Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Milieuaansprakelijkheid (EIL) helpt bedrijven bij ESG-uitdagingen

Mei 18, 2023

Milieuaansprakelijkheidsverzekering (EIL) dekt vervuiling, ongeacht hoe lang geleden deze is veroorzaakt of hoe geleidelijk het effect ervan is.
Environmental Risks|ESG and Sustainability
ESG In Sight

Standaardpolissen inzake eigendom en algemene aansprakelijkheid dekken doorgaans alleen verontreiniging die wordt veroorzaakt door een plotseling en toevallig voorval. Milieuschade die gedurende een lange en geleidelijke periode is veroorzaakt, valt hier niet onder. In dit geval zijn de kosten voor derden gedekt als iemand een claim indient tegen een bedrijf, maar dit omvat niet de werkelijke kosten van de schade, zoals opruiming, sanering of herstel.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering (EIL) dekt vervuiling, ongeacht hoe lang geleden deze is veroorzaakt of hoe geleidelijk het effect ervan is. Zij dekt ook de kosten van de eerste en derde partij en vult de leemtes op die andere polissen niet dekken.

Wat is een milieurisico?

Een milieurisico bestaat uit drie elementen:

 1. Een bron van verontreiniging - bijvoorbeeld een lekkend olievat.
 2. Een manier waarop de verontreiniging zich kan verplaatsen - bijvoorbeeld via de bodem naar het grondwater.
 3. Een ontvanger waar de verontreiniging schade kan veroorzaken - bijvoorbeeld vissen in een rivier of mensen die verontreinigde lucht inademen.
Grafische weergave milieurisico’s
Overview milieurisico’s

Milieurisico's kunnen zich voordoen via de lucht, het water en het land, zoals deze grafiek weergeeft.

Hoe helpt EIL bedrijven ESG-uitdagingen aan te gaan?

Milieu-, sociale en bestuurlijke risico's worden steeds vaker besproken in de bestuurskamers van cliënten. Nieuwe wetgeving in de EU verplicht alle grote ondernemingen om vanaf 2024 over een ESG-strategie te beschikken. Steeds vaker lopen bedrijven die geen ESG-strategie hebben, het risico op boetes en reputatieschade.

EIL kan een cruciale rol spelen in ESG-strategieën omdat het onmiddellijke bescherming biedt tegen huidige blootstelling en dekking biedt voor de geleidelijke gevolgen op lange termijn van processen en mensen die nog niet bekend waren. Kortom, het kan:

 • Bedrijven helpen benadrukken dat ze hun ESG-blootstelling onder controle hebben
 • aantonen dat zij de risico's voor het milieu begrijpen
 • Laten zien dat ze een plan hebben om die risico's adequaat aan te pakken.

Een snelle crisisrespons en de middelen om onmiddellijk na een incident op te ruimen kunnen de omvang van de milieu- en reputatieschade beperken. Daarnaast kan het ook potentiële boetes en sancties op grond van regelgeving verminderen.

EIL kan helpen bij het beheer van nieuwe risico's, zoals industrieën die drempelwaarden voor de uitstoot van broeikasgassen overschrijden en die geconfronteerd kunnen worden met schadeclaims van derden naarmate de bezorgdheid over het klimaat blijft toenemen. In tegenstelling tot andere aansprakelijkheidsverzekeringen sluit EIL klimaatgerelateerde milieuschade veroorzaakt door langdurige geleidelijke emissies niet uit.

Waarom zouden cliënten een EIL moeten overwegen?

