Skip to main content
main content, press tab to continue

Soluționare petiții

Este în politica Willis Towers Watson Romania sã acorde asistenţã clienţilor pe tot parcursul derulãrii contractelor de asigurare, cu respectarea condiţiilor de asigurare, a obligaţiilor asumate faţã de client şi a prevederilor legale, inclusiv pentru soluţionarea pe cale amiabilã a eventualelor litigii.

Pentru petiții, vă rugăm să ne contactați astfel:

Corespondență fizică: Willis Towers Watson Romania / bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 1, camera 5, sector 1, Cod postal 011171, Bucuresti

Corespondență electronică: WTW-RO.Secretariat@willistowerswatson.com

Corespondență prin fax: +4021 231 91 70

Corespondență prin telefon: +4 021 231 91 69

În situaţia în care sunteți nemulțumiți de modul în care soluţionãm reclamația, aveți dreptul de a vă adresa plângerea către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, Cod 050092, București
0800 825 627
021 659 60 51
office@asfromania.ro

În conformitate cu Art. 23 din Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), Willis Towers Watson Romania vã informeazã cu privire la urmãtoarele:

  • În situația soluționării nefavorabile a reclamației cu privire la un produs de asigurare, consumatorul are dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit prezentului Regulament și OG nr. 38/2015, precum și cu privire la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor. Entitatea căreia i se poate adresa consumatorul este SAL-FIN.
  • Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare SRL nu poate refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare. În acest sens, potrivit dispozițiilor din Procedura ASF pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN din 27.04.2016, consumatorul se adresează SAL-FIN printr-o cerere scrisă și are obligația de a urma și de a se conforma condițiilor și prevederilor din Procedura ASF menționată.
Contact us