Skip to main content
main content, press tab to continue
Ratkaisumme

Employee Benefits

Me WTWilla autamme yrityksiä rakentamaan ja kehittämään henkilöstöetuuksiaan. Pitämällä huolen henkilöstönsä vakuutusturvasta sekä muista kilpailukykyisistä etuuksista, asiakkaamme varmistavat henkilöstönsä sitoutumisen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden. Yrityksen velvollisuus huolehtia henkilöstöstään tapahtuu minimoimalla henkilöriskit ja investoimalla oikeisiin turviin ja palveluihin.

Ota yhteyttä

Henkilövakuutukset ja muut yritysten henkilöstöetuuksia koskevat palvelut

Auditoimme, kilpailutamme ja hallinnoimme lakisääteisiä ja vapaaehtoisia henkilövakuutuksia sekä työterveyshuollon sopimuksia. Ratkaisujen ja henkilöstöetuuksien harmonisoinnilla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä parannuksia ja kustannussäästöjä. Ydin palvelussamme on parhaan ratkaisun löytämisen lisäksi etuuksien hallittavuuden ja etuuksien avulla saavutettavan tuoton optimointi.

Tukenamme meillä on WTWin globaali asiantuntijaverkosto, joten voimme käyttää asiakkaitamme varten sekä kotimaisia että kansainvälisiä markkinoita.

Tapaturmavakuuttaminen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Palkansaajille sattuu yhteensä noin 120 000 työtapaturmaa vuodessa, joista noin 20 000 - 25 000 tapaturmaa sattuvat kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Uusia ammattitautiepäilyjä ilmenee vuodessa noin 3 500 kappaletta. Näitä vahinkoja korvataan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta (TyTA-vakuutus), joka on osa Suomen sosiaaliturvaa ja ensisijainen järjestelmä muuhun sosiaaliturvaan nähden.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmä perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL, säädöskokoelmanumero 459/2015). Vakuutusturva ja -korvaukset perustuvat siten lakiin ja ovat näin täysin samat riippumatta vakuutusyhtiöstä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen kuuluu pakollisena liitännäisvakuutuksena ryhmähenkivakuutus ja siihen on mahdollista myös liittää vapaaehtoisina liitännäisvakuutuksina vastaavalla turvalla oleva vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus tai urheiluvakuutus.

Koska tapaturmavakuutuslaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset, on niiden taso hyvin korkea. Vakuutuksesta maksetaan muun muassa:

 • sairaanhoitokustannukset kokonaisuudessaan
 • päivärahakorvausta työkyvyttömyyden ajalta
 • pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä

Vakuutusmaksu

Vaikka vakuutusturva on sama riippumatta vakuutusyhtiöstä, niin vakuutusmaksuissa voi kuitenkin olla erittäin isojakin eroja eri vakuutusyhtiöiden kesken. Vakuutusmaksun tulee lain mukaan määräytyä maksuperusteen mukaan ja siitä valitun maksujärjestelmän mukaan. Vakuutusyhtiön maksuperusteet, vahvistaa vakuutusyhtiön hallitus vuosittain. Maksuperusteita tulee lain mukaan soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Koska kullakin vakuutusyhtiöllä on omat maksuperusteensa, niin maksujen määräytyminen vaihtelee hyvinkin paljon vakuutusyhtiöittäin ja yritykselle valitun maksujärjestelmän mukaan. Optimaalisen ratkaisun valinnalla yrityksen onkin tästä syystä mahdollista säästää merkittävästi vakuutusmaksuissaan.

Erikoismaksu- ja taulustomaksuperusteiset vakuutuksenottajat

Jos vakuutuksenottajan teettämän työn määrä on riittävän suuri, tulee lain mukaan vakuutusmaksuissa ottaa huomioon yrityksen oma korvaustilasto (nk. erikoismaksujärjestelmä). Muussa tapauksessa vakuutusmaksut perustuvat yrityksen omiin ammattiluokkakohtaisiin palkkoihin ja vakuutusyhtiön soveltamaan riskiluokitukseen (nk. taulusto-maksujärjestelmä).

Vakuutusyhtiön on otettava taulustomaksuperusteisen vakuutuksenottajan vakuutusmaksuissa huomioon työnantajan ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö.

