Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Brandschade door Li-ion batterijen

Januari 2024

Geen enkele brand en de daaruit volgende schade is hetzelfde. Zo is een brand veroorzaakt door een li-ion batterij moeilijk te blussen.
N/A
N/A

Deze batterijen produceren bij brand zuurstof en zorgen zo voor een kettingreactie. Daarnaast komen bij een dergelijke brand schadelijke gassen vrij. Om letsel en gevolgschade bij dit soort branden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, heeft WTW samen met Dolmans Calamiteiten Diensten en Eurosafe Solutions hiernaar gekeken.

Een li-ion batterij is oplaadbaar en wordt veel in consumentenelektronica, elektrische fietsen en auto’s gebruikt. In toenemende mate zien we Li-ion batterijen toegepast in professioneel gereedschap. Over het algemeen worden deze na gebruik in de daluren of s nachts weer opgeladen om de volgende dag weer in te kunnen zetten. Het laden vindt dan plaats zonder toezicht of enige beveiliging met alle mogelijke gevolgen van dien.

Een grote concentratie van laadsystemen zonder toezicht en/of aanvullende veiligheidsmaatregelen kan bij een defect van lader en/of accu tot een aanzienlijke brandschade lijden en daardoor de bedrijf continuïteit ernstig in gevaar brengen.

Bij een Li-ion accu brand komen naast de gebruikelijke verbrandingsproducten ook specifieke ontledingsproducten van de Li-ion accu’s zelf vrij. Deze specifieke vrijgekomen gassen en dampen zijn niet alleen schadelijk voor mens en dier, maar kunnen ook veel extra materiële schade veroorzaken door de corrosieve eigenschappen. Daarom is het van belang om direct na een brand, waarbij meerdere li-ion batterijen zijn betrokken, een gerichte gasmeting uit te voeren. Voor het verrichten van deze metingen is specialistische kennis noodzakelijk. WTW werkt samen met dergelijke gespecialiseerde bedrijven.

Specialistische meting voorkomt letsel en gevolgschade

Om een pand na een brand vrij te kunnen geven, verricht de brandweer metingen zodat bekend is welke gassen eventueel aanwezig zijn. Normaal gesproken wordt op vier gassen gemeten: CO, H2S, O2 en LEL. In sommige gevallen worden door een specialist van de brandweer aanvullende metingen verricht maar dat is niet de norm. Zo kunnen er bij branden waarbij li-ion batterijen betrokken zijn zonder het te weten hygroscopische gassen met corrosieve eigenschappen vrijkomen. Dit zijn vochtgevoelige gassen die 2,2 keer zwaarder zijn dan lucht. Deze gassen vloeien mee in rookwolken en slaan uiteindelijk neer. Deze gassen zijn schadelijk voor de gezondheid en de omgeving en zorgen in combinatie met bluswater voor een chemische reactie die aanvullende schade kan veroorzaken. Om mens en milieu te beschermen en gevolgschade te beperken, is het dus van groot belang om te meten welke gassen aanwezig zijn.

Schade veilig neutraliseren

Zodra we exact weten welke gassen er aanwezig zijn, wordt er een rapportage gemaakt en advies gegeven. Op basis hiervan treffen we beheersmaatregelen om letsel te voorkomen en de schade te beperken. Om inademing van dampen en contact met neergeslagen gassen in een ruimte te voorkomen is het van belang dat met de daarvoor geschikte beschermende kleding en adembeschermingsmiddelen wordt gewerkt. Om ruimtes gasvrij te maken, worden deze geforceerd geventileerd. Daarna wordt een actief droogproces gestart om de chemische reactie met bluswater tegen te gaan en zo de gevolgschade te beperken.

Zo wordt de schade geneutraliseerd en uiteindelijk tot een schadestop gekomen. Dit verkleint de materiële en financiële schade en zo ook de psychologische impact op personeel en organisatie van een pand.

Risicoprofiel vanuit verzekeraar

Een Li-ion brand kan het risicoprofiel vanuit verzekeraarsoptiek negatief beïnvloeden en een aanzienlijke kostenpost met zich meebrengen.

  • Een beginnende brand van een Li-ion accu, veroorzaakt door een interne accu kortsluiting, is door de interne zuurstof opwekking niet effectief te blussen waardoor het risico op branduitbreiding naar de omgeving zeer groot is;
  • De sterke zure gassen en dampen, welke bij een Li-ion brand vrijkomen, kunnen een gevaar opleveren voor het welzijn van personeel dan wel hulpverlener, brandwonden veroorzaken bij inademing dan wel aanraking met de huid;
  • Een bluspoging, bij een beginnende brand van een Li-ion accu, veroorzaakt door een interne accu kortsluiting, is waarschijnlijk niet verantwoord uit te voeren door de hierboven omschreven omstandigheden;
  • Het blussen van een brand waarbij meerdere Li-ion accu’s zijn betrokken is lastig en zal meer tijd in beslag nemen waardoor de brandgrote negatief zal worden beïnvloed. Minimale branduitbreiding tot de eerste brandcompartiment scheiding is aannemelijk.;
  • Onderzoek naar de aanwezigheid van giftige gassen en dampen vertraagt het vrij geven van de schadelocatie voor schade-stop werkzaamheden;
  • Verhoogde opruimingskosten door verspreiding van restanten en chemisch afval van verbrande batterijen.

Samenvattend

De locatie alsmede beveiligingsaspecten bij het laadproces verdient ook vanuit verzekeringsoptiek de nodige aandacht. Wilt u meer informatie over de wijze waarop u het laden van Li-ion batterijen in uw organisatie risico technisch goed kunt vormgeven, neem dan contact op met onze afdeling Risk Enginering.

Voor vragen over de verzekeringsdekking in relatie tot Li-ion accu’s en de extra opruimingskosten kunt u contact opnemen met uw WTW Accountmanager of bel ons op: + 31 88 543 3000.

Contacten

Senior Account Executive Corporate Risk & Broking

Senior Risk Engineer

Related content tags, list of links Artikel Public Sector and Education
Contact us