Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen: focus op verantwoordingsorganen

Door Mike Veerman | Februari 21, 2024

Lees meer over de rapportage van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 18 januari jl. heeft Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen een rapportage in de vorm van een briefadvies gepubliceerd. In dit artikel belichten wij de belangrijkste punten uit deze brief.

Aanleiding

De focus van het briefadvies ligt op het verantwoordingsorgaan. Dit vanwege de nog niet eerder door de Monitoringscommissie onderzochte rol van dit orgaan in de governance van pensioenfondsen. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een belangrijke adviesrol in het kader van invaren. Die twee zaken vormden de aanleiding dat USBO in opdracht van de Monitoringscommissie een onderzoek naar verantwoordingsorganen bij pensioenfondsen uitgevoerd. Daarnaast heeft Monitoringscommissie één op één gesprekken en bijeenkomsten met verantwoordingsorganen en besturen van pensioenfondsen gehouden.

Bevindingen

De Monitoringcommissie constateert dat het verantwoordingsorgaan fungeert als een cruciale schakel in het waarborgen van transparantie, verantwoording en vertegenwoordiging van belanghebbenden in de governance van pensioenfondsen. Het effectief functioneren van het verantwoordingsorgaan is gebaat bij rolvastheid en het aanbrengen van focus. Het structureren van jaarplanningen en informeel overleg draagt daar bovendien aan bij.

Aanbevelingen

Naast de belangrijkste uitkomsten, deelt de Monitoringscommissie in de brief de volgende aanbevelingen:

 1. 01

  Goede taakopvatting

  Een goede taakopvatting van het verantwoordingsorgaan is essentieel voor het behouden van invloed binnen het bestuursmodel. Door te blijven aansluiten bij de hoofdlijn van de verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan, kan deze een belangrijke bijdrage leveren aan het effectief functioneren van het pensioenfonds.

 2. 02

  Zowel formele als informele benaderingen

  Formeel zorgt het verantwoordingsorgaan ervoor dat het bestuur verantwoordelijk blijft voor zijn besluiten en handelingen. Informeel wordt een cultuur van openheid en transparantie gecreëerd, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel, verantwoordingsbesef en het besef van gezamenlijkheid binnen de organisatie wordt bevorderd.

 3. 03

  Zichtbaar zijn voor de achterban

  Het verantwoordingsorgaan dient zichtbaar zijn voor zijn achterban en met hen in gesprek gaan om hun verwachtingen en voorkeuren te begrijpen. Deze betrokkenheid schept vertrouwen en zorgt voor voortdurende steun voor de handelingen van het verantwoordingsorgaan, waardoor een robuuste en coöperatieve bestuursomgeving in stand blijft.

 4. 04

  Daadkrachtig en onafhankelijk optreden

  Het verantwoordingsorgaan dient rekening houden met de wensen van belanghebbenden en bereid zijn daadkrachtig en onafhankelijk op te treden. Deze autonomie wekt vertrouwen in het bestuursmodel van het pensioenfonds en toont aan dat het orgaan zich inzet om de belangen van alle deelnemers te behartigen

 5. 05

  Effectieve uitvoering van taken

  Om de taken effectief te kunnen uitvoeren, dient het verantwoordingsorgaan zich kunnen verzekeren van secretariële en – indien gewenst – inhoudelijke ondersteuning. Deze ondersteuning zorgt voor een gerichte benadering van verantwoordelijkheden en zorgt ervoor dat het verantwoordingsorgaan zich kan concentreren op zijn primaire missie zonder onnodige afleiding.

Alles overziend speelt het verantwoordingsorgaan van de Nederlandse pensioenfondsen een belangrijke rol bij het handhaven van transparantie, verantwoording en vertegenwoordiging van belanghebbenden, constateert de Monitoringscommissie. Door een eigen aanpak te hanteren, rolvastheid te behouden, met stakeholders in gesprek te gaan, daadkrachtig op te treden en ondersteuning af te dwingen, draagt het verantwoordingsorgaan in belangrijke mate bij aan het effectief functioneren van het bestuursmodel van het pensioenfonds.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Veerman.

Auteur

Legal Consultant

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us