Erikoismaksujärjestelmissä vakuutusmaksun laskenta ja muodostuminen on monimutkaista ja vakuutusmaksuun vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi:

 • Maksujärjestelmän ominaisuudet sekä siihen valitut parametrit, kuten vahinkojen katkaisuraja, maksun jaksotus, omien korvausten osuuden vaikutus maksuun, maksun muutoksen rajoittimet ja jälkiseuranta
 • Yrityksen omat ammattiluokkakohtaiset palkat sekä omien vahinkojen ja korvausten määrät

Vakuutuksen kilpailuttaminen

Koska vakuutusmaksun muodostumiseen vaikuttavat niin monet tekijät, on maksujärjestelmien ymmärtäminen ja kilpailutuksessa oikeiden lähtötietojen arviointi erittäin tärkeää, sillä muutoin vakuutusyhtiöiden tarjousten maksulaskelmat eivät ole vertailukelpoisia ja parhaimman ratkaisun valinta on erittäin haastavaa tai mahdollisesti jopa mahdotonta.

Kilpailutuksessa on huomioitava muun muassa:

 • Oikean vahinko- ja korvaustaso sekä vakavien vahinkotapausten arviointi ja niiden kehitys
 • Tuleva palkkakehitys ja muutokset työsuojelutyössä
 • Maksujärjestelmien ominaisuudet

Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sinun yrityksesi tarpeisiin sopivat ratkaisut.

Yksityistapaturmavakuutus

Vapaa-ajalla sattuu noin kaksi kertaa enemmän tapaturmia kuin työssä. Huomattava osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuukin juuri vapaa-ajan tapaturmista.

Yksityisturmavakuutuksella työnantaja voi turvata henkilöstön vapaa-ajan, etätyön tai halutessa turva voidaan asettaa kattamaan myös työajalla sattuvia tapaturmia. Yritys voi räätälöidä vakuutuksen laajuuden, vakuutusmäärät ja omavastuut tarpeidensa mukaisiksi. Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Vakuutus on myös arvostettu henkilöstöetu, jolla voidaan sitouttaa ja motivoida työntekijöitä. Se on mahdollista ottaa koko henkilöstölle, osalle henkilöstöä, tai yksilöllisenä vakuutuksena. Työnantaja saa vähentää vakuutusmaksut verotuksessaan, työntekijälle vakuutus vastaavasti on veroton luontoisetu.

Kattavampi vaihtoehto yksityistapaturmavakuutukselle on työ- ja ammattitautilakiin perustuva Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus 199§. Tässä työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutuksessa korvataan vastaavasti kuin työtapaturmavakuutuksessa.

Etätyö ja vapaaehtoinen etätyövakuutus

Etätyö on viime vuosina yleistynyt selvästi Suomessa lisäten työnteon joustavuutta. Etuja työntekijälle ovat muun muassa säästöt työmatkan ajassa ja kustannuksissa sekä monissa tapauksissa myös parempi työrauha.

Etätyötä koskevat periaatteessa samat työsuhteen säännöt, kuin mitä työpaikalla tehtävässä työssä ja näin lakisääteinen työtapaturmavakuutuskin on periaatteessa vastaavasti voimassa etätyötä tehdessä. Vahinkojen korvattavuuteen on kuitenkin merkittäviä rajoituksia työskennellessä etänä, sillä lakisääteinen vakuutus kattaa etätyössä vain välittömästi työhön liittyvän toiminnan. Näin ollen esimerkiksi lounastaukojen aikana sattuneita tapaturmia ei vakuutuksesta korvata.

Vapaaehtoisella etätyötä koskevalla yksityistapaturmavakuutuksella voidaan täydentää etätyössä voimassaolevaa lakisääteistä työtapaturmavakuutusta.

Matka- ja komennusmatka

Kansainvälinen matkustaminen on edelleen lisääntymässä ja työkomennusten profiili on monimuotoistunut. Sekä kotimaan- että kansainvälisen matkustamisen kautta henkilöstöön kohdistuviin riskeihin kannattaa varautua oikeantyyppisillä vakuutusratkaisuilla ja turvallisuuspalveluilla. Hyödynnä pitkää kokemustamme sekä verkostoamme vakuutusratkaisujen suunnittelussa ja kilpailuttamisessa.

Työterveyshuolto ja sairauskuluvakuutus

Työterveyshuolto on osittain lakisääteinen palvelu. Työterveyshuollon lakisääteinen osa sisältää työstä ja työoloista aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyn, sekä erinäisiä ikävuositarkastuksia. Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaehtoista, pois lukien vastaanottokäynnit työhön liittyvien sairauksien osalta. Työnantaja voi laajentaa lakisääteistä työterveyshuoltoa lisäämällä palvelusopimukselle erilaisia lisäpalveluita, kuten yleis- tai erikoislääkäritasoisen sairaanhoidon, rokotukset ja erilaisia kuvantamispalveluita. Työterveyssopimusta tehtäessä on hyvä huomioida palveluntuottajan tarjoamat erilaiset digipalvelut, jotka ovat HR:n apuna henkilöstön työhyvinvointia tukemassa.

