Skip to main content
main content, press tab to continue

Notificare de informare cu privire la transferul datelor cu caracter personal

Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., societate organizată şi funcƫionând în conformitate cu legislaƫia din România, cu sediul în Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Metropolis Center, Etaj 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti. înregistrată la Registrul Comerƫului sub nr. J40/9647/1996, având cod unic de înregistrare 8971653, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă notifică prin prezentul faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise către serverul central Willis Towers Watson situat în Marea Britanie, în cadrul procesului de integrare IT desfăşurat în cadrul Grupului Willis Towers Watson.

Willis Tower Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. va prelucra orice “date cu caracter personal” (incluzând “date cu caracter special”) respectând în permanenƫă legislaƫia aplicabilă în materia protecƫiei datelor cu caracter personal şi sunteƫi de acord ca societatea noastră, precum şi orice alte companii din Grupul Willis Tower Watson să stocheze şi să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal: (i) pentru a vă putea furniza serviciile noastre; (ii) pentru a facilita administrarea eficientă, dezvoltarea sau desfăşurarea activităƫilor Grupului Willis Towers Group; şi (iii) pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile, prentru a preveni şi detecta eventuale fraude şi pentru a coopera corespunzător cu instituƫiile abilitate, conform celor prevăzute în Politica de Confidenƫialitate Willis Towers Watson - Willis Towers Watson Privacy Notice.

Categoriile de date personale care urmează să fie transferate sunt prezentate în cele ce urmează, în funcƫie de natura relaƫiei dvs. cu Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.:

  • Date cu caracter personal necesare pentru emiterea poliƫelor/ contractelor de asigurare non-life sau pentru completarea contractelor de adeziune la fondurile de pensii private, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, adresă, informaƫii privind activele şi proprietăƫile deƫinute de dvs. (inclusiv fotografii ale acestora, în anumite situaƫii);
  • Date cu caracter personal necesare pentru emiterea poliƫelor/ contractelor de asigurare de viaƫă sau de asigurare privată de sănătate, respectiv: nume, prenume, cod numeric personal, adresă, informaƫii privind veniturile dvs., informaƫii detaliate privind starea de sănătate şi istoricul medical al dvs. (chestionare);
  • Date cu caracter personal obƫinute în procesul de administrare a dosarelor de daună, respectiv: nume prenume, cod numeric personal, adresă, cont bancar, documente medicale (cereri despăgubire, rapoarte şi scrisori medicale, fişe medicale, concedii medicale, rezultate ale investigaƫiilor medicale, descrierea detaliată a tratamentelor şi a evolutiei stării de sănătate);
  • Date cu caracter personal privind angajaƫii Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., respectiv: toate documentele prevazute de legislaƫia aplicabilă în vigoare privind dosarul de angajat.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveți dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie aspura datelor, precum şi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, aveƫi dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricƫionarea prelucrării şi dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată societății Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., cu sediul în Strada Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Metropolis Center, Etaj 1, Corp B, Sector 1, Bucuresti. înregistrată la Registrul Comerƫului sub nr. J40/9647/1996, având cod unic de înregistrare 8971653.

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și aveți dreptul să vă adresaţi instanței de judecată.

Contact us