Ga naar de hoofdinhoud
Artikel

Voldoet de installatie van uw zonnepanelen aan de eisen van verzekeraars?

Oktober 8, 2021

Bij verduurzaming van gebouwen is het opwekken van stroom met zonnepanelen een belangrijke ontwikkeling. Door de plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen kan de gewenste energiebesparing en daarmee het bereiken van Klimaatdoelststellingen worden gerealiseerd.De voordelen van zonnepanelen zijn duidelijk. Minder bekend zijn de verhoogde risico’s die zonnepanelen of Photo-Voltaische (PV) Installaties met zich mee brengen. Vanuit de praktijk is inmiddels gebleken, dat zonnepanelen kunnen leiden tot het ontstaan van schade. Hieronder worden een aantal voorbeelden omschreven.
Property
N/A

Omvormers (inverters)

Met Zonnepanelen wordt gelijkstroom opgewekt. Ons elektriciteitsnet maakt gebruik van wisselstroom. De opgewekte stroom wordt omgezet in een omvormer ofwel inverter. Bij dit proces komt veel warmte vrij. Dit kan leiden tot brand als de warmte niet  ‘weg’ kan.

Waterschade

De meeste daken zijn ontworpen in een tijd dat zonnepanelen nog niet bestonden. Het gewicht van zonnepanelen op een dak is aanzienlijk. Soms is een (forse) aanpassing van de dakconstructie nodig voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Bij de montage van zonnepanelen worden soms gaten gemaakt in de dakbedekking, wat kan leiden tot waterschade in het gebouw.

Storm

Zonnepanelen zijn op zon, en daarom meestal op het zuiden georiënteerd. De heersende windrichting in Nederland is westenwind. Bij een storm kan een enorme druk  op de constructie ontstaan, als de wind ‘onder’ de zonnepanelen slaat. Dit kan leiden tot schade aan de installatie, maar ook tot gevaar voor de omgeving door wegwaaiende panelen.

Preventie Brand

De belangrijkste aandachtspunten vanuit brandverzekerings-perspectief zijn de elektrische installatie en de constructie. Download een gedetailleerd overzicht van veiligheidsmaatregelen, normen en eisen van verzekeraars onder aan deze pagina. 

Zonnepanelen en aansprakelijkheid

Bij de realisatie van PV installaties wordt vaak samengewerkt met derden. Denk aan de situatie dat het dak van een gebouw beschikbaar wordt gesteld aan een coöperatie, stichting of bedrijf welke de zonnepanelen plaatst en exploiteert. Vaak wordt er dan een opstalrecht gevestigd ten behoeve van die derde. Momenteel wordt er weinig aandacht besteed aan de risico aspecten van een dergelijke samenwerking.

Als er onverhoopt een brand ontstaat in de installatie,  met als gevolg schade aan het gebouw en/of de inventaris. Of een zonnepaneel dat loslaat bij een storm en schade veroorzaakt aan het gebouw of aan derden. Wie is dan aansprakelijk? En welke verzekering dekt de kosten?

Het is verstandig om contractueel vast te leggen dat de exploitant hiervoor een adequate primaire aansprakelijkheidsverzekering afsluit, met een relatief hoog verzekerd bedrag. Een gelimiteerde en secundaire dekking welke soms ‘standaard’ wordt aangeboden in  contracten is uiteraard niet voldoende.

Ook is contractueel vast te leggen dat de exploitant een uitgebreide brandverzekering afsluit voor de PV installatie.

Zonnepanelen en verzekering

Zonnepanelen (PV Installaties) welke niet geïntegreerd zijn in een dakconstructie, zijn te beschouwen als roerende zaken aangezien deze geen ‘bestanddeel’ worden van het gebouw.

Willis Towers Watson adviseert het afsluiten van een zonnepanelenverzekering, deze kent een ruime (‘all risks’) dekking, en biedt de mogelijkheid om exploitatierisico’s mee te verzekeren (opbrengstverlies).

Een mogelijk alternatief is het meeverzekeren op een uitgebreide gevaren- of brandverzekering welke dekking biedt voor de in de betreffende voorwaarden vermelde risico’s.

