Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing Solution

ESG en duurzaamheid

De manier waarop organisaties op strategisch niveau omgaan met ESG-kwesties (milieu,maatschappij en bestuur) en duurzaamheid en dit in alle aspecten van de bedrijfsvoering integreren, is niet alleen van cruciaal belang, maar biedt ook kansen.

Businesswoman leading informal meeting in modern open plan office

Meer dan de helft van de S&P 500 nam begin 2021 ESG-criteria op in beloningsplannen. ESG heeft dus de aandacht van een brede groep belanghebbenden. De benadering van ESG door organisaties moet dan ook inspelen op de behoeften van een breed scala aan belangen.

Gezien de onderlinge verbondenheid van de vele ESG-factoren, vereist een effectieve strategie een overkoepelende, onderneming brede visie. Willis Towers Watson biedt een uniek perspectief en expertise op het gebied van mensen, risico en kapitaal. We helpen organisaties anders te denken over hun ESG- en duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit door een holistische strategie te ontwikkelen die een duidelijk doel heeft, actie stimuleert en impact creëert voor meerdere groepen stakeholders. En met een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek gewijd aan ESG, hebben we een uitgebreid begrip van en waardering voor de complexiteit rond ESG-uitdagingen en een breed palet aan praktische ervaring en oplossingen.

Mensen, risico en kapitaal zijn de essentiële schakels die alle dimensies van ESG en duurzaamheid met elkaar verbinden. Mensen vormen bijvoorbeeld de kern van klimaatbestendigheid, welzijn, diversiteit, gelijkheid en inclusie (Diversity, Equity and Inclusion - DEI), en duurzaamheid. Bedrijven die hun medewerkers kunnen betrekken bij het bevorderen van hun DEI- en klimaatdoelstellingen en die tegelijkertijd het welzijn en de veerkracht van hun werknemers ondersteunen, hebben meer succes dan bedrijven die dat niet doen. Risicomanagement meet hoe ESG de activiteiten van een organisatie beïnvloedt en wat de potentiële kosten zijn van handelen of niet handelen. En kapitaal omvat niet alleen duurzaam investeren, maar ook investeren in programma's, of het nu gaat om werknemers en gemeenschappen ondersteunen of om risico's te beperken.

Wij bereiken ons doel ‘duidelijkheid en vertrouwen vandaag voor een duurzaam morgen’ door onze inzet voor milieu, maatschappij en bestuur. ESG is ook het middel waarmee we organisaties helpen om hun doel en duurzaam succes op de lange termijn te bereiken”

Carl Hess | President of Willis Towers Watson

Een organisatie die haar ESG-verplichtingen nakomt, begint met het begrijpen hoe mensen, risico's en kapitaal elk van hun stakeholdergroepen beïnvloeden. Ze weten bijvoorbeeld dat hun werknemers van hen verwachten dat ze hun welzijn en Total Rewards ondersteunen en daarin investeren, bijvoorbeeld door eerlijke beloning, flexibele werkregelingen, welzijn- en arbeidsvoorwaardenprogramma's. Ook moeten ze blijk geven van organisatorische betrokkenheid bij de kernprincipes van ESG: bescherming van het milieu, vergroting van de sociale impact en diversiteit en inclusie, verantwoord investeren en zorgen voor effectief ondernemingsbestuur.

Organisaties die vooroplopen op het gebied van ESG begrijpen dat investeerders organisaties zullen steunen die de processen, het talent en de technologie hebben om kapitaalefficiënte bedrijven te runnen en zich te richten op sociale en milieukwesties. Zij zien ook de noodzaak in van beheersing van de kortetermijnrisico’s die samenhangen met klimaatverandering – zoals slechtere weersomstandigheden, grotere risico's in de toeleveringsketen als gevolg van frequentere en heftigere natuurrampen - en van hun carbon footprint en in sommige sectoren, van de duurzaamheid van hun bedrijfsmodellen op de lange termijn.

Hoewel milieu- en klimaatrisico's doorgaans de eerste risico's zijn waaraan gedacht wordt bij ESG, strekt risicobeheer zich ook uit tot de sociale en bestuurlijke categorieën. Effectief risicobeheer - en de impact ervan op mensen en kapitaal - maakt in wezen ook deel uit van goed ESG-beheer. Op dezelfde manier overstijgt duurzaam beleggen de ESG-categorieën en omvat het ook dimensies van mensen, risico en kapitaal.

