Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Aanscherping aanvalsplan witte vlek

Oktober 26, 2022

In dit artikel gaan wij eerst kort in op het aanvalsplan, gevolgd door de aanscherpingen die in de brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer worden voorgesteld.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 17 oktober jl. heeft Minister Schouten een brief aan de Tweede Kamer gestuurd ter aanscherping van het ‘aanvalsplan witte vlek’. In dit artikel gaan wij eerst kort in op het aanvalsplan, gevolgd door de aanscherpingen die in de betreffende brief worden voorgesteld.

Aanvalsplan

Op 17 juni 2020 heeft de Stichting van de Arbeid (StvdA) een aanvalsplan gepubliceerd om de witte vlek – zijnde het percentage van werknemers dat geen toegang heeft tot pensioenopbouw – terug te dringen. Achterliggende gedachte is dat het van groot belang wordt geacht dat werknemers pensioen opbouwen. Bij het publiceren van het aanvalsplan was het percentage hoger dan voordien werd aangenomen.

Aanscherpingen

De StvdA is gevraagd om met een aangescherpt aanvalsplan te komen. De StvdA neemt in het aangescherpte aanvalsplan een concreet doel op voor de reductie van het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt, namelijk een reductie met ruim 450.000 werknemers binnen 5 jaar.

Kernpunten van de aanscherping

  • De StvdA adviseert de wetgever te verplichten dat op de loonstrook melding wordt gemaakt indien er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Daarnaast moet in dat geval een notificatie worden opgenomen bij mijnpensioenoverzicht. De minister neemt dit advies over en zal beide maatregelen wettelijk verankeren in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen;
  • De StvdA stelt voor om in de uitzendsector de wachttijd te vervangen door een drempelperiode waardoor iedere werknemer in de uitzendsector na de drempeltijd met terugwerkende kracht pensioen opbouwt vanaf de eerste werkdag. In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is reeds ondervangen dat de wachttijd verkort wordt naar 8 gewerkte weken;
  • De StvdA gaat namens de werkgeversorganisaties en vakbonden alle sectoren zonder pensioenregeling aanschrijven met het dringende advies om een pensioenregeling overeen te komen;
  • De StvdA zal ook het dringende advies geven aan sectoren met een pensioenregeling bij een pensioenfonds om de vrijwillige toetreding voor niet gebonden werkgevers eenvoudiger te maken;
  • In de CAO-aanbeveling is aandacht voor het verlagen van de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw naar 18 jaar. De wettelijk vastgelegde maximale toetredingsleeftijd is thans 21 jaar. Als blijkt dat de CAO-aanbeveling tot onvoldoende resultaat leidt, kan overwogen worden om de wettelijke toetredingsleeftijd neerwaarts bij te stellen. Op dit punt zullen sociale partners een achterbanraadpleging uitvoeren en de minister over de uitkomst informeren;
  • Sociale partners gaan samen met pensioenuitvoerders een basispensioenregeling ontwikkelen. Hiermee wordt het makkelijker voor kleinere en startende werkgevers om een pensioenregeling aan te bieden;
  • Tot slot adviseren sociale partners om een brede publiekscampagne ten behoeve van pensioenbewustzijn op te zetten. De minister deelt de opvatting dat een campagne daarbij helpt.

Zelfstandigen

In de brief wordt ook kort ingegaan op de pensioenopbouw door zelfstandigen. Met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen worden belangrijke en noodzakelijke stappen gezet om de pensioenopbouw door zelfstandigen in de toekomst te verbeteren, aldus de minister. Voorts verzoekt de StvdA de minister om op om korte termijn een aantal maatregelen door te voeren:

  • Handhaaf in de transitieperiode de huidige toetredingsmogelijkheden voor zelfstandigen tot de tweede pijler. De minister neemt dit advies over;
  • Sta vrijwillige voorzetting voor zelfstandigen (met fiscale faciliteit) langer toe dan het huidige maximum van tien jaar en verleng de wettelijke aanvraagtermijn van negen maanden naar drie jaar. Ook dit advies neemt de minister over.

Vervolg

Een aantal van de aanpassingen komen in de derde nota van wijziging die binnenkort aan de Kamer wordt gezonden. Alhoewel de minister geen aanleiding ziet om het reductiedoel wettelijk te verankeren, benadrukt de minister dat het van groot belang is om de maatregelen uit het aanvalsplan met volle kracht uit te voeren. Volgend jaar komt het eerstvolgende CBS-onderzoek naar de omvang van de witte vlek, waarmee de eerste maatregelen uit het aanvalsplan zichtbaar zullen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Veerman.

Contact

Legal Consultant

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us