Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Code Pensioenfondsen geactualiseerd

Door Mike Veerman | November 30, 2023

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben samen een geactualiseerde versie van de Code Pensioenfondsen gepubliceerd. Lees over de belangrijkste wijzigingen.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 21 november jl. hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid tezamen een geactualiseerde versie van de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code) gepubliceerd. In dit artikel gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen die te onderkennen zijn in de geactualiseerde Code ten opzichte van de huidige Code Pensioenfondsen.

Status Code

In de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling is bepaald dat een pensioenfonds zijn organisatie zo moet inrichten opdat ‘goed bestuur’ is gewaarborgd. Wat goed bestuur is, regelt de wet echter niet. De wetgever laat hier de ruimte aan de pensioensector om dit via de Code zelf in te vullen De Code gaat er volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ vanuit dat de pensioenfondsen de normen naleven. Pensioenfondsen vermelden in het bestuursverslag dat zij de Code naleven (conform norm 15 van de Code). Als een pensioenfonds redenen heeft om een norm uit de Code niet na te leven, dan licht het bestuur van het pensioenfonds dit toe in het bestuursverslag. Afwijken van de normen zoals vastgelegd in de Code is dus mogelijk, als daar een goede reden en uitleg voor is.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige Code

De huidige versie van de Code dateert uit 2018. Geconcludeerd werd dat herziening nodig was om aansluiting te houden bij snelle maatschappelijke ontwikkelingen waaronder diversiteit en inclusie (zie hiertoe aanpassing van o.a. norm 34 van de geactualiseerde Code), maar ook dat er meer aandacht dient te worden besteed aan duurzaamheid en het beleggingsbeleid (zie norm 2 van de Code), en de visie, missie en strategie (zie norm 1).

Daarbij is de Wet toekomst pensioenen dit jaar aangenomen. Ook die heeft geleid tot benodigde aanpassing van wel aanvulling van de Code, onder andere op het gebied van keuzebegeleiding (zie norm 5) en het (meer) centraal stellen van de belanghebbenden (zie o.a. norm 32).

Waar de huidige Code uit 65 normen bestaat, is het aantal normen in de geactualiseerde Code gecomprimeerd tot een totaal van 49 normen.

Inwerkingtreding

De aangepaste Code treedt in werking op 1 januari 2024. Dit nog wel onder voorbehoud van ministeriële goedkeuring, waarna publicatie in de Staatscourant plaatsvindt. Pensioenfondsen worden geacht de Code na te leven als zij de normen uit deze code uiterlijk op 31 december 2024 hebben geïmplementeerd. In het bestuursverslag over 2024 kunnen de pensioenfondsen rapporteren over wat zij aan acties hebben verricht om compliant te worden (bijvoorbeeld wijzigen statuten, vaststellen beleid).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Veerman.

Auteur

Legal Consultant

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us