Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Consultatie versoepeling toeslagregels

Door Wichert Hoekert | Januari 28, 2022

Op 8 januari is de voorgenomen aanpassing van het Besluit financieel toetsingskader ter consultatie aangeboden. In dit artikel leest u hier meer over.
Retirement
Pensioenakkoord

Laat in 2021 nam de Tweede Kamer de motie van Gijs van Dijk cs over versoepeling van de indexatieregels in 2022 aan. Op 8 januari is de voorgenomen aanpassing van het Besluit financieel toetsingskader ter consultatie aangeboden. De consultatieperiode liep ruim twee weken (overigens korter dan de minimale periode van vier weken die de rijksoverheid zelf noemt), en sloot na een verlenging met twee dagen omdat in eerste instantie de algemene toelichting bij het voorstel ontbrak op 23 januari. Ook WTW heeft een reactie ingediend.

De voorgestelde aanpassingen stroken met wat staatssecretaris Wiersma eerder aankondigde, maar worden op enkele punten verder geconcretiseerd. In het bijzonder wordt verduidelijkt dat de beleidsdekkingsgraad weliswaar bepalend is als het gaat in de vraag of indexatie aan de orde kan zijn, maar dat de feitelijke dekkingsgraad bepaalt in hoeverre dat het geval is. Dat wil zeggen: als óf de beleidsdekkingsgraad óf de feitelijke dekkingsgraad onder de 105% is, is indexatie niet aan de orde. Gezien het doel van de regeling lijkt ons dat nodeloos beperkend. Overigens blijkt uit de teksten niet wat het bepalende peilmoment kan of moet zijn.

Het toe te voegen artikel 15c moet gaan gelden van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023, waarbij op grond van de motie aangenomen mag worden dat de einddatum wijzigt als de Wet toekomst pensioenen niet op 1 januari 2023 van kracht wordt.

Onbenoemd blijft onder meer of en zo ja hoe de verhoging met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 mag worden toegepast (waarbij opgemerkt dat dat met aanzienlijke uitvoeringstechnische implicaties gepaard zou gaan), en hoe te verrekenen met een eventueel eerder toegekende indexatie voor 2022 op basis van regulier beleid. De tekst lijkt op sommige plaatsen eerder gericht op in 2022 te nemen besluiten over indexatie toe te kennen per 1 januari 2023, dan op een alsnog toe te kennen indexatie voor 2022 ofwel een verruiming daarvan. De strekking van de motie (en het eraan voorafgaande amendement) was wel degelijk om ook dat mogelijk te maken. Dat dat nu mogelijk uit beeld verdwijnt kan ook worden opgemaakt uit de genoemde indexcijfers, namelijk de verwachtingswaarde van de groeivoeten voor prijsindex en loonindex over 2022, waar wij eerder een realisatie van een maatstaf (doorgaans maar niet altijd een indexcijfer) zouden hebben verwacht. Ook wordt op verschillende plaatsen gesproken van indexatie ‘over 2022’, en niet van ‘in 2022’.

Voorwaarde voor gebruik van de versoepeling is dat de verwachting moet bestaan dat het fonds zal invaren, maar ook de intentie moet hebben om het transitie FTK te gaan toepassen. Dat zal in de onderbouwing aannemelijk moeten worden gemaakt. Daarbij moeten ook de generatie effecten inzichtelijk worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us