Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Vragen ministerie over het vervolg van het wetgevingstraject

Door Wichert Hoekert | Juni 21, 2023

Nadat op 30 mei de Eerste Kamer de WTP heeft aangenomen, heeft het ministerie een aantal brieven aan de kamer gestuurd over het vervolg van het wetgevingstraject.
Retirement
Pensioenakkoord

Nabestaandenpensioen

Een van de brieven heeft betrekking op de aangenomen moties inzake het nabestaandenpensioen. Het nieuwe nabestaandenpensioen zal een dekking op risicobasis bieden, met een automatische dekking die wordt voortgezet voor drie of zes maanden na einde dienstverband en tijdens WW-periode of ZW-uitkering. Nadien moet de mogelijkheid bestaan vrijwillig voort te zetten. Het ministerie heeft onderzocht of restitutie alsnog mogelijk gemaakt zou moeten worden, en concludeert dat daartoe geen aanleiding is. Van restitutie is sprake als een ingaand nabestaandenpensioen gefinancierd wordt uit vrijvallend kapitaal van de overleden deelnemer. In de brief wordt verwezen naar een eerdere brief over ANW-hiaat, waarin op het belang van die constructie wordt gewezen.

De motie om ook wezenpensioen vrijwillig voort te kunnen zetten zal in een eerstvolgend wetsvoorstel worden geregeld. Naar de mogelijkheid de vrijwillige voortzetting tot default te maken (wat het nadeel met zich mee zou brengen dat ouderdomspensioen, mogelijk onbedoeld, wordt opgegeten) wordt onderzoek gedaan.

In het najaar wordt de kamer geïnformeerd over hoe het overgangsrecht voor partnerpensioen kan worden gestroomlijnd.

De Pensioenfederatie zal een servicedocument uitbrengen over het nabestaandenpensioen.

Voortgang transitieperiode en planningsbrief

Minister Schouten zegde de Eerste Kamer toe dat een regeringscommissaris toe zal zien op het verloop van de transitie. In een van de brieven kondigt zij aan de benoeming voor 1 januari 2024 bekend te maken. Hoewel de uiterste datum voor de transitie is opgeschoven naar 1 januari 2028 bevestigt de brief dat de andere mijlpalen ongewijzigd blijven, inclusief de uiterste datum voor transitieplannen voor regelingen bij PPI’s en verzekeraars van 1 oktober 2026. Ook de uiterste data voor transitie- en implementatieplan in geval van pensioenfondsen, respectievelijk 1 januari en 1 juli 2025, blijven staan. Dat vanuit gedachte dat de extra ruimte dient om de uitvoeringspraktijk te ontlasten.

In tussentijdse monitoring (voor het eerst medio 2024) zal inzicht worden gegeven in de arbeidsvoorwaardelijke keuzes, waaronder ook eventuele compensatiemaatregelen.

In de planningsbrief wordt gemeld dat de transitiecommissie deze maand nog zal worden benoemd. Ook zal de lagere regelgeving zal deze maand nog formeel bekrachtigd worden.

Beleidsreactie evaluatie Wet algemeen pensioenfonds

Tot slot is ook een brief naar aanleiding van de door WTW uitgevoerde evaluatie van de Wet algemeen pensioenfonds aan de kamer gestuurd. In de brief worden de belangrijkste conclusies uit dat onderzoek samengevat. Het ministerie ziet geen aanleiding de eis aan het weerstandsvermogen te herzien, en geeft aan van mening te zijn dat de nieuwe bepalingen over de risicohouding problemen die zich voor konden doen bij toetredingen tot multi-client kringen hebben weggenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us