Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

AssurMiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels naar Europees recht die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

De belangrijkste objectieven van MiFID zijn, enerzijds, het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.

De Belgische wetgever heeft deze richtlijn geïntegreerd in de wet die van toepassing is op de verzekeringen, de zogenaamde Twin Peaks II wet van 30 juli 2013, aangevuld door drie Koninklijke Besluiten van 21 februari 2014. De Circulaire wet van de FSMA van 16 april 2014 vult deze reglementering aan en expliciteert ze. Deze wet werd van kracht op 30 april 2014.

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften zijn de gedragsregels die worden toegepast door ons kantoor voor al onze activiteiten van verzekeringsbemiddeling (makelaar en consultant) de volgende:

Communicatie

U beschikt over verschillende kanalen om met ons te communiceren: telefoon, afspraak in onze kantoren, fax, website, uw persoonlijke online Klantenzone en e-mail.

Gebruik van talen

Onze werktalen zijn de volgende: Nederlands, Frans, Engels en desgevallend andere.

Inschrijving bij de toezichthouder

Willis Towers Watson nv/sa is ingeschreven onder het nummer ‘024283 A’ in de categorie “verzekeringsmakelaar” van het register der verzekeringsbemiddelaars gehouden door de FSMA, waarvan de zetel zich bevindt in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt hier de website van de FSMA raadplegen.

Onze entiteit Gras Savoye Consulting (Belgium) nv/sa is ingeschreven onder het nummer ‘043032 A’ in de categorie “verzekeringsmakelaar” van het register der verzekeringsbemiddelaars gehouden door de FSMA, waarvan de zetel zich bevindt in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. U kunt hier de website van de FSMA raadplegen.

Toegestane activiteiten

Willis Towers Watson nv/sa is officieel erkend voor diverse activiteiten die terug te vinden zijn op de website van de FSMA.

Gras Savoye Consulting (Belgium) nv/sa is officieel erkend voor diverse activiteiten die terug te vinden zijn op de website van de FSMA.

Toetreding tot buitengerechtelijke klachtenregeling

Ons kantoor stelt alles in het werk om aan uw verwachtingen te voldoen. In geval van problemen of voor verdere inlichtingen blijven wij steeds te uwer beschikking. Indien u een klacht heeft omtrent een bepaalde dienstverlening die we niet gezamenlijk hebben kunnen oplossen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via WTW-BE.compliance@wtwco.com.

Indien nodig kunt u nadien contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen met zetel te:

Square de Meeûs 35
1000 Brussel
T +32 2 547 58 71
F +32 2 547 59 75
info@ombudsman.as
https://www.ombudsman.as/nl/

Beheer van belangenconflicten

Als lid van de BVVM leven wij de regels en principes na die aanvaard zijn door onze beroepsfederatie op sectoraal niveau. U kunt deze regels en principes transparantiehier raadplegen.

Het beleid van Willis Towers Watson nv/sa en Gras Savoye Consulting (Belgium) nv/sa luidt als volgt: indien een niet te voorkomen belangenconflict zich voordoet en dit niet door het beleid of de procedures van Willis Towers Watson nv/sa kan worden geregeld, wordt de stand van zaken aan de betrokken partijen toegelicht. Hoe dan ook is het beleid erop gericht om telkens in het belang van de klant te handelen en dit zonder afbreuk te doen aan de rechten van de partijen.

Remuneratie

Als lid van de BVVM leven wij de regels en principes na die aanvaard zijn door onze beroepsfederatie op sectoraal niveau. U kunt deze regels en principes hier raadplegen.

Willis Towers Watson nv/sa en Gras Savoye Consulting (Belgium) nv/sa kunnen een vergoeding ontvangen in de vorm van commissies of honoraria (“fees”), betaald door een verzekeraar of fees betaald door een klant in plaats van of naast de commissies. Willis Towers Watson nv/sa zal op verzoek aanvullende informatie verschaffen over de vergoeding die Willis Towers Watson nv/sa verwacht te ontvangen op grond, deels of volledig, van uw aankoop van een verzekering. Voor aanvullende informatie gelieve contact op te nemen met: WTW-BE.compliance@wtwco.com.

Algemene voorwaarden van de contracten

Deze vindt u terug in de Sectorcatalogus.


Willis Towers Watson Belgium
Willis Towers Watson nv/sa
Met maatschappelijke zetel te Luik, Quai des Vennes 18-20, 4020 Luik
RPR 0415.981.926 Liège
Erkend en goedgekeurd als verzekeringstussenpersoon door de FSMA
BNP Paribas Fortis 240-0002113-80
IBAN BE47 2400 0021 1380
BIC GEBA BE BB

Willis Towers Watson Belgium
Gras Savoye Consulting (Belgium) nv/sa
Met maatschappelijke zetel te Luik, Quai des Vennes 18-20, 4020 Luik
RPR 0453.774.413 Liège
Erkend en goedgekeurd als verzekeringstussenpersoon door de FSMA
BNP Paribas Fortis 001-6219117-38
IBAN BE24 0016 2191 1738
BIC GEBA BE BB

Contact us