Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Pensioen Update

EIOPA-consultatie stresstesten

Opzet Europese stresstesten voor pensioenuitvoerders

Retirement
N/A

Door Wichert Hoekert | Augustus 16, 2021

EIOPA heeft in juni een consultatie geopend over de opzet van toekomstige Europese stresstesten voor pensioenuitvoerders.

EIOPA heeft in juni een consultatie geopend over de opzet van toekomstige Europese stresstesten voor pensioenuitvoerders, zoals om het jaar en voor het laatst in 2019 uitgevoerd. Het consultatiedocument onderscheidt drie middelen om stresstests uit te voeren: balansbenaderingen, projectiebenaderingen (onder meer op basis van kasstromen) en surveys. EIOPA heeft met de consultatie tot doel om toekomstige stresstests efficiënter te laten verlopen – zowel voor deelnemende pensioenuitvoerders als voor lokale toezichthouders. Van belang is daarbij dat de stresstest horizontaal toepasbaar moet zijn: de uitkomsten moeten over verschillende soorten regelingen in verschillende landen vergelijkbaar en betekenisvol zijn. De consultatieperiode sluit op 22 september.

De stresstest in 2019 betrof zowel uitkeringsovereenkomsten als premieovereenkomsten. Voor uitkeringsovereenkomsten moest daarbij zowel de balansbenadering als de kasstroombenadering worden toegepast. De balansbenadering, de common balance sheet approach, vloeit voort uit wat EIOPA ooit de holistic balance sheet approach noemde. In 2012 vond onder meer daarover een consultatie plaats, toen nog met de gedachte dat deze benadering mogelijk onderdeel uit zou gaan uitmaken van de herziene Pensioenfondsenrichtlijn.

Naar aanleiding van de stresstest van 2019 sprak de Pensioenfederatie een duidelijke voorkeur voor de kasstroombenadering uit, omdat deze niet alleen makkelijker uitvoerbaar is, maar bovendien ook leidt tot meer relevante inzichten. Voor premieovereenkomsten leidde de toezichthouder de kasstromen af uit algemene informatie over deelnemers, belegd vermogen en beleggingsbeleid, in combinatie met doorrekeningen van een drietal maatmensen door de uitvoerder.

EIOPA bood recent ook een opinie over toezicht op risicomanagement bij premieovereenkomsten ter consultatie aan, vanuit een streven naar convergentie in dat toezicht in verschillende landen. In de opinie wordt ingegaan op operationele risico’s en lange termijn risicobeoordelingen. Bij dat laatste onderwerp wordt ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de relatie met de risicohouding en de wijze waarop het beleggingsbeleid daarop is toegesneden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Nederland

Gerelateerde Mogelijkheden

Contact Us