Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Actualiteiten Europese aanbestedings-procedures

Januari 16, 2024

Europese aanbestedings trajecten vallen onder strikte regelgeving. De advisering over en begeleiding van meervoudig onderhandse en (Europese ) aanbestedingen is al sinds jaar en dag een speerpunt van de WTW dienstverlening.
N/A
N/A

Actualiteiten Europese aanbestedings-procedures

Mogelijk dient uw organisatie ook het komende jaar weer diverse verzekeringen Europees, meervoudig dan wel enkelvoudig aan te besteden. De advisering over en begeleiding van meervoudig onderhandse en (Europese ) aanbestedingen is al sinds jaar en dag een speerpunt van de WTW dienstverlening.

Bij een Europese aanbesteding heeft u te maken met strikte regelgeving en dient u binnen de gebaande paden van het rechtmatigheids- en doelmatigheidsbeginsel te blijven. De wijze van contact met potentiële inschrijvers is dan ook aan strikte regels gebonden. Open en/of rechtstreekse communicatie met potentiële inschrijvers is niet toegestaan en loopt uitsluitend via nota’s van inlichtingen.

Specialisatie

Inmiddels is WTW al meer dan twintig jaar betrokken bij het plaatsen van verzekeringen op basis van met name Europese aanbestedingen voor o.a. Gemeentes, Waterschappen en andere publieke organisaties. Onze specialisten op het gebied van AVG- Brand- Wagenpark en CAR verzekeringen begeleiden jaarlijks vele van dergelijke aanbestedings-procedures. Hierdoor is een brede expertise opgebouwd welke voor u als aanbestedende dienst tot uw beschikking staat.

Opties

WTW heeft een zeer ruime ervaring met het begeleiden en verzorgen van aanbestedingen voor o.a. Gemeentes en Waterschappen. We leggen dan ook graag de keuze aan u voor of u met ondersteuning van onze deskundigheid zelf de aanbesteding publiceert dan wel de uitvoering ervan volledig aan WTW over laat.

Verzekeringstechnische Ondersteuning

In het geval dat u de aanbesteding zelf uitvoert, zal WTW u van a tot z adviseren voor/tijdens en na de Europese Aanbestedingsprocedure. Dit kan onder meer betreffen:

  • Marktanalyse (waar liggen de kansen en bedreigingen)
  • Analyse van de schadestatistiek en eventueel opschonen van de schadereserves
  • Afstemming uitvraag (gewenste dekking, polisvoorwaarden, eigen risico’s en te verzekeren limieten)
  • Beantwoorden van vragen
  • Beoordeling en weging van de inschrijvingen
  • Opstellen van de benodigde verzekeringstechnische en aanbestedingsdocumenten.

Het volledig uit handen nemen van een (Europese) aanbesteding

WTW kan u desgewenst ontzorgen door het gehele proces van een (Europese) aanbesteding uit handen nemen, waarbij wij de afstemming met de aanbestedende dienst houden en niet uit het oog verliezen. Wij zorgen voor een heldere procedure en duidelijk bestek. Hierdoor weten potentiële inschrijvers waar zij aan toe zijn. Inhoudelijk is vastgesteld dat onze werkwijze potentiële inschrijvers uitgedaagd tot het uitbrengen van een scherpe en kwalitatief hoogstaande inschrijving.

Marktsituatie

In de Nederlandse Co-assurantiemarkt zijn er maar een beperkt aantal verzekeraars met ‘appetite’ voor het verzekeren van brandrisico’s voor o.a. Gemeentes en Waterschappen. Met name de onder druk staande verzekeringsmarkt heeft geleid tot de huidige situatie waarin incidenteel er onvoldoende inschrijvingen in een Europese aanbesteding worden gedaan om het volledige risico af te kunnen dekken.

In onze optiek zal ook in de nabije toekomst het risico van geen of onvoldoende inschrijvingen in een aanbestedingsprocedure blijven bestaan. De Aanbestedingswet voorziet echter niet in deze situatie. Voor u als aanbestedende dienst betekent dit, dat Europees aanbesteden vanuit rechtmatigheidsbeginsel in principe noodzakelijk blijft voor opdrachten boven de aanbestedingsdrempel.

Nu meer dan ooit is het essentieel, om het risico op een ongewenste uitkomst van een Europese aanbesteding te mitigeren. In de huidige assurantiemarkt komt het namelijk voor, dat inschrijvende verzekeraars met relatief (zeer) hoge premies inschrijven voor hun aandeel. Bij slechts twee inschrijvers is er toch sprake van concurrentie, en zal over gegaan moeten worden tot gunning, ook als een gegadigde met een relatief (te) hoge prijs inschrijft. Om een dergelijke ongewenste uitkomst/gunning te voorkomen heeft WTW diverse maatregelen ontwikkeld binnen de wettelijke kaders. De ervaringen zullen de WTW Account Executives in een persoonlijk onderhoud graag met u delen!

Aanbestedingsdrempel 2024-2025

Eind vorig jaar zijn de nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden voor 2024-2025 bekendgemaakt. Voor Leveringen en Diensten voor de decentrale overheid is deze aangepast van EUR 215.000 naar EUR 221.000.

Related content tags, list of links Artikel Government Contracting Public Sector and Education
Contact us