Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Versoepelde toeslagregels: indexatie-AMvB 2023

Door Wichert Hoekert en Bert Hogendoorn | Oktober 31, 2023

Mogelijkheid ontstaan voor fondsen die niet de gehele maatstaf over 2022 hebben toegekend alsnog de gelegenheid te krijgen het restant daarvan toe te kennen
Retirement
Pensioenakkoord

Toen het ministerie net voor de zomer besloot dat de versoepelde regels voor toeslagverlening, waarvan in 2022 al sprake was, ook in geheel 2023 van kracht zouden blijven zonder dat daarvoor het transitie-FTK nodig is, heeft het dat gerealiseerd door het bestaande artikel 15c van het Besluit financieel toetsingskader een half jaar langer geldig te laten blijven. Onbedoeld lijkt daarbij, doordat de tekst die bedoeld was voor het tweede kwartaal van 2023 ongewijzigd en zonder nieuwe toelichting verlengd is naar de tweede helft van het jaar, ook de mogelijkheid te zijn ontstaan dat fondsen die per 1 januari 2023 niet de gehele maatstaf over 2022 hebben toegekend alsnog de gelegenheid krijgen het restant daarvan toe te kennen, zonder dat hiervoor de (ongewijzigde) spelregels voor inhaalindexatie gelden. Wel is daarbij explicieter dan eerder aangegeven dat die toekenning achteraf enkel betrekking kan hebben op rechten en aanspraken zoals die bestonden op 1 januari 2023.

Het belang van het toeslagbesluit dat de meeste fondsen in het laatste kwartaal zullen nemen, en de invloed daarop van eventueel gebruik van de versoepelde toeslagverlening, hangt mede af van de hoogte van de inflatie op dat moment. De gehanteerde maatstaf en de referteperiode verschillen per fonds. Per einde oktober is sprake van deflatie mede ten gevolge van de wijziging van de meetmethode van het CBS (die tegelijkertijd als argument kan dienen als de bovenbenoemde onbedoelde ruimte om het niet toegekende deel van de maatstaf per 1 januari 2023 alsnog te benutten). Pensioenfondsen die in hun toeslagbeleid nog geen rekening houden met deflatie doen er goed aan dat beleid alsnog te formuleren.

De voorwaarden voor gebruik van de versoepelde regels zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Fondsen mogen alleen van de ruimte gebruik maken als zij een concreet voornemen hebben tot invaren naar het nieuwe stelsel, en als zij de evenwichtigheid van het gebruik van de versoepelde toeslagregels kunnen aantonen. Op de website moet aan deelnemers inzage worden gegeven in de overwegingen en de effecten. Van belang is ook dat de effecten van gebruik van de versoepelde toeslagregels ook betrokken dienen te worden in het uiteindelijke implementatieplan.

Vorig jaar hebben DNB en AFM onderzoek gedaan naar de naleving van de voorschriften omtrent het gebruik van de versoepelde toeslagregels. Met name de AFM heeft kritische kanttekeningen geplaatst, in het bijzonder bij de communicatie.

DNB liet weten dit jaar ruimer te zullen toezien op gebruik van de versoepelde toeslagregels. Daarbij wordt ook de betrokkenheid van functiehouders specifiek benoemd. DNB zal een risicogebaseerde selectie maken van fondsen voor het uit te voeren onderzoek. Fondsen die gebruik maken van de extra toeslagruimte moeten dan aan DNB melden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Hogendoorn of Wichert Hoekert

Auteurs

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|TwitterRelated content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us