Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Terugkoppeling uitvraag DNB inzake transitie nieuw pensioenstelsel

Door Wichert Hoekert | November 29, 2022

In juni heeft DNB voor de tweede keer een uitvraag gedaan over de voornemens van pensioenfondsen inzake de transitie naar het nieuwe stelsel. In dit artikel leest u over de terugkoppeling van DNB.
N/A
Pensioenakkoord

In juni heeft DNB voor de tweede keer een uitvraag gedaan over de voornemens van pensioenfondsen inzake de transitie naar het nieuwe stelsel. Bij de terugkoppeling merkt DNB op dat het uitstel naar 1 juli 2023, dat toen de fondsen reageerden nog niet bekend was, in de respons uiteraard niet tot uiting komt maar in werkelijkheid mogelijk wel gevolgen heeft voor de plannen. Datzelfde geldt overigens in meer algemene zin ook voor de vertraging in de politieke behandeling in het algemeen, en voor het uitstel van het advies van de commissie parameters in het bijzonder.

Ongeveer 60 fondsen gaven aan te verwachten voor het einde van dit jaar hun risicopreferentieonderzoek te hebben afgerond. Naar onze mening is dat ook zeer passend in een vroeg stadium van het transitieproces. In de opzet zoals WTW die in gezamenlijkheid met Ipsos heeft ontwikkeld (inmiddels gestoeld op ruime benchmarkinformatie) is het niet nodig een contractskeuze of zelfs een initiële opzet van de regeling te bepalen voordat dat onderzoek plaatsvindt. Een meerderheid van die 60 fondsen geeft ook aan de risicohouding al te hebben gedefinieerd. Onze indruk is dat dat aantal, als het de formele en definitieve vastlegging van de risicohouding in de daarvoor geldende wettelijke maatstaven moet betreffen, in werkelijkheid lager is.

Opvallend is dat het aantal fondsen dat aangeeft te gaan invaren ten opzichte van de eerdere uitvraag wat is afgenomen. DNB spreekt het vermoeden uit dat dat te maken heeft met het ontbreken van de optie ‘weten we nog niet’ in de eerdere uitvraag. Niet uit te sluiten is dat andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals toenemende scepsis over invaren, maar wellicht ook de verbeterde dekkingsgraden die alternatieven dichterbij brengen. Van de fondsen die aangeven te verwachten dat zij zullen invaren (bijna 80 in getal) geeft ruim de helft aan dat dat naar verwachting naar de solidaire premieovereenkomst zal zijn. Bijna 15 fondsen verwachten in 2024 in te varen (overigens in sommige gevallen ook op data gedurende het jaar, en niet per se op 1 januari), en bijna de helft streeft naar transitie in 2025. Inmiddels zal die planning voor een deel van die fondsen zijn doorgeschoven. Tweederde van de fondsen die verwachten in te zullen varen verwacht het transitie-FTK te gaan toekomen.

De drie risico’s die met betrekking tot de transitie als de meest belangrijke worden gezien zijn (in die volgorde) de herinrichting van de pensioenadministratie, de tijdigheid van besluitvorming bij sociale partners, en de onduidelijkheden omtrent wet- en regelgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioenakkoord
Contact us