Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Gelijke aanpassingen in de uitkeringsfase

Door Wichert Hoekert | Februari 20, 2024

Amendement zou het mogelijk moeten maken dat pensioenfondsen gelijke aanpassingen van de uitkeringen toepassen in de solidaire premieovereenkomst
Retirement
Pensioenakkoord

Op 6 februari heeft het ministerie laten weten met experts uit de sector en DNB eensgezindheid te hebben bereikt over een passende invulling van het amendement van kamerlid Palland van het CDA. Dat amendement zou het mogelijk moeten maken dat pensioenfondsen gelijke aanpassingen van de uitkeringen toepassen in de solidaire premieovereenkomst, ook als dat beperkte herverdelingen tussen verschillende gepensioneerden tot gevolg zou hebben. In alle ons bekende gevallen zijn fondsen voornemens gebruik te maken van die mogelijkheid. Met de afspraken ontstaat een variant die uitvoerbaar is en tegemoet komt aan eerdere bezwaren van de toezichthouder tegen geheugenloze methodieken, die tot gevolg zouden hebben dat uiteindelijk een geheel positief of negatief resultaat niet (zoals de wet dat wel bepaalt) binnen de spreidingstermijn geheel verwerkt zou zijn. Het uitvoeringskader dat hiertoe zal worden opgesteld zal op korte termijn ter consultatie worden voorgelegd, met als doel dat de beoogde wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet medio 2024 van kracht kan worden.

Het uitvoeringskader onderscheidt een uitkeringsvermogen en een spreidingsvermogen, waarbij dat spreidingsvermogen (afhankelijk van de nog in de uitkeringen te verwerken resultaten) zowel positief als negatief kan zijn. In eerste instantie worden de beschermingsrendementen toegekend in de uitkeringsvermogens, en de overrendementen in de spreidingsvermogens. Gegeven de spreidingstermijn waarvoor het fonds heeft gekozen resulteert dat in een aanpassing van het uitkeringsniveau. Het spreidingsvermogen kan collectief worden geadministreerd.

Bij pensionering kan een deel van het persoonlijk pensioenvermogen van de pensionerende deelnemer worden aangemerkt als spreidingsvermogen, afhankelijk van de collectieve omvang daarvan op dat moment. Zo wordt gerealiseerd dat ook voor deze nieuwe deelnemer de collectieve aanpassingen kunnen gelden zonder dat het principe van gesloten toepassing van de resultaten verloren gaat.

Behalve over de mate van beschermings- en overrendement en de spreidingsperiode kan per fonds ook worden bepaald hoe de spreidingsmethodiek eruit ziet. Resultaten kunnen gelijkmatig over de spreidingsperiode worden verwerkt, maar het is ook toegestaan een groter deel ervan aan het begin van de spreidingsperiode toe te kennen.

Het mechanisme dat hiermee ontstaat voor de solidaire premieovereenkomst is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan het collectief toedelingsmechanisme in de flexibele premieovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us