljanju sajber rizicima širom organizacije.

IT rešenja ne mogu da se usvoje ili implementiraju u vakuumu. Simbiotska veza ljudskih resursa i tehnologije od ključnog je značaja za uključivanje sajber strategija u poslovanje i njegove funkcije.

Naš holistički pristup sajber bezbednosti procenjuje sve potencijalne sajber pretnje, od ljudskih resursa do tehnologije, čime se osigurava da je vaša organizacija svesna rizika i preduzima sve neophodne mere za ublažavanje mogućih šteta.

Contact us