Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Verbetering brandveiligheid parkeergarages

Door Maarten Boersen en Guido van der Vliet | Januari 19, 2024

De brandrisico’s in parkeergarages zijn groter dan vroeger. Dit komt doordat de huidige auto’s van andere materialen gemaakt zijn.
N/A
N/A

Verbeteren van de brandveiligheid van parkeergarages!

Tegenwoordig kunnen ook de batterijen van Elektrische en Hybride auto’s een oorzaak zijn van een onverhoopte brand. In het verleden heeft WTW hier al eens op gewezen en nu heeft de overheid de regels voor het bouwen gewijzigd. Nieuw te bouwen parkeergarages dienen te voldoen aan deze regelgeving. Door de toepassing van deze gewijzigde regelgeving kan een grotere personele veiligheid worden bereikt.

Aanleiding

De (bouw)eisen voor de brandveiligheid van parkeergarages waren onvoldoende afgestemd op de moderne auto’s, die steeds groter zijn en meer kunststof en lichtmetalen bevatten. De kans dat er bij een brand meerdere auto’s in brand raken en dat deze brand zich steeds verder verplaatst (zogenaamde travelling fire) is toegenomen. Daarnaast is door de kunststoffen en lichtmetalen ook de rookproductie van branden in parkeergarages toegenomen: al bij een beperkte brandomvang wordt een grote hoeveelheid rook geproduceerd die zich snel door de, veelal lage, garage verspreidt. Een effectieve inzet van de brandweer bij een parkeergaragebrand is hierdoor afgenomen. Het gebruik van auto’s met alternatieve energievoorziening vraagt een andere inzet van de brandweer. Het blussen van een brandende accu in een elektrische auto vergt bijvoorbeeld de langdurige inzet van veel bluswater. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de kans toeneemt dat een brand in een parkeergarage niet beheersbaar is voor de brandweer. Vooral bij parkeergarages onder woongebouwen en andere gebouwen waarin wordt geslapen is er hierdoor een risico dat de bewoners/gebruikers een gebouw niet tijdig kunnen ontvluchten. Met de aanscherping van de (bouw)eisen omtrent de brandveiligheid van parkeergarages is beoogd dit risico in te perken.

Inhoudelijke wijzigingen

Met voorliggende wijziging in de regelgeving (van Bouwbesluit naar het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), ontwerpbesluit brandveiligheid parkeergarages) wordt voorgeschreven dat bij nieuw te bouwen parkeergarages onder gebouwen waarin wordt geslapen verplicht een automatische blusinstallatie (sprinklerinstallatie) moet worden toegepast.

De verplichting geldt voor parkeergarages die liggen onder een gebouw waarin wordt geslapen met een vloer hoger dan 13 meter. Hiervan zijn uitgezonderd parkeergarages die niet groter zijn dan 1.000 m2 en waarbij het bovengelegen gebouw een vluchtroute heeft die niet bereikbaar is vanuit de parkeergarage. Ook geldt de uitzondering niet als het een parkeergarage betreft die is voorzien van een automatisch parkeersysteem. Bij parkeergarages onder lagere gebouwen waarin wordt geslapen geldt de verplichting als de parkeergarage groter is dan 1.000 m2 en als het bovengelegen gebouw slechts één vluchtroute heeft die bereikbaar is vanuit de parkeergarage.

Door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een onderbouwing gegeven voor het verplicht toepassen van automatische blusinstallaties bij deze parkeergarages. Bij deze parkeergarages en bovengelegen gebouwen is het risico het grootst dat een brand niet beheersbaar is voor de brandweer en dat bewoners/gebruikers een gebouw niet tijdig kunnen ontvluchten. Een automatische blusinstallatie zorgt ervoor dat een brand zich beperkt tot één auto en dat sprake is van minder rookontwikkeling. De kans dat bewoners/gebruikers het gebouw zelfstandig kunnen ontvluchten wordt hiermee groter. Ook is de kans groter dat de brandweer effectief zijn werk kan doen en de situatie beheersbaar kan houden.

Verder gaan er nieuwe eisen gelden bij nieuw in parkeergarages te plaatsen oplaadpunten. Dit geldt zowel voor nieuwe gebouwen als bij plaatsing in bestaande gebouwen. Deze nieuwe eisen beogen de kans op het ontstaan van brand te beperken en ondersteuning te geven aan een mogelijke brandweerinzet. Bij de nieuwe eisen is gebruik gemaakt van de IFV-publicatie Brandveiligheid van parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen.

Eisen voor parkeergarages

  1. De oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn (in de IFV-publicatie is hierover nadere informatie gegeven). Deze eis beoogt het beperken van de kans op brand. De betreffende typen zijn beter beveiligd tegen storingen die kunnen leiden tot brand.
  2. Er moet een voorziening zijn waarmee de oplaadpunten tegelijkertijd kunnen worden uitgeschakeld. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage zekerheid heeft dat er geen elektrische spanning meer staat op de laadpunten en er hierdoor geen gevaarlijke situatie ontstaat voor de brandweer bij het blussen.
  3. Bij de toegang van de parkeergarage is kenbaar hoe de voorziening onder punt 2 is uitgevoerd en waar de oplaadpunten van elektrische voortuigen zich bevinden. Hiermee wordt beoogd dat de brandweer bij een brand in een parkeergarage weet waar de oplaadpunten staan, omdat een brand bij oplaadpunten een andere brandweerinzet vraagt.

Conclusie

WTW adviseert om de nieuwe maatregelen ook te overwegen voor bestaande parkeergarages want het risico verandert ook in deze garages door het gebruik van nieuwe auto’s.

Wilt u weten wat de maatwerkoplossing voor een specifieke parkeergarage is? Neem dan contact op met WTW.

Related content tags, list of links Artikel Public Sector and Education
Contact us