Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Doorrekeningen nieuwe parameters

Door Wichert Hoekert | December 23, 2022

Lees meer over de doorberekeningen die zijn gemaakt door het DNB na aanleiding van de technische briefing van de commissie parameters.
Retirement
Pensioenakkoord

Vorige week vond ook de technische briefing van de commissie parameters plaats, waarin leden van de commissie toelichting gaven bij het adviesrapport en vragen daarover beantwoordden.

In de brief ten geleide van het advies kondigde het ministerie aan dat deze week doorrekeningen publiek zouden worden gemaakt. Die zijn aan de kamer gestuurd. De doorrekeningen zijn, net als het advies, gebaseerd op de situatie per 30 juni 2022. Op 14 december vond over de berekeningen een technische briefing plaats.

De berekeningen van DNB wijzen uit dat het nieuwe stelsel voor alle cohorten een vooruitgang oplevert. Ook in slechte scenario’s (hier zoals te doen gebruikelijk gezien als het vijfde percentiel) worden de uitkomsten in het nieuwe stelsel voor alle cohorten beter, behalve voor oudere gepensioneerden. Daar kan bij worden aangetekend dat de wijze waarop de solidariteitsreserve in de DNB-doorrekeningen werkt voor gepensioneerden minder gunstig is dan varianten die momenteel in de praktijk de aandacht hebben. De spreiding tussen de verwachte uitkomsten en die in het vijfde percentiel wordt in het nieuwe stelsel overigens wel groter.

In die effecten speelt de fiscale ongelijkheid tussen het huidige en het nieuwe stelsel een rol: in doorrekeningen van het huidige stelsel wordt rekening gehouden met de fiscale maximering van de indexatie, waarvan in het nieuwe stelsel geen sprake is.

Ten opzichte van de eerdere berekeningen van DNB van augustus dit jaar (die gebaseerd waren op de situatie per einde maart 2022 en de huidige scenarioset) is met name de compensatielast voor de afschaffing doorsneesystematiek aanzienlijk afgenomen. Dat is het gevolg van de lagere toekomstige rentes die in de nieuwe scenarioset (hoewel de actuele rente tussen maart en juni van dit jaar juist steeg) worden verondersteld.

De pensioenfondsberekeningen geven een wat minder eenduidig beeld. Daarin is wel bij enkele cohorten sprake van een achteruitgang in pensioenvooruitzicht ten gevolge van de afschaffing van de doorsneesystematiek. Naar het zich laat aanzien is die achteruitgang door andere toedeling van het vermogen te vermijden of te beperken, zo stelt het ministerie. Waar de DNB-berekeningen in de hoofdvariant starten vanuit een dekkingsgraad van 122% (de gemiddelde dekkingsgraad per einde juni), gaan fondsen uit van dekkingsgraden van 100% en 110%.

Gevolgen fiscale premiegrens

Het ministerie meldt verder dat de lagere rendementsverwachtingen vooralsnog geen gevolgen zullen hebben voor de fiscale premiegrens. In het bepalende 27e percentiel is het gemiddelde netto reële rendement voor de te veronderstellen portefeuille 1,1%. Dat zou volgens de tabel in het voorgestelde artikel 18a van de Wet LB leiden tot een fiscaal maximale premie van 35%. Het maximale premieniveau wordt alleen vóór 2037 gewijzigd als de afwijking ten opzichte van het huidige maximum van 30% groter is dan 5%. Als het relevante rendementspercentage op basis van de scenarioset per 1 oktober 2023 (onafgerond) daalt tot onder de 1% betekent dat de fiscaal maximale premie per 1 januari 2027 stijgt naar 38%.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us