Yrityksen sairauskuluvakuutuksella voi täydentää työterveyshuoltoa ja varmistaa, että työntekijät pääsevät nopeasti hoitoon ja takaisin työhön. Vakuutuksella katetaan niin sairauksia, kuin tapaturmiakin ja sitä on mahdollista räätälöidä sisältämään vanhat, jo olemassa olevat sairaudet ja vammat, sekä lääkkeet. Vakuutuksesta maksetaan korvauksia Suomessa annetusta hoidosta, mutta vakuutus on voimassa niin työ- kuin vapaa-ajallakin.

Sairauskuluvakuutus on hyvä henkilöstöetu, jolla voidaan motivoida ja sitouttaa työntekijöitä. Vakuutusta hankkiessa tulee huomioida työterveyshuollon palvelusisältö päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Yritykselle työterveyshuollon ja sairauskuluvakuutuksen kustannukset voivat muodostua merkittäviksi. Kilpailuttamalla ja yhteen sovittamalla olemassa olevat sopimukset yritys voi saada merkittäviä säästöjä sekä varmistua siitä, että palveluiden ja mahdollisten täydentävien vakuutusten välillä ei ole päällekkäisyyksiä tai puutteita. Samalla varmistetaan, että hoitoketju on mahdollisimman suoraviivainen ja kustannustehokas. WTW:n asiantuntijoiden kanssa toteutetun hankkeen tavoitteena on löytää optimaalinen kokonaisratkaisu, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja toiveita. WTW:n kokeneet ammattilaiset käyttävät hyväksi laajaa markkinaosaamistaan ja tuovat esille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja parhaan ja kustannustehokkaimman kokonaisuuden löytämiseksi.

Henki- ja eläkevakuutusratkaisut

Työeläkevakuutus (TyEL)

Yleisin tapa työnantajalle on ottaa TyEL-vakuutus jostain Suomen neljästä työeläkeyhtiöstä. Nämä yksityiset työeläkevakuutusyhtiöt eivät saa harjoittaa muuta liiketoimintaa. Vakuutusturvan voi myös järjestää eläkesäätiössä tai eläkekassassa.

Yksityisten alojen lakisääteinen työeläkevakuutus on keskeinen osa suomalaista sosiaaliturvaa. TyEL-maksun suuruus on neuvoteltu Työmarkkinakeskusjärjestöjen toimesta yleensä muutaman vuoden aikajänteellä. Keskimääräinen työeläkemaksu on sama kaikissa työeläkeyhtiöissä . Työeläkemaksut veloitetaan työnantajalta kuukausittain työntekijöille edellisen kuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella.

Työnantaja voi vaikuttaa työeläkemaksuun valitsemalla eläkeyhtiön, josta saa parhaat asiakashyvitykset ja suuruusalennukset sekä välttämällä omaan henkilöstöön kohdistuvia työkyvyttömyyseläketapauksia. Työkyvyttömyysriskin maksuvaikutus koskee kaikkia työantajia, joilla palkkasumma ylittää noin 2, 08 miljoonaa euroa vuodessa.

WTW:n asiantuntijoiden kanssa toteutetussa hankkeessa

 • työantaja saa tarvittavat tiedot optimaalisen vakuutusratkaisun valintaan (keskittäminen tai hajautus)
 • sopii samalla työeläkeyhtiöstä saatavat kokonaispalvelut
 • sopii työeläkeyhtiön kanssa tehtävästä yhteistyöstä siten, että se parhaiten tukee työkyvyttömyysriskin vähentämistä ja työhyvinvointia parantavaa toimintaa. Tällainen kokonaisuus tyypillisesti sisältää tapaturmien välttämisen, työterveyshuollon palvelut ja wellness-toiminnan.

Erot työeläkemaksussa vakuutusyhtiöiden kesken ovat prosentuaalisesti pieniä, mutta erojen vaikutus pidemmän ajan kuluessa tekevät niistä absoluuttisesti merkittäviä.