Zonder een veelzijdige maar geïntegreerde benadering van ESG lopen organisaties de kans hun beloften niet na te kunnen komen en worden ze geconfronteerd met gevolgen op tal van fronten: aandeelhouderswaarde, vermogen om toptalent aan te trekken en te behouden, verlies van merkwaarde, enzovoort.

Het perspectief van Willis Towers Watson combineert drie brede domeinen

Willis Towers Watson's eigen ESG commitment begint met onze doelstelling - vandaag duidelijkheid en vertrouwen voor een duurzame toekomst - en onze waarden: klantgerichtheid, teamwork, respect, uitmuntendheid en integriteit. Door ons aan deze principes te houden, zorgen we ervoor dat we ESG op ondernemingsniveau beleven en met gezag en vertrouwen kunnen adviseren over ESG-kwesties. Wij begrijpen hoe omvangrijk, complex en dynamisch ESG-uitdagingen en -kansen kunnen zijn, en wij bieden een brede waaier van diensten aan om de talrijke facetten van duurzaamheid aan te pakken. Elk facet omvat de domeinen van mensen, risico en kapitaal. Wij helpen ondernemingen ook om hun betrokkenheid bij ESG uit te breiden tot buiten hun eigen organisaties, door inzicht te bieden in het ESG-beleid van leveranciers en partners en door hun inspanningen voor positieve verandering te ondersteunen en te beïnvloeden.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van een holistische strategie op ondernemingsniveau, het uitvoeren van tactische ESG-gerelateerde programma's of het verbinden van duurzaamheidsdoelen met dagelijkse inspanningen, wij helpen klanten ESG aan te pakken binnen de diverse mensen-, risico- en kapitaalstrategieën van hun organisaties, door middel van aanvullende diensten en oplossingen die operationele uitmuntendheid en organisatorische duurzaamheid op lange termijn bevorderen.

5 belangrijkste aandachtsgebieden

Willis Towers Watson helpt organisaties bij het aanpakken van hun ESG-uitdagingen via vijf verschillende, maar met elkaar verbonden primaire aandachtsgebieden. Van training op directieniveau tot strategie, implementatie en rapportage: we zetten onze expertise en oplossingen in om aan de unieke eisen van onze klanten te voldoen.

Klimaatverandering en de overgang naar een netto-nul-economie stellen organisaties en overheden voor nieuwe uitdagingen. Ons wereldwijde, multidisciplinaire team van deskundigen kan u helpen nu actie te ondernemen om de klimaatrisico's van vandaag te beheersen en een strategische respons voor de lange termijn te ontwikkelen.

Risicomanagement vormt de kern van corporate governance en is van cruciaal belang voor het creëren van een duurzame, veerkrachtige organisatie. Willis Towers Watson hanteert een holistische, portfoliobenadering van risicomanagement. Daarbij maken we gebruik van data en analytics om kwantificering, technologie en materiedeskundigheid in onze oplossingen te integreren.

Duurzaam beleggen beschrijft financiële strategieën voor de lange termijn waarbij factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), effectief stewardship en reële impact in beleggingsregelingen worden geïntegreerd. Het brengt goed risicobeheer met zich mee en ondersteunt een robuuste beleggingssector.

Willis Towers Watson helpt organisaties bij het creëren van een gezonde bedrijfscultuur, waarin diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn verweven in de werknemerservaring en waarin medewerkers het beste uit zichzelf halen en samenwerken om de algehele betrokkenheid en het welzijn van medewerkers te vergroten.

Er zijn maar weinig acties die in het kader van het milieuaspect van ESG kunnen worden ondernomen zonder menselijke betrokkenheid. Om duurzaam succes te boeken, moet rekening worden gehouden met de sociale factor van milieu- en bestuursdoelstellingen (en omgekeerd). Organisaties hebben fysiek en emotioneel gezonde, financieel zekere en sociaal verbonden werknemers nodig om hun ESG-verplichtingen na te komen.

Contact Us