Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

De meest gestelde vragen over de impact van COVID-19 op bedrijfsaansprakelijkheid

 1. Is al bekend hoe verzekeraars in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering omgaan met het coronavirus?

  Enkele verzekeraars hebben inmiddels aangegeven dat ze per de eerstvolgende mogelijkheid een uitsluiting willen opnemen voor schade als gevolg van het coronavirus en/of virussen in het algemeen. De gesprekken hierover zijn nog gaande.

 2. Kan op de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering geclaimd worden vanwege het coronavirus?

  Ja. Vrijwel geen enkele thans lopende aansprakelijkheidspolis kent een uitsluiting voor het coronavirus. Binnen het raamwerk van de polisvoorwaarden is er dus vrijwel altijd dekking. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om de aansprakelijkheid van de verzekerde aan te tonen. Claims op dit gebied zijn echter te verwachten. Van belang is dan dat ook de verdedigingskosten onder de aansprakelijkheidspolis verzekerd zijn.

 3. Dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) claims van werknemers of hun ziektekostenverzekeraar, als ik overheidsregels op het gebied van het coronavirus niet helemaal heb nageleefd?

  Ja, uw AVB zal dit soort claims in beginsel dekken (met inachtneming van mogelijke andere polisvoorwaarden, onafhankelijk van het coronavirus). Het lastige is, dat niet altijd duidelijk zal zijn of en wanneer u aansprakelijk bent. Uw AVB biedt ook dekking voor de verdedigingskosten die gemaakt moeten worden bij deze claims. De AVB biedt overigens geen dekking voor boetes van de overheid vanwege het overtreden van de regels.

 4. Door de coronacrisis ben ik gedwongen al het tijdelijke personeel, zoals ZZP’ers, naar huis te sturen. Soms kan ik daardoor contractuele afspraken met ZZP’ers niet nakomen. Biedt mijn AVB dekking voor claims van ZZP’ers vanwege het niet nakomen hiervan?

  Nee, uw AVB zal dit soort claims meestal niet dekken.

 5. Een ZZP’er die voor mijn bedrijf werkte, stelt dat hij het coronavirus heeft opgelopen via een van mijn werknemers, die ziek werd na een zakenreis in Italië. De ZZP’er is ziek geworden en claimt nu het verlies aan inkomsten bij mij. Dekt mijn AVB dat?

  Ja, in principe dekt uw AVB deze kosten. Het is echter de vraag of u hiervoor aansprakelijk bent.

 6. Als gevolg van het coronavirus heb ik een groot evenement moeten afgelasten. Als het evenementenbureau mij aansprakelijk stelt voor het verlies aan inkomsten en de vergeefs gemaakte kosten, is dat gedekt op mijn AVB?

  Waarschijnlijk bent u hiervoor niet aansprakelijk, er is immers sprake van overmacht vanwege de coronacrisis. Of u een beroep op overmacht kunt doen, hangt af van de overeenkomst die u heeft afgesloten met het evenementenbureau. Mocht blijken dat u toch aansprakelijk bent, dan kan de zogeheten ‘pure vermogensschade’ onder de dekking van uw AVB vallen, mits 'pure vermogensschade' daarop is meeverzekerd.

 7. Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf treffen om niet aansprakelijk gesteld te worden?

  Wij adviseren u om in ieder geval de bekende corona-adviezen op te volgen van het RIVM en overheden. Daarnaast is het verstandig om in contracten met opdrachtgevers altijd een bepaling op te nemen dat men niet aansprakelijk is in geval van overmacht (bijvoorbeeld door de uitbraak van een infectieziekte als het coronavirus).

 8. Hoe weet ik of mijn verplichtingen kunnen vallen onder ‘aansprakelijkheid en force majeur’?

  "Als gevolg van het coronavirus kunt u niet of niet tijdig aan uw leveringsverplichtingen of andere contractuele verplichtingen voldoen. De situatie kan dan mogelijk worden aangemerkt als overmacht of force majeur. Dit is echter wel afhankelijk van wat er in commerciële contracten specifiek hierover is opgenomen. Het kan leiden tot de volgende situaties:

  • Contractuele verplichten worden opgeschort;
  • Aansprakelijkheid als gevolg van niet-nakomen vervalt;
  • Een mogelijke verplichting om schade zoveel mogelijk te beperken;
  • Er kan een recht ontstaan om de overeenkomst te beëindigen.

  Om uw risico’s in beeld te krijgen, kunt u in bestaande commerciële contracten nalezen of hierin een artikel of paragraaf over force majeur is opgenomen. Dit geldt voor zowel leveringscontracten als in inkoopcontracten en onder welke voorwaarden hierop beroep gedaan zou kunnen worden."

 9. Gaat u andere werkzaamheden verrichten?

  Dit heeft mogelijk gevolgen voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Voor de ‘andere’ werkzaamheden is er mogelijk geen of een beperkte dekking U moet dit bij ons melden en kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

 10. Staat uw bedrijf leeg?

  Bij leegstand is er vaak maar een beperkte dekking en voor een beperkte tijd. U moet dit bij ons melden en kunt hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

 11. Hoe gaat de schaderegeling specifiek bij letselschadezaken?

  "De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.

  Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend  zullen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers te betalen. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.

  Waar vertraging in het medisch circuit ontstaat, door beperkte capaciteit van medische specialisten, zullen verzekeraars in overleg met belangenbehartigers zo pragmatisch mogelijk voor voortgang zorgen. De komende periode zullen verzekeraars aanvullende adviezen en instructies opstellen voor andere vraagstukken die ontstaan zijn door de crisis, zoals de impact op de afwikkeling van letselschadeclaims van zelfstandigen.

  Verzekeraars zullen er alles aan doen om de redelijke kosten van openstaande nota’s die zijn ingediend op basis van verrichte diensten van deze belangenbehartigers zo snel mogelijk te betalen. Een vorm van voorfinanciering is op dit moment echter niet aan de orde. "


Disclaimer

Elke toepasselijke verzekeringspolis moet worden herzien om de omvang van eventuele dekking voor COVID-19 te bepalen. De dekking kan variëren, afhankelijk van de jurisdictie en omstandigheden. Voor wereldwijde clientprogramma's is het van cruciaal belang rekening te houden met alle lokale activiteiten en hoe het beleid al dan niet COVID-19-dekking omvat. De informatie in dit document is niet bedoeld als wettelijk of ander professioneel advies en mag niet worden gebruikt in plaats van overleg met uw eigen juridische en / of andere professionele adviseurs. Sommige informatie in deze publicatie kan worden verzameld door bronnen van derden die wij als betrouwbaar beschouwen, maar we kunnen deze niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden geen contractuele verplichtingen, onrechtmatige daad of anderszins in verband met deze publicatie en wijzen uitdrukkelijk, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid in verband met deze publicatie af. Willis Towers Watson biedt verzekeringsgerelateerde diensten aan via zijn bevoegde entiteiten in elk rechtsgebied waarin het actief is.

Contact us