Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Voortgang wetgevingsproces WTP

Door Wichert Hoekert | Augustus 29, 2022

Voorafgaand aan het zomerreces heeft het ministerie, nadat op 29 april de eerste vragen waren beantwoord, ook de tweede ronde schriftelijke vragen van antwoorden voorzien.
Retirement
Pensioenakkoord

Voorafgaand aan het zomerreces heeft het ministerie, nadat op 29 april de eerste vragen waren beantwoord, ook de tweede ronde schriftelijke vragen van antwoorden voorzien. De antwoorden geven nadere verduidelijking op de eerdere stukken, en slechts op een klein aantal punten zegt het ministerie aanpassingen toe. Deze hebben onder meer betrekking op de inkoop van een vastgestelde uitkering in het flexibele contract. Ook zegt het ministerie toe alsnog te onderzoeken of een collectieve uitkeringsfase, zonder beperkende voorwaarden, in het solidaire contract mogelijk gemaakt wordt. In een collectieve uitkeringsfase zijn voor alle ingegane pensioenen de procentuele aanpassingen in enig jaar gelijk, hetgeen zowel communicatief als uitvoeringstechnisch belangrijke voordelen heeft en bovendien goed aansluit bij het collectieve en solidaire karakter van de betreffende contractsvorm. Een overzicht van toezeggingen is aan te treffen in dit document.

In de beantwoording gaat het ministerie ook in op de scenariosets, en geeft onder meer aan dat het effect van wijzigingen in de scenariosets op de vergelijking tussen de huidige en de nieuwe regeling beperkt zal zijn omdat die wijzigingen in beide een vergelijkbare uitwerking zouden hebben. Dat lijkt ons geen recht te doen aan de verschillen, en bovendien ook niet aan de verbeteringen die de nieuwe contractsvormen beogen te bewerkstelligen in de meer gerichte toedeling van risico’s naar cohorten.

Des te belangrijker dan ook dat er duidelijkheid ontstaat over de nieuwe scenariosets, die onder meer nodig zijn voor het opstellen van transitieplannen. Het is dan allerminst bevorderlijk voor de voortgang dat het ministerie heeft laat weten dat de scenariosets niet langer ‘rond de zomer’, maar pas in het vierde kwartaal zullen verschijnen. Daarmee worden transities per 1 januari 2024, als daarbij veilige termijnen worden aangehouden, lastig te realiseren. Overigens heeft de minister de kamer toegezegd om de commissie te vragen alsnog voor 1 september advies uit te brengen.

De brief noemt ook de relatie met de fiscale premiegrens in het nieuwe stelsel. Op basis van de voorgestelde wetstekst zou een vroegtijdige verlaging van die grens (die plaatsvindt als de aanpassing van het premieniveau 5% of meer zou moeten zijn) aan de orde komen als het verwachte reële rendement in het 27e percentiel stijgt van de eerder afgeleide 1,5% naar 2,25%. Geheel denkbeeldig lijkt dat, gegeven de ontwikkeling van de rente(verwachtingen) sinds de eerdere vaststelling, niet te zijn. Overigens geldt in dat geval een aankondigingstermijn van drie jaar.

Op 12 september vindt er een wetgevingsoverleg plaats over de WTP. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer zou voor het herfstreces, dat begint op 21 oktober, moeten plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us