Skip to main content
main content, press tab to continue

Pravilnik o postupku rješavanja pritužbi zainteresiranih osoba

Willis Towers Watson d.d., Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40, OIB: 42915535496, (u daljnjem tekstu: Društvo), zastupan po glavnom izvršnom direktoru Marku Štajduharu, donosi sljedeći

PRAVILNIK O POSTUPKU RJEŠAVANJA PRITUŽBI ZAINTERESIRANIH OSOBA

Opći dio

Članak 1.

Ovim pravilnikom se uređuje postupak rješavanja sporova po pritužbama zainteresiranih osoba iz članka 375. stavka 1. i 2. Zakona o osiguranju.

Pravo na pritužbu

Članak 2.

Zainteresirana osoba može podnijeti pritužbu Društvu u odnosu na pružanje usluga distribucije osiguranja, odnosno u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju. 

Informacija sa osnovnim podacima o načinu prijema pritužbe, postupku odlučivanja i rokovima za odgovor objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Društva, kao i u pisanoj informaciji, koja se prije zaključenja ugovora o osiguranju daje ugovaratelju osiguranja.

Pritužbom se ne smatra podnošenje odštetnog zahtjeva ili zahtjeva za pružanje određenih informacija i objašnjenja.

Podnošenje pritužbe

Članak 3.

Zainteresirana osoba može podnijeti pritužbu osobno ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pisanom obliku,  i to:

  • u sjedištu Društva u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 40,
  • poštom na adresu sjedišta Društva u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 40,
  • elektronskom poštom na adresu: WTW-Croatia.info@wtwco.com

Članak 4.

  • Pritužba treba sadržavati sljedeće podatke i dokumentaciju: 
  • ime, prezime i adresu, odnosno naziv/tvrtku, sjedište i poslovnu adresu te OIB podnositelja pritužbe, kao i ime, prezime i adresu punomoćnika, ako se pritužba podnosi po punomoćniku; 
  • razloge za pritužbu i dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz pritužbe;
  • potpis podnositelja pritužbe, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju podnošenja pritužbe u elektroničkom obliku; 
  • punomoć za zastupanje, ako je pritužba podnosi po punomoćniku. 

Postupak odlučivanja o pritužbi

Članak 5.

Društvo je dužno pisano odgovoriti na pritužbu najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja pritužbe.

Iznimno, ako Društvo ne može pisano odgovoriti na pritužbu u roku iz stavka 1. ovog članka iz razloga za koje nije odgovoran, dužno je pisano odgovoriti u daljnjem roku od 15 dana, o čemu će obavijestiti podnositelja i u toj obavijesti navesti razloge zbog kojih nije u mogućnosti dostaviti pisani odgovor u roku iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 6.

Odgovor na pritužbu mora sadržavati izjašnjenje o navodima pritužbe, uz obrazloženje, te ocjenu osnovanosti pritužbe.

Članak 7.

Ako je pritužba osnovana, Društvo će u odgovoru obavijestiti podnositelja o tome da li su razlozi zbog kojih je pritužba podnesena otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i mjerama koje će biti poduzete za njihovo otklanjanje. 

Ako je pritužba neosnovana, odgovor mora sadržavati obrazloženje zašto je pritužba ocijenjena kao neosnovana. 

Način slanja odgovora na pritužbu

Članak 8.

Društvo je odgovor na pritužbu dužno poslati poštom preporučenom pošiljkom na adresu podnositelja.

Ako je pritužba dostavljena elektroničkom poštom ili podnositelj pritužbe zahtjeva da mu se odgovor dostavi elektroničkom poštom, Društvo će odgovor na pritužbu poslati elektroničkom poštom na adresu podnositelja. 

Ostala prava zainteresiranih osoba

Član 9.

U pogledu prava zainteresiranih osoba koja nisu regulirana ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o osiguranju i drugi pozitivni propisi.

Završne odredbe

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

U Zagrebu, 23. prosinca 2018.

Contact us