Dit dient dan te worden overeengekomen met de betrokken verzekeraar(s) en expliciet aangetekend te worden in de polis. Zoals in de inleiding vermeld adviseren wij, om vooraf de plaatsing te bespreken met Willis Towers Watson en de verzekeraar(s).

Desgewenst kan Willis Towers Watson nader adviseren.

Voorbeeld clausule Zonnepaneleninstallaties

In augustus 2020 is er een voorbeeld clausule ontwikkeld door de Technische Commissie van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Deze clausule is een ‘garantie’ clausule, hetgeen betekent dat indien bij schade blijkt, dat niet is voldaan aan bepaalde eisen (garanties), er een verhoogd eigen risico van toepassing is. Deze opzet is vergelijkbaar met andere in de markt gebruikelijke garantieclausules over brandgevaarljjke werkzaamheden, buitenopslag en electrische installatie. De in de clausule genoemde grens van 5 KvA wordt al bereikt bij plaatsing van ongeveer 20 zonnepanelen.

Het is in onze inschatting realistisch om er van uit te gaan, dat in de nabije toekomst steeds meer verzekeraars deze clausule (of een aangepaste versie!) zullen gaan eisen bij mutaties en prolongaties.

Om te voldoen aan de garanties in deze voorbeeldclausule zijn de volgende zaken van belang:

  1. Na oplevering van een nieuwe PV installatie dien deze te worden geïnspecteerd of gecontroleerd door een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld conform de SCIOS Scope 12 certificatieregeling voor zonnestroominstallaties. De PV installatie dient op het moment van plaatsen te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de meest recente versies van de NEN 1010, NEN-EN-IEC 62446 en NEN 7250; Eventuele gebreken van de installatie die tijdens de keuring zijn geconstateerd dienen binnen vier maanden te worden opgelost.
  2. De verzekerde garandeert, dat het dak de zonnepaneleninstallaties inclusief alle aan- en toebehoren (inclusief ballast) kan dragen. Bij een onverhoopte schade dient een verzekerde een verklaring inclusief constructieberekening te kunnen overleggen, dat de gebouwconstructie de totale daklast inclusief de zonnepanelen (PV) installatie kan dragen. In die constructieberekening dient naast het eigen gewicht van constructie, isolatie, en dakbedekking uiteraard ook rekening te worden gehouden met de neerslagdruk van regen of sneeuw.*
  3. Als een verzekerde overweegt om een zonnepanelen (PV) installatie te plaatsen, een bestaande installatie te wijzigen, te vervangen, of uit te breiden dient dit voornemen te worden voorgelegd aan verzekeraar(s). Met de plaatsing van de zonnepanelen (PV) installatie wordt pas aangevangen na akkoord van de verzekeraar(s).

De eisen/garanties gelden ook als een verzekerde het dak ter beschikking heeft gesteld aan derden (zie hierboven bij zonnepanelen en aansprakelijkheid).

Download een gedetailleerd overzicht van veiligheidsmaatregelen, normen en eisen van verzekeraars onder aan deze pagina.

Conclusies

Zorg voor:

  • Een installatie die voldoet aan de wettelijke kaders
  • Een terdege onderzoek naar de dakbelasting
  • Een goede beveiliging
  • Melding en instemming van uw brandverzekeraar voor plaatsing
  • Verzekering van de installatie op een zonnepanelenverzekering, een uitgebreide gevaren- of brandverzekering,
  • Een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

Voetnoot

(*) De opstellers van de clausule onderkennen, dat bij de introductie van deze voorbeeld clausule er niet van kan worden uitgegaan dat alle verzekerden kunnen voldoen aan het bepaalde over constructieberekening (artikel 2 lid c van de clausule). Om die reden doen verzekeraars in geval van schade tot 1-7-2022 geen beroep op die garantie. Alle overige bepalingen in deze clausule zijn wel van toepassing op zonnepaneleninstallaties die vóór 2021 zijn geplaatst.

Download
Related content tags, list of links Artikel Eigendom Natural Resources Nederland
Contact Us