Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Accent op HR

Waarom niet alle ESG gelijk is

November 17, 2022

Uit onderzoek blijkt dat ESG-gerichte bedrijven na verloop van tijd minder risico lopen, een hogere winstgroei en rendement hebben, en hogere dividenden dan andere bedrijven.
Climate|ESG and Sustainability|Health and Benefits|Inclusion-and-Diversity|Retirement|Employee Experience|Ukupne nagrade |Benessere integrato
N/A

ESG blijft onderwerp van discussie tussen partijen met uiteenlopende ideeën en belangen. Uit recente gesprekken met bestuurders en c-suite managers blijkt dat men anders is gaan denken over ESG, inclusief de motivatie om tot actie over te gaan.

ESG-inspanningen zijn dynamisch en tonen aan dat bestuurders om verschillende redenen actie ondernemen. Alle bedrijven hebben te maken met wijzigingen in wet- en regelgeving, beursregels en veranderende eisen van beleggers. Bovendien zijn de voortdurende druk van klanten en de concurrentie om werknemers bepalend voor de motivatie en het handelen van bestuurders rond ESG. Sommige inspanningen komen voort uit waarden, doelstellingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid, andere uit bedrijfsstrategie.

Uit onderzoek van MSCI en Sustainalytics blijkt dat ESG-gerichte bedrijven na verloop van tijd minder risico lopen, een hogere winstgroei en rendement hebben, en hogere dividenden dan andere bedrijven.

De leiderschapsmotieven voor ESG-acties komen over het algemeen neer op drie vaak overlappende categorieën die de bedrijfsfilosofie, -strategie en -aanpak weerspiegelen:

  • Compliance-gedreven ESG-acties zijn voornamelijk gericht op het voldoen aan de regelgeving van toezichthouders, beursregels en/of verwachtingen van beleggers of consumenten met betrekking tot ESG. Deze acties gaan over het beheer van en de rapportage over specifieke elementen zoals klimaat, DEI, veiligheid en welzijn, ontwikkeling en bestuursprotocollen.

Bestuurders leveren input en commentaar op ESG en/of rapporteren over acties en maatregelen die in de publicaties van de onderneming staan, zoals over de beloning van bestuurders of in openbare ESG- of duurzaamheidsverslagen. De betrokkenheid van het leiderschap is belangrijk voor het risicobeheer rondom regelgeving en kapitaal, en voor het behoud van investeerders, klanten en werknemers.

  • Maatschappelijk verantwoorde ESG-acties zijn gebaseerd op waarden en bedrijfsdoelstellingen, met bestuurders die ervan overtuigd zijn dat ESG goed is voor de zaken en dat het bedrijf baat heeft bij samenwerkingen met leveranciers en opdrachtnemers met dezelfde waarden. Effectieve bestuurders erkennen ook dat niet alle belanghebbenden hetzelfde over ESG of sommige onderdelen ervan denken.

Hier spelen bestuurders een belangrijke rol in ESG, omdat zij een duurzame bedrijfscultuur creëren via de mentaliteit, het gedrag en de bedrijfsvoering. Voorbeelden van veel voorkomende maatregelen zijn milieu-inspanningen via Net Zero-achtige toezeggingen, groene arbeidsvoorwaarden zoals de stimulering van elektrische voertuigen, vrijwilligersdagen, en klimaatacties om achtergestelde gemeenschappen te ondersteunen. Aanvullende maatregelen kunnen ook het verbinden van klimaatprioriteiten aan de uitrol van thuiswerkbeleid zijn, beslissingen over de toeleveringsketen, vastgoedstrategie en beleid voor zakenreizen. Bestuurders kunnen op sociaal ESG-gebied de fysieke, emotionele en financiële veiligheid van werknemers versterken door het betalen van eerlijke lonen, het bieden van gelijke carrièrekansen, een goede pensioenregeling en inclusieve arbeidsvoorwaarden.

  • Strategisch gedreven ESG-acties zijn geïntegreerd in de bedrijfsstrategische activiteiten in sectoren waar ESG concrete en meetbare zakelijke kansen biedt. In deze categorie nemen bestuurders maatregelen waarbij het verband tussen ESG en bedrijfsprestaties, risicobeheer en waardecreatie duidelijk omschreven en gemeten is. Dergelijke strategieën verschillen aanzienlijk per sector. In sommige gevallen worden milieuafspraken weerspiegeld via klimaattransitiestrategieën, zoals de overstap van fossiele naar alternatieve brandstoffen. Maar ook verschuivingen in het bedrijfsmodel kunnen er onderdeel van zijn, zoals de overstap naar de productie van koolstofarme producten en diensten, of op operationeel niveau de reactie op extreme klimaatgebeurtenissen. In andere sectoren kan het gaan om strategische veranderingen in de grondstoffen of toeleveringsketens naar duurzame producten en diensten, operationele aanpassingen of ESG-gerichte producten en diensten te ontwikkelen.

Hier is ESG een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Bestuurders koppelen governance-protocollen voor milieu- en sociale factoren aan gedrag, acties en processen van de raad van bestuur, management en werknemers. Dit omvat het vaststellen en volgen van ESG-doelstellingen die zijn afgestemd op de branche en bedrijfsstrategie, en de beloning van directie, management en werknemers te verantwoorden en af te stemmen op de ESG-doelstellingen. Maatregelen kunnen ook inhouden dat fysieke activa op passende wijze worden beschermd en risico's worden overgedragen via verzekeringen en andere middelen.

Overwegingen voor bedrijven

Ongeacht welke categorie of categorieën de ESG-acties weerspiegelen, bestuurders hebben er baat bij het volgende te overwegen:

  • In hoeverre is ons leiderschapsteam bekend met onze motivatie voor ESG-toezeggingen en -acties?
  • Hoe kunnen de leden van ons leiderschapsteam meer op één lijn zitten als het gaat om ESG?
  • Hoe kan ons leiderschapsteam duidelijk communiceren over ESG met onze raad van bestuur, werknemers, investeerders en klanten?
  • In hoeverre zijn de incentives van ons bedrijf afgestemd op de gewenste resultaten?
  • Hoe eerlijk zijn ons beloningsbeleid, carrièremogelijkheden en arbeidsvoorwaarden, en hoe zijn ze afgestemd op onze ESG-verplichtingen en -doelstellingen
  • Hoe bewaken en meten wij onze ESG-gerelateerde operationele kosten/risico's (bijv. verstoring van de toeleveringsketen) en personeelskosten/risico's (bijv. klimaateffect op de activiteiten, gezondheid van werknemers), en de acties die wij moeten ondernemen om dergelijke risico's te beperken?
  • In hoeverre zijn de besluitvormings- en bestuursprocessen van ons bedrijf afgestemd op de gewenste resultaten?

Recente uitdagingen op het gebied van ESG tonen aan dat de invloed van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren op het bedrijfsleven toeneemt en deze focus op verantwoord ondernemen biedt bestuurders op alle niveaus van de organisatie kansen bij het definiëren en nemen van maatregelen die aansluiten bij hun drijfveren.

Wij maken graag een afspraak met u om verder te praten over het vaststellen en uitvoeren van uw ESG-doelstellingen.

Contact us