Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Consultatie twee knelpunten automatische waardeoverdrachten

Door Wichert Hoekert | Maart 30, 2021

Op 22 maart is een nieuwe consultatie over de wet waardeoverdracht klein pensioen opengesteld.
Retirement|Work Transformation
Pensioenakkoord

Op 22 maart is een nieuwe consultatie over de wet waardeoverdracht klein pensioen opengesteld. De wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 2019 van kracht. Vanaf die datum kunnen pensioenuitvoerders ervoor kiezen kleine pensioenen, dat wil zeggen tot een grens van (in 2021) €503,24, automatisch over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder als daarvan sprake is. Recent is in de Staatscourant de planning gepubliceerd voor het in gang zetten van automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen die voor de wet van kracht werd zijn ontstaan.

Dit keer heeft de consultatie betrekking op enkele aspecten die in de praktijk tot knelpunten hebben geleid. Deze knelpunten werden in april 2019 gesignaleerd door de Stichting van de Arbeid. In januari 2020 ging dezelfde Stichting van de Arbeid in op vragen van het ministerie naar aanleiding van die signalering.

Het gaat in de eerste plaats om kleine pensioenen die zijn ontstaan door andere redenen dan een beëindiging van een dienstverband en om kleine netto pensioenen. Dit speelt overwegend bij PPI’s en verzekeraars, als de opbouw daar is beëindigd doordat de werkgever de regeling elders heeft ondergebracht, maar ook bij pensioenfondsen kan het zelfde aan de orde zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een fonds slapend is geworden door beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst, maar ook bij beëindigde vrijwillige aansluitingen bij een bedrijfstakpensioenfonds of een algemeen pensioenfonds. Gegarandeerde aanspraken bij een verzekeraar zijn uitgesloten van deze bepaling, om te voorkomen dat er een bijbetalingsverplichting zou ontstaan bij de werkgever.

In de tweede plaats betreft het nettopensioenen. Deze zijn uitgesloten van automatische waardeoverdracht, onder meer omdat niet alle pensioenuitvoerders een nettoregeling uitvoeren. De systematiek van automatisch overdrachten zou daardoor niet functioneren. Wel is ten tijde van de invoering van de automatische waardeoverdrachten de mogelijkheid van afkoop komen te vervallen. Op de problematiek rondom netto pensioenen gingen wij eerder in in ons evaluatierapport over netto regelingen dat wij in opdracht van het Ministerie van Financiën opstelden. Wij schreven daar het volgende: “Een verdere verbetering die betrekkelijk eenvoudig kan worden ingevoerd is de verruiming van de afkoopmogelijkheden voor nettopensioen. Relatief kleine kapitalen kunnen nu pas op de pensioendatum worden afgekocht, of zelfs dan vaak niet indien bij de beoordeling voor afkoop ook het bruto pensioen wordt betrokken, dat veelal aanzienlijk hoger ligt. Bij kleine kapitalen zijn de uitvoeringkosten in de opbouwfase relatief hoog, in de uitkeringsfase wordt aankoop van een levenslange uitkering bemoeilijkt vanwege ondergrenzen aan het in te kopen kapitaal of door relatief hoge kosten (indien een vast bedrag in euro’s ten laste van het kapitaal). Vanwege het ontbreken van (automatische)
waardeoverdrachtsmogelijkheden lijkt ons die verruiming passend en in het belang van zowel collectief als individu.” In de consultatiestukken wordt nu voorgesteld de mogelijkheid van afkoop van kleine nettopensioenen te herintroduceren, maar alleen als de deelnemer daarmee instemt. Daarbij is de hoogte van het nettopensioen bepalend; het bruto pensioen wordt niet meegeteld om te bepalen of sprake is van een afkoopbaar nettopensioen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Contact us