Skip to main content

Soluționare petiții

Este în politica Willis Towers Watson Romania sã acorde asistenţã clienţilor pe tot parcursul derulãrii contractelor de asigurare, cu respectarea condiţiilor de asigurare, a obligaţiilor asumate faţã de client şi a prevederilor legale, inclusiv pentru soluţionarea pe cale amiabilã a eventualelor litigii.

Pentru petiții, vă rugăm să ne contactați astfel:

Corespondență fizică: Willis Towers Watson Romania / bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 1, camera 5, sector 1, Cod postal 011171, Bucuresti

Corespondență electronică: WTW-RO.Secretariat@willistowerswatson.com

Corespondență prin fax: +4021 231 91 70

Corespondență prin telefon: +4 021 231 91 69

În situaţia în care sunteți nemulțumiți de modul în care soluţionãm reclamația, aveți dreptul de a vă adresa plângerea către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței nr. 15, Sector 5, Cod 050092, București
0800 825 627
021 659 60 51
office@asfromania.ro

În conformitate cu Art. 23 din Regulamentul ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), Willis Towers Watson Romania vã informeazã cu privire la urmãtoarele:

  • În situația soluționării nefavorabile a reclamației cu privire la un produs de asigurare, consumatorul are dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor, potrivit prezentului Regulament și OG nr. 38/2015, precum și cu privire la condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor. Entitatea căreia i se poate adresa consumatorul este SAL-FIN.
  • Willis Towers Watson Romania Broker de Asigurare-Reasigurare SRL nu poate refuza soluționarea litigiului în cadrul SAL-FIN în cazul în care consumatorul și-a exprimat în mod expres și voluntar opțiunea de soluționare. În acest sens, potrivit dispozițiilor din Procedura ASF pentru soluţionarea alternativă a litigiilor prin propunerea unei soluţii în cadrul SAL-FIN din 27.04.2016, consumatorul se adresează SAL-FIN printr-o cerere scrisă și are obligația de a urma și de a se conforma condițiilor și prevederilor din Procedura ASF menționată.
Contact us