Työeläkevakuutuksia voi siirtää vakuutusyhtiöstä toiseen. Vuosittain noin 5-6 % (TELA 2020) yksityisten alojen työeläkemaksuista siirretään vakuutusyhtiöiden kesken. Suurtyönantajan eläkevakuutusten keskittämisellä tai hajauttamisella on aina etuja ja haittoja. Myös vakuutusten siirtoon liittyy riskejä ja kustannuksia . WTW selvittää asiakkaidensa työeläkevakuutusten vakuutuskokonaisuuden tekemällä vertailuja vaihtoehdoista, joista tyypillisin on kaikkien konserniyhtiöiden vakuutusten keskittäminen yhdelle työeläkevakuuttajalle. Vaihtoehtona on hajautettu malli, joka hyödyntää kertyneiden rahastojen tuoton täysimääräisenä.

Kokemuksemme avulla pystymme tuottamaan analyysin, jonka tuo vastaukset näihin kysymyksiin.

Lisäeläkevakuutukset

Työnantajalla on mahdollisuus parantaa kollektiivisen valitun ryhmän eläke-etuja merkitsemällä ryhmäeläkevakuutuksen.

Neuvomme asiakkaitamme valitsemaan oikean eläkevakuutusten rakenteen, jossa huomioidaan ryhmän jäsenten kokonaistilanne, ikä, etuuksien määräytyminen ja työantajalle kohdistuva rahoitusvastuu.

Jos etu halutaan kohdentaa tiettyyn henkilöön, on vakuutus yksilöllinen. Tällöin sitä koskevat erilaiset vakuutusmäärärajat, eläkeikää koskevat rajat ja vero-ohjeet.

Riskihenkivakuuttaminen

Riskihenkivakuuttaminen on yksi vakuuttamisen muoto ja tarkoittaa käytännössä henki- ja henkilövahinkojen turvaamista vakuutetun kuoleman varalta. Suomessa työntekijän turva työssä tapahtuvan loukkaantumisen varalta on erittäin hyvä. Myös sairastumisen varalta työkyvyttömyyseläkkeen taso usein asiallinen, koska eläkkeen tasoon vaikuttaa myös tulevan ajan kertymä. Tällä tarkoitetaan laskennallista eläkettä työkyvyttömyyden ja alimman vanhuuseläkeiän välillä, jota vakuutettu ei itse ole ehtinyt rahoittaa, mutta jonka rahoitusosuus kuuluu työeläkemaksuun.

Työssä käyvän perheenjäsenen kuolema sen sijaan aiheuttaa käytännössä aina myös taloudellisen menetyksen, jota voidaan paikata vapaaehtoisella henkivakuutuksella. Työnantajan järjestämänä henkivakuuttaminen on varsin kustannustehokasta. Vaihtoehtoina on kiinnittää vakuutusmäärä vuosityöansioihin tai valita kiinteä vakuutusmaksu, jota sovelletaan kaikkiin vakuutetun ryhmän jäseniin.

WTW tuo asiakkailleen valittavaksi markkinoiden parhaat suomalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden vakuutusratkaisut.

Ryhmäratkaisut

WTW tarjoaa uuden tuoteperheen, jonka tarkoituksena on taata kattavat henkilövakuutusratkaisut niin isommille kuin pienemmillekin asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan. Ratkaisut ovat tarjolla vain WTW:n asiakkaille Suomessa. Kaikki ratkaisumme ovat etukäteen kilpailutettu sekä räätälöity ja niiden voimaansaattaminen on helppoa. WTW Benefits Solutions sisältää seuraavat vaihtoehdot, joista asiakkaamme voi valita yhden tai useamman ratkaisun aina tarpeensa mukaan:

WTW Medical & WTW Medical Plus

WTWilla on kaksi uutta ratkaisua asiakkaille, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen kattavan sairauskuluvakuutuksen. Tuotteet kattavat Suomessa annetun erikoislääkäritasoisen hoidon, täydentäen näin työterveyshuoltoa. Vakuutus kattaa myös olemassa olevat sairaudet ja vammat, eikä siinä ole urheilurajoituksia (pois lukien ammattiurheilu). Laajempi Plus -tuote sisältää myös lääkekuluturvan. Molempiin vakuutuksiin on lisäturvana saatavilla myös terapiaturva.

WTW Occupational Health

WTW Occupational Health -tuote sopii asiakkaille, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen korkeatasoisen työterveyshuoltopalvelun. Tuote koostuu lakisääteisestä (KL-1) ja vapaaehtoisesta (KL-2) palvelusta ja siitä on saatavilla kolme erilasta palvelukokonaisuutta, joissa kaikissa on todella kilpailukykyinen hinnoittelu. Palveluntuottaja takaa hyvän palvelutason, maanlaajuisen hoitoverkoston ja nettilääkäripalvelut.

