Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Conclusies van DNB uit jaarlijkse niet-financiële risico uitvraag 2022

Door Floris van Rijn en Marnix Ceelaert | Februari 24, 2023

In 2022 heeft DNB haar jaarlijkse sectorbrede analyse uitgevoerd bij pensioenfondsen. Lees meer over de conclusies.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 7 februari deelde DNB de Highlights Uitvraag Niet-Financiële risico’s 2022. Deze uitvraag, waarin DNB pensioenfondsen verplicht om inzicht te geven in risico’s en beheersing op verschillende vlakken, vindt jaarlijks in het voorjaar plaats. Daarvoor zet DNB verschillende vragenlijsten in met betrekking tot:

  • operationele risico’s;
  • governance, gedrag, cultuur en risk management;
  • het bedrijfsmodel en strategie;
  • integriteit;
  • en zelfs een niet-financiële vragenlijst over de beheersing van financiële risico’s.

Hoewel de praktijk uitwijst dat de interpretatie van de vragen bij pensioenfondsen nogal kan verschillen, is het goed om te vernemen welke conclusies DNB uit de beantwoording trekt.

Operationeel en IT

Met betrekking tot operationele en IT risico’s wordt geconcludeerd dat de basiselementen van een intern controleraamwerk doorgaans aanwezig zijn. DNB ziet ruimte voor verbetering in een integrale vastlegging van het interne controlesysteem. Wij zien die vastlegging vooral als noodzakelijk maar overzichtelijk onderdeel van de sleutelfunctie risicobeheer en niet als noodzaak voor de aanschaf van een ingewikkelde ‘GRC tool’ die veel onderhoud vergt. Uiteraard wordt bij deze risicocategorie ook het onderwerp datakwaliteit als verbetermogelijk benoemd. Hoewel veel pensioenfondsen hier inmiddels werk van maken moge duidelijk zijn dat het belang van goede datakwaliteit groot is en dat daar, mede in het licht van de aanstaande invaarexcercitie, nog steeds veel aandacht voor nodig blijft.

Governance, Gedrag, Cultuur en Risicomanagement

Hier wordt diversiteit, en dan in het bijzonder de verhouding man/vrouw en ervaring ‘buiten de sector’, als aandachtspunt benoemd. Overigens, een opvallend voorbeeld dat DNB noemt, van wat op het gebied van onafhankelijkheid beter kan, betreft een sleutelfunctiehouder waarvan de hoogte van de beloning afhangt van ‘de winst die de instelling dat jaar maakt’. Het lijkt lastig voor te stellen hoe dit er bij een pensioenfonds uit zou zien.

Verder blijkt dat:

  • de kwaliteit van informatieverstrekking vanuit bestuurscommissies richting het bestuur kan worden verbeterd;
  • er in veel gevallen geen opvolgingsplan voor bestuur en/of RvT is;
  • verbetering mogelijk is in de inrichting van de interne audit sleutelfunctie; en
  • met betrekking tot de risicobeheerfunctie de inrichting hiervan positief scoort. Vooral in de rapportages en evaluatie is ruimte voor verbetering.

Aankomend kwartaal kunnen pensioenfondsen de uitvraag van 2023 verwachten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floris van Rijn of Marnix Ceelaert.

Auteurs

Director Risk Management

Senior Consultant Retirement

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us