Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | People & Risk Coach Reference

Wijzigingen WAP versterkt transparantie tweede pensioenpijler

April 4, 2023

In dit artikel bespreken we drie aspecten van de transparantiewet en de impact daarvan op de tweede pensioenpijler.
N/A
N/A

Op 2 februari 2023 j.l. is de 'Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler' ook wel de “Transparantiewet” genoemd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Uit recente opiniepeiling is gebleken dat de tweede pensioenpijler momenteel 4,13 miljoen deelnemers telt, 3,1% meer dan in 2022. Toch heeft momenteel nog 1/3 van de werknemers geen toegang tot een aanvullend pensioen. Op basis van dit onderzoek heeft de regering besloten het stelsel toegankelijker, leesbaarder en voorspelbaarder te maken om het vertrouwen van de burgers in het huidige pensioenstelsel te vergroten. Dit wantrouwen is vooral te wijten aan de onzekerheid over het toekomstige pensioen en de hoge complexiteit van het bestaande pensioenstelsel.

In dit artikel bespreken we drie aspecten van de transparantiewet en de impact daarvan op de tweede pensioenpijler:

 1. Harmonisatie van de communicatievoorschriften voor alle pensioenorganisaties
 2. Om pensioenfondsen (Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, IORP II) en verzekeringsmaatschappijen op gelijke voet te plaatsen, gelden voortaan voor alle pensioeninstellingen dezelfde regels. De nieuwe communicatievoorschriften waren reeds gedeeltelijk opgenomen in het WIBP (de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen), zodat de impact van de wet op IBP's beperkt is. Wel wijzigt de Transparantiewet de WAP ingrijpend (de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel), die niet alleen van toepassing is op IBP's maar ook op verzekeringsmaatschappijen.

  Naast de algemene principes van de Transparantiewet die een verplichting tot geharmoniseerde informatieverstrekking inhouden, schept de Transparantiewet ook verplichtingen om specifieke informatie door te geven in verschillende stadia van de pensioenopbouw.

  Potentiële aangeslotenen (de fase vóór of bij aansluiting)

  Het aansluitingsdocument moet nieuwe of potentiële deelnemers informeren over de relevante pensioenregelingen. Deze verplichting bestaat reeds voor IBP's, maar is nieuw voor verzekeringsondernemingen. De IORP II-richtlijn specificeert niet in welke vorm of in welk document dit moet gebeuren, maar de FSMA (de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) is verantwoordelijk voor het opstellen van een standaardversie. IBP's zullen dus moeten wachten op een nieuw model.

  Van toepassing vanaf 1 januari 2025.

  Aangeslotenen en Begunstigden

  De Transparantiewet vereist dat bepaalde informatie beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers en begunstigden. Deze verplichting bestaat al voor IBP's, maar is nieuw voor verzekeringsmaatschappijen.

  Van toepassing vanaf 1 januari 2025.

  Vóór de pensionering

  Vanaf 1 januari 2023 wordt de dubbele informatieplicht over pensioen afgeschaft en is alleen de pensioeninstelling verantwoordelijk voor deze communicatie.

  Bij pensionering en bij overlijden

  De pensioeninstelling moet de deelnemers nieuwe informatie verstrekken over hun mogelijkheden om een aanvullend pensioen uit te betalen, overeenkomstig de nieuwe termijnen die in de wet zijn vastgelegd. Onder deze nieuwe informatie is het belangrijk te vermelden dat het aanvullend pensioen automatisch door de pensioeninstelling zal worden betaald op de bankrekening waar het wettelijk pensioen wordt betaald (op voorwaarde dat de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven). De nieuwe verplichtingen gelden voor IBP's die de pensioenbrieven zullen moeten aanpassen. Verwacht wordt dat de FSMA tegen deze zomer met richtlijnen zal komen.

  Van toepassing vanaf 1 januari 2024.

 3. Pensioenoverzicht (pensioenfiche)
 4. Uniforme informatie

  Vanaf 1 januari 2024 ontvangen aangeslotenen jaarlijks een pensioenoverzicht (Benefit statement) opgesteld door Sigedis en niet meer door elke pensioeninstelling afzonderlijk.

  De Transparantiewet introduceert nieuwe elementen in de WAP die aan de aangeslotenen moeten worden gecommuniceerd, zoals:

  • De in het pensioenreglement vastgelegde pensioenleeftijd en de wettelijke pensioenleeftijd,
  • Het toegekende rendement,
  • Andere inkomende of uitgaande bijdragen,
  • De vermelding dat het gaat om brutobedragen en het fiscale regime daarvan,
  • De verwijzing naar mypension.be om de pensioengegevens te raadplegen,
  • De contactgegevens van de contactpersoon voor eventuele vragen,
  • Pensioenprojecties (verwachte uitkeringen) - realistisch, gunstig en ongunstig scenario:

  Aangezien deze reeds gedeeltelijk waren opgenomen in de WIBP 2, moeten de door IBP's verstrekte uitkeringsoverzichten slechts op enkele punten worden aangevuld, met name of het gebied van prognoses.

  Ten slotte wordt, wat de presentatie betreft, in de wet de tweeledige indeling van het overzicht van de pensioenrechten losgelaten.

  Administratieve vereenvoudiging

  De Transparantiewet voorziet in een administratieve vereenvoudiging door de rol van Sigedis en mypension.be voor het beheer en de uitwisseling van gegevens te versterken.

  Vanaf 1 januari 2024 wordt het pensioenoverzicht jaarlijks en automatisch door Sigedis aan de aangeslotenen verstrekt via mypension.be. Aangeslotenen (met geregistreerd emailadres) worden hiervan op de hoogte gesteld via email of de e-Box van de sociale zekerheid. Een elektronische versie zal ter beschikking worden gesteld van de pensioenfondsen, inclusief of een notificatie al dan niet naar de aangeslotene is gestuurd. Is dat niet gebeurd, dan is het pensioenfonds verantwoordelijk voor het versturen van het pensioenoverzicht naar de actieve aangeslotenen die geen notificatie hebben ontvangen

 5. Kleine pensioenen
 6. Ook vereenvoudigd de wet de uitbetalingsprocedure voor zeer kleine pensioen-/overlijdensuitkeringen, waarbij het kapitaal niet hoger is dan 150 euro (geïndexeerd). Als de aangeslotene geregistreerd staat op mypension.be, zal de communicatie van informatie worden behandeld door Sigedis.

  Heeft u vragen over de 'Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler'? Neem dan contact met ons op.

Contacten

Gret’ Hl van Hoyweghen
Head of Retirement Belgium

Olivier de Vooght
Director Pension Brokerage

Clara Bonneton
Legal Team Retirement
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel People & Risk Coach Reference
Contact us