Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op de bouw

 1. Is er sprake van producten of dekkingen voor bouwprojecten waarop geclaimd kan worden vanwege het coronavirus?

  In de basis kennen technische verzekeringen geen bijzondere bepalingen of dekking ten aanzien van besmettingen zoals het coronavirus. De basisdekking is vaak een materiële schadedekking, soms uitgebreid met de hieruit voortvloeiende gevolgschade (bedrijfsschade). Wij zien momenteel niet hoe het coronavirus een gedekte materiële schade kan veroorzaken.

 2. Wat betekent het voor mijn dekking als mijn bouwproject vertraging oploopt?

  Door stilstand van projecten kan ook de verzekeringsperiode/ maximale bouwtermijn overschreden worden. Als projecten de maximale bouwtermijn overschrijden, dient u dit altijd bij ons te melden, zodat wij voor verlenging van de dekking kunnen zorgen.

 3. Dekt de rubriek aansprakelijkheid schade aan personeel, onderaannemers en omwonenden door besmetting met het coronavirus?

  Personenschade (letsel) van bij de bouw betrokken partijen (personeel en onderaannemers) is, in beginsel, uitgesloten van dekking onder een CAR polis. Hiervoor zijn vaak andere verzekeringsoplossingen beschikbaar. Personenschade van omwonenden zou, in beginsel, wel onder deze rubriek vallen.

 4. Mijn bouwprojecten lopen vertraging op waardoor er meerkosten ontstaan. Waar kan ik op terugvallen voor mijn kosten?

  "Veel standaardvoorwaarden die in de bouw gebruikt worden voorzien in regelingen voor onvoorziene omstandigheden. Zo bepalen de UAV 2012 dat u aanspraak heeft op bijbetaling:

  • als zich omstandigheden voordoen waarmee geen rekening kon worden gehouden bij het aangaan van de overeenkomst; en
  • als gevolg daarvan de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

  Daarbij is een regeling opgenomen die de aannemer recht geeft op termijnverlenging indien er sprake is van overmacht.

  Ook de UAV-GC 2005 voorzien in een regeling die de aannemer recht geeft op kostenvergoeding en/of termijnverlenging als zich onvoorziene omstandigheden voordoen die maken dat een ongewijzigde voortzetting van de aannemingsovereenkomst in redelijkheid niet door de opdrachtgever verwacht kan worden.

  Beide regelingen kennen verder bepalingen die zien op het tijdens een werk veranderen van overheidsvoorschriften en beschikkingen. De CAR voorwaarden geven geen dekking voor schade veroorzaakt door vertraging als gevolg van COVID-19. Er dient bij een CAR verzekering altijd een materiele schade aan ten grondslag te liggen. Tevens dient er een DSU dekking uitgenomen te zijn."

 5. Wie draait voor de extra kosten op als ik werk aanneem en ik krijg te maken met kostenverhogende omstandigheden?

  "De wet heeft een specifieke regeling voor kostenverhogende omstandigheden bij het aannemen van werk. Op dit moment grijpen de overheidsmaatregelen in theorie (nog) niet rechtstreeks in op het bouwproces. Bouwplaatsen worden (nog) niet stilgelegd en werkzaamheden kunnen daarom vooralsnog doorgang vinden. Of sprake is van overmacht, hangt af van de omstandigheden van het geval en kan per situatie verschillen. In de praktijk worden zowel aannemers als opdrachtgevers op dit moment wel degelijk geconfronteerd met de gevolgen van de geldende maatregelen. Voor alle betrokkenen geldt dat ze rekening moeten houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Ondervindt u beperkingen in uw werkzaamheden? Dan moet dit tijdig aan uw opdrachtgevers melden, zeker als verwacht wordt dat daardoor vertraging optreedt."


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat.

De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en mag niet worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us