Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Inwerkingtreding SFDR verder uitgesteld

Door Bob Crans | December 22, 2021

De datum van inwerktreding van de technische standaarden Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR RTS) is uitgesteld van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023.
N/A
Pensioenakkoord

Op 25 november 2021 heeft John Berrigan, directeur-generaal van DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, per brief bekend gemaakt dat de datum van inwerktreding van de technische standaarden Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR RTS) wederom is uitgesteld van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023. Afgelopen zomer is de inwerktreding eerder uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022.

De SFDR (Verordening EU 2019/2088) is onderdeel van het bredere EU Action Plan for Financing Sustainable Growth en heeft als doel de transparantie van duurzaam beleggen te bevorderen en greenwashing tegen te gaan. De SFDR verordening dateert uit 2019 en is in 2020 via artikel 25 van de Taxonomie verordening (Verordening EU 2020/852) gewijzigd.

Vanuit de SFDR verordening zelf gelden per 10 maart 2021 transparantieverplichtingen voor pensioenfondsen op de website en in de pre-contractuele informatie, de zogeheten level I verplichtingen. In de technische standaarden (level II) worden de transparantieverplichtingen onder SFDR verder uitgewerkt middels gedetailleerde templates. Bovendien worden de duurzaamheidsindicatoren (ongunstige effecten of Principle Adverse Impacts) vastgesteld waarover pensioenfondsen moeten rapporteren indien pensioenfondsen willen voldoen aan artikel 4 van SFDR. Verder wordt in de templates van de technische standaarden ook de transparantieverplichting onder de Taxonomieverordening uitgewerkt. De Europese Commissie wil al deze technische standaarden in één keer doorvoeren.

De Europese toezichthouders hebben in 2020 reeds adviezen geschreven voor de technische standaarden die nog bekrachtigd moeten worden door de Europese Commissie. Met een inwerktreding van 1 juli 2022 zou de markt te weinig tijd hebben om de technische standaarden te implementeren en daarom is deze verplaatst naar 1 januari 2023. Pensioenfondsen die onder artikel 4 SFDR vallen, moeten nu voor 30 juni 2023 rapporteren over de duurzaamheidsindicatoren over het eerste referentiejaar dat loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

Let op: per 1 januari 2022 moeten pensioenfondsen vanuit de taxonomieverordening middels een korte verklaring in de pre-contractuele informatie aangeven in hoeverre beleggingen rekening houden met de eerste twee van de zes milieudoelstellingen van de Europese Unie (mitigatie en adaptatie klimaatverandering). Per 1 januari 2023 moet aangegeven worden hoe rekening wordt gehouden met de overige vier doelstellingen. Ook deze transparantieverplichting wordt dus verder uitgewerkt middels de templates van de technische standaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Crans.

Auteur

Consultant
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioenakkoord Nederland
Contact us