WTW Workers’ Comp

Turva on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen ja tuote on suunniteltu taulustomaksuisille asiakkaille. Vakuuttaja tarjoaa hyvän palvelutason ja heillä on erityinen painotus vahingoittuneen saamiseksi mahdollisimman pian parhaaseen hoitoon ja sitä kautta takaisin työhön.

WTW Business Travel & WTW Business Travel Plus

Matkavakuutuksen kattavat premium-tuotteet sisältävät laajat hoitokulukorvaukset, korvaukset kuoleman ja pysyvän haitan yhteydessä, matkatavarat, vuokra-auton omavastuun poiston ja evakuointiturvan.

Plus -turvamme sisältää myös etsintä- ja pelastusturvan, kidnappausturvan, sekä riskialttiit urheilulajit.

WTW Personal Accident

Kattava turva, joka sisältää tapaturmasta aiheutuvat hoitokulut (myös hammashoito) ja mahdolliset lisäkustannukset, kuten myös kuntoutuksen. Vakuutus sisältää turvan tapaturmaista kuolemaa ja tapaturmasta tulevaa pysyvää haittaa vastaan. Vakuutus on voimassa myös riskialttiiden urheilulajien ja lisenssiurheilun yhteydessä.

Special Risks

Kidnappaus-, lunnas- ja kiristysvakuutusratkaisut sekä konsultointipalvelut

Kidnappaukset yhdistettynä lunnasvaateisiin ovat yleistyneet räjähdysmäisesti maalimanlaajuisesti. Vuositasolla raportoidaan 15,000 – 20,000 tapausta. Huomioitavaa on, että suurin osa tapauksista jätetään raportoimatta viranomaisille. Sieppausmuodot ovat myös monimuotoistuneet; esim. ns. lyhytaikaiset sieppaukset (Express kidnap) ovat arkipäiväistyneet suhteellisen helpon ja nopean toteuttamistapansa ansiosta.

Yritykset investoivat uusiin, kehittyviin markkinoihin, kuten Lähi-itään ja Afrikkaan. Latinalainen Amerikka ja Aasia ovat muodostuneet vakiintuneiksi kauppakumppaneiksi useille yrityksille. Sieppausten riskiryhmään kuuluvat liikematkustajien ja ulkomaan komennettujen lisäksi riskialueilla toimivat paikalliset työntekijät ja myös perheenjäsenet sekä yrityksen vieraat. Yrityksen huolenpitovelvoitteen puutteellinen täyttyminen voi johtaa yrityksen maineen tahriintumiseen ja taloudellisiin seuraamuksiin. Asiantuntijamme voivat auttaa yritystänne näiden riskiprofiililtaan hyvin erityislaatuisten riskien hallinnassa.

Kidnappaus- ja lunnasvakuutus muodostaa tärkeän osan yrityksen vakuutuskokonaisuutta. Vakuutus antaa taloudellista suojaa kidnappaus-, kiristys- ja uhkatilanteiden varalta. Olennainen osa vakuutusta on siihen sisältyvä ulkopuolisen turvallisuuskonsultin palvelut vahinkotilanteissa. Vakuutus korvaa muun muassa turvallisuuskonsultin kuluja (ilman ylärajaa), oikeudellista neuvontaa, maksettuja lunnasrahoja sekä vahinkoon liittyviä muita kustannuksia. Vakuutukseen voidaan sisällyttää turva myös esimerkiksi kuolemantapauksen ja työkyvyttömyyden sekä yhtiölle kiristyksestä aiheutuvan keskeytysvahingon varalta. Vakuutettuina ovat yleensä koko konserni ja sen kaikki johtajat ja työntekijät perheenjäsenineen. Vakuutusturvaa ja vakuutettujen ryhmää voidaan myös räätälöidä. Käytössämme on kattava kansainvälinen vakuuttajien verkosto. Asiakkaanamme saatte laajan markkina- ja tuotetietoutemme käyttöönne, ja autamme teitä löytämään yrityksellenne optimaalisen ratkaisun. Tarjoamme myös konsultointipalveluja ja valmennuksia riskeiltä suojautumisen ja kriisitilanteissa oikeaoppisen toiminnan varmistamiseksi.

Muut henkilövakuutuspalvelumme

 • Konsernin etuisuuksien auditointi (Benefit Audit)
 • Palkkavertailut ja analyysit
 • Johdon palkitseminen

Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme! benefits.fi@willis.com

Contact us