Er is een groeiende lijst van redenen waarom steeds meer bedrijven overwegen een milieubeleid te voeren. We noemen er hier slechts enkele:

 1. Reputatieschade: steeds meer bedrijven maken zich zorgen over negatieve publiciteit en reputatieschade nu milieukwesties hoger op de bedrijfsagenda komen te staan, inclusief persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden.
 2. Contractuele verplichtingen: banken en investeerders die grondtransacties, fusies en overnames van bouwprojecten financieren, eisen steeds vaker milieudekking.
 3. Besparing van kosten en administratie bij complexe projecten: een door de eigenaar gecontroleerd verzekeringsprogramma (OCIP) dat de projecteigenaar, de financiers en de verschillende niveaus van aannemers omvat, kan veel administratieve tijd, moeite en geld besparen.
 4. Juridische kosten: milieuschadeclaims kunnen complex en langdurig zijn en tot hoge juridische kosten leiden.
 5. Respons in noodsituaties: polissen bieden toegang tot 24/7 technische expertise wanneer zich een incident voordoet.
 6. Bescherming van de balans: de kosten van een milieu-incident kunnen zeer hoog oplopen en een groot gat slaan in de financiën van een bedrijf.

Wat dekt Milieuaansprakelijkheid?

De volgende kosten en vorderingen worden door de EIL gedekt:

Rechtstreekse kosten en kosten aan derden

 • Aansprakelijkheid jegens derden voor milieuschade en lichamelijk letsel.
 • Schade door zowel plotselinge als onvoorziene en geleidelijke vervuiling.
 • Kosten van eerste sanering, niet alleen op het terrein van de opdrachtgever maar ook in de omgeving.
 • Wettelijke saneringskosten als een milieuagentschap werkzaamheden uitvoert in opdracht van een opdrachtgever en hem de factuur stuurt.
 • Juridische verweerkosten als een opdrachtgever wordt vervolgd.
 • D&O aansprakelijkheid voor milieu-inbreuken.

Kosten voor preventie en herstel

 • Pre-incident loss mitigation: de polis zal reageren als er een onmiddellijk risico bestaat op milieuschade door vervuiling. Als bijvoorbeeld een brand op een chemische locatie leidt tot een risico van afvloeiing van bluswater, zal de polis betalen om het water veilig weg te pompen voordat er schade wordt veroorzaakt.
 • Crisismanagement: een van de grootste zorgen van de meeste cliënten is reputatieschade als gevolg van een vervuilingsincident. Cliënten kunnen een beroep doen op een team van getrainde PR-adviseurs om de berichten aan de media en belanghebbenden te beheren zodra een incident zich voordoet.
 • Locatieonderzoek: polissen kunnen ook betalen voor onderzoeken om de aard en omvang van de vervuiling te beoordelen, hoe ver deze gaat en hoe deze te saneren.
 • Herstel van de biodiversiteit: dekt de kosten voor het herstel van de biodiversiteit die door de vervuiling verloren is gegaan.
 • De EIL kan ook betalen om elders milieuherstelwerkzaamheden uit te voeren om de veroorzaakte schade te compenseren.
 • Monitoring van het grondwater op lange termijn: tot 10-15 jaar na het incident.
 • Bedrijfsonderbreking: winstderving als het bedrijf van een klant moet sluiten als gevolg van een incident.

Overzicht dekking EIL

Overzicht van kosten en schade die door verschillende verzekeringen worden gedekt
  Third Party aansprakelijkheid Onroerend goed Milieu
Plotselinge & accidentele verontreiniging ✔(Optional)
Geleidelijke verontreiniging
Wettelijk verplichte sanering
Opruiming ter plaatse van de eerste partij
EU-richtlijn milieuaansprakelijkheid
Schade aan biodiversiteit
Beperking van verlies

WTW helpt organisaties over de hele wereld om inzicht te krijgen in hun milieurisico's. Aangezien bedrijven voorbereid moeten zijn op 2024 en potentiële aansprakelijkheidsrisico's moeten beperken, voorzien wij u graag van relevante gegevens en inzichten om deze uitdagingen aan te gaan. Neem vandaag nog contact op met een WTW-expert om uw verzekeringsopties voor milieuaansprakelijkheid te bespreken.

Contact us