Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

DNB: Aandacht voor operationele wendbaarheid PUO’s

Door Bart Mooren , Jobine Kersseboom en Gerrit Liefers | Augustus 30, 2022

DNB geeft terugkoppeling na uitvraag bij PUO’s naar de mate van operationele wendbaarheid.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 20 juli 2022 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een artikel gepubliceerd, waarin zij aandacht vraagt voor het belang van operationele wendbaarheid bij pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) met het oog op de aanstaande transities naar nieuwe pensioenregelingen. In dat kader heeft DNB een uitvraag gedaan bij PUO’s naar de mate van operationele wendbaarheid. Naar aanleiding van de terugkoppeling heeft DNB de volgende waarnemingen geformuleerd:

 1. 01

  PUO’s hebben een goede start gemaakt met de voorbereiding op de transitie, maar een tekort aan resources dreigt

  DNB constateert dat nagenoeg alle PUO’s een wijzigingstraject zijn gestart ten behoeve van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De toenemende schaarste aan gespecialiseerde mensen wordt echter als grote uitdaging gezien. Overigens zijn er ook signalen dat deze problematiek eveneens speelt bij softwareleveranciers, met als gevolg dat tijdslijnen onder druk komen te staan.

  WTW herkent deze zorgen in de praktijk. Fondsen hebben dat doorgaans op de radar staan, zowel in het kader van de transitie als de huidige praktijk. WTW acht het hierom van belang dat pensioenfondsen continu met dienstverleners (zowel PUO’s als IT-dienstverleners) in overleg blijven treden over beschikbare capaciteit en (verwachte) tijdslijnen. Fondsen moeten hieraan in een gedegen risicoanalyse, die naar onze mening nodig is gezien de omvang en complexiteit van het veranderproject, als ook in de monitoring gedurende dat project, voldoende aandacht besteden.

 2. 02

  Voor een goede transitieplanning is inzicht in alle risico's en afhankelijkheden cruciaal

  DNB constateert dat PUO’s goed op de hoogte zijn van de planning en voorkeuren van (de belangrijkste) klanten. Alle PUO’s hebben daarbij transitiemijlpalen geïdentificeerd. Van belang is dat zij over een integraal beeld te beschikken over zaken als risico's, budget en meetbare uitkomsten. Uit de uitvraag blijkt dat van een dergelijk integraal beeld niet altijd sprake is.

  Een dergelijk integraal beeld vinden wij ook voor pensioenfondsen zelf van groot belang is en kan bijdragen aan een (meer) overzichtelijke transitie en de in het projectplan vast te leggen benodigde acties. Hierover kan ook de nodige afstemming met de betreffende PUO(‘s) plaatsvinden.

 3. 03

  Contractuele besprekingen tussen pensioenfondsen en PUO’s zijn nog in volle gang

  WTW merkt in dit kader op dat het goed is om, als dat tot op heden nog niet is gebeurd, hierover zo spoedig mogelijk met de PUO’s in overleg te treden.

 4. 04

  Het verminderen van complexiteit versoepelt de transitie

  DNB constateert dat meerdere PUO’s de verwachting uitspreken dat de toekomstige situatie een positief effect zal hebben op hun operationele wendbaarheid. De uiteindelijke standaardisatie kan een positief effect hebben voor de deelnemer (denk aan schaalvoordelen). Aan de andere kant kan de complexiteit vanwege vele oude regelingen (denk aan arbeidsongeschiktheidsregelingen, overgangsregelingen en voorwaardelijke aanspraken) de nodige uitdagingen met zich mee brengen.

  Hoewel het niet altijd tot mogelijkheden behoort, geeft WTW pensioenfondsbesturen mee om – tezamen met de PUO’s – te bezien in hoeverre complexiteitsreductie mogelijk is.

 5. 05

  De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel betekent ook een complexe systeemtransitie

  PUO’s geven richting DNB aan een goed beeld te hebben van de benodigde aanpassingen en zijn reeds projecten gestart om benodigde aanpassingen te realiseren. Echter, ongeveer een derde van de PUO’s is nog in gesprek met potentiële nieuwe softwareleveranciers. De door de PUO’s zelf opgestelde impactanalyses geven overwegend aan dat zowel de complexiteit als de risico’s van deze systeemtransities zeer hoog zijn. Ook hier is het van belang dat fondsen in gesprek blijven met hun uitvoerders, ook om er zorg voor te dragen dat fondsen én uitvoerders voortdurend doordrongen zijn van eventuele gevolgen in de gehele uitvoeringsketen.

 6. 06

  Het verbeteren van datakwaliteit vereist inspanning vanuit de gehele sector

  De meeste PUO’s geven richting DNB aan enerzijds tolerantieniveaus voor datakwaliteit bepaald te hebben, maar benadrukken dat diverse slagen nodig zijn om de datakwaliteit doorlopend te meten en te verbeteren. Ook wijzen PUO’s een aantal risicobronnen als oorzaak aan voor een hogere foutkans aangaande datakwaliteit. Tegelijkertijd benadrukken zij de afhankelijkheid van pensioenfondsen om hier structureel verbetering in aan te brengen.

  Ook WTW erkent uiteraard het belang van datakwaliteit en roept pensioenfondsbesturen dan ook op hier de nodige aandacht aan te besteden, voor zover dat nog niet is gebeurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Mooren of Jobine Kersseboom.

Auteurs

Retirement Consultant (Legal)


Senior Consultant 

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us