Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Kamervragen over experimenten met pensioenregelingen voor zelfstandigen

De belangrijkste punten op een rijtje

Door Mike Veerman | April 29, 2021

Betreft de zorgelijke ontwikkeling dat zelfstandigen slechts beperkt gebruik maken van de mogelijkheid om te sparen voor een inkomen na pensioneren
Retirement
Pensioenakkoord

Minister Koolmees heeft op 9 april jl. een aantal vragen vanuit de Tweede Kamer over experimenten met pensioenregelingen voor zelfstandigen beantwoord. In deze bijdrage gaan wij kort in op de belangrijkste punten uit deze beantwoording.

Aanleiding hiervoor is de constatering dat zelfstandigen in praktijk beperkt gebruik maken van de mogelijkheden om te sparen voor een inkomensvoorziening na hun pensioneren, met het risico dat zij een inkomensterugval ondervinden op het moment dat zij stoppen met werken. De minister benadrukt dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. De minister schetst in de beantwoording tweetal oplossingsrichtingen.

 1. 01

  Harmonisatie tweede en derde pijler

  De eerste oplossingsrichting betreft het harmoniseren van de tweede en derde pijler. Deze maatregel vloeit voort uit de afspraken uit het Pensioenakkoord en zorgt er onder meer voor dat de fiscale ruimte voor pensioensparen in de derde pijler wordt vergroot. Om dit te faciliteren is het kabinet voornemens om onder andere het verschil in fiscale premieruimte tussen de tweede en derde pijler weg te nemen.

 2. 02

  Vrijwillige aansluiting

  De tweede en meest omvattende maatregel betreft de introductie van een experimenteerbepaling die pensioenuitvoerders de ruimte biedt om experimenten met vrijwillige aansluiting van zelfstandigen in de tweede pijler mogelijk te maken.

  Hiermee wordt beoogd te bezien hoe de vrijwillige aansluiting van zelfstandigen aan de pensioenregeling de pensioenopbouw stimuleert.

  De experimenteerruimte voor pensioenregelingen voor zelfstandigen ziet vooralsnog enkel op vrijwillige pensioenregelingen op basis van een vrijwillige opt-in. Daarbij wordt wel overwogen of het faciliteren van een automatische aansluiting van zelfstandigen in de tweede pijler een gewenste mogelijkheid is. De wens tot automatische aansluiting leeft met name bij enkele (verplichtgestelde) bedrijfstakpensioenfondsen. Het voorstel van de betreffende pensioenfondsen is dat het pensioenfonds gewezen deelnemers - die als zelfstandigen actief zijn in de betreffende sector - in principe aansluiten, maar dat hen daarbij de mogelijkheid wordt geboden om niet mee te doen (opt-out).

  Daarnaast wordt bezien of – aanvullend op de flexibiliteit van de premie-inleg – het wenselijk is om tussentijdse onttrekking van de premie-inleg of pensioenvermogen toe te staan. Zelfstandigen kunnen immers vaker dan werknemers te maken hebben met fluctuaties in het inkomen.

  De experimenteerbepaling is onderdeel van het wetsvoorstel toekomst pensioenen dat in voorbereiding is. Als de experimenten succesvol blijken te zijn, dan kan ervoor gekozen worden om onder andere de Pensioenwet aan te passen opdat de aansluiting van zelfstandigen in de tweede pijler op structurele basis mogelijk is. Mocht onverhoopt blijken dat dit instrument onvoldoende soelaas biedt, dan kunnen pensioenuitvoerders die gedurende de looptijd van de experimenten pensioenopbouw voor zelfstandigen hebben gefaciliteerd, deze zelfstandigen de mogelijkheid bieden hun pensioenopbouw voor een bepaalde duur op vrijwillige basis voort te zetten.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Auteur


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us