Skip to main content
main content, press tab to continue
Ratkaisumme

Ympäristö, yhteiskunta, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys

Se, miten organisaatiot hoitavat ESG- ja kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa ja ottavat ne mukaan tekemiseensä, on muodostunut kriittiseksi hallitustason asiaksi – ja mahdollisuudeksi.

Yli puolet Standard&Poorsin 500 -yrityksistä sisällyttää ESG-mittarit kannustinohjelmiinsa vuoden 2021 alussa, joten ESG-seikat ovat saavuttaneet laajasti sidosryhmien huomion. Siksi organisaatioiden suhtautumisen ESG:hen on vastattava moniin erilaisiin intresseihin.

Koska monet keskeiset ESG-seikat liittyvät toisiinsa, tehokas strategia edellyttää koko yrityksen kattavaa ja laajaa näkemystä. WTWin ainutlaatuinen näkökulma erilaisiin ihmisiin, riskeihin ja pääomiin sekä niitä koskeva asiantuntemus auttavat organisaatioita ajattelemaan eri tavalla heidän ESG- ja kestävyystavoitteista. Näin luodaan kattava strategia, joka heijastaa toiminnan tarkoitusta, edistää toimintaa ja luo vaikutuksia useisiin sidosryhmiin. ESG-asioihin kohdistetun merkittävän tutkimustyön myötä tuomme kattavaa ymmärrystä ja näkemystä ESG-kysymysten moninaisiin haasteisiin ja tarjoamme laajan käytännön kokemus- ja ratkaisuvalikoiman.

Ihmiset, riskit ja pääoma ovat olennaisia linkkejä, jotka yhdistävät ESG-asioiden ja kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet. Ihmiset ovat ilmaston ja kestävyyden, hyvinvoinnin, monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden, osallistamisen ja kestävän kehityksen ytimessä. Yritykset, jotka pystyvät sitouttamaan työntekijänsä edistämään yrityksen monimuotoisuus-, tasa-arvoisuus-, osallistamis- ja ilmastotavoitteita samalla kun ne tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja stressinsietokykyä, menestyvät muita yrityksiä paremmin. Riskienhallinta käsittelee ja mittaa miten ESG-seikat vaikuttavat organisaation toimintoihin sekä sen mahdollisiin toiminnasta ja toimimattomuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Pääomaan eivät kuulu pelkästään kestävän kehityksen mukaiset investoinnit, vaan myös investoinnit ohjelmiin, olipa kyse sitten työntekijöiden ja yhteisöjen tukemisesta tai riskien vähentämisestä.

ESG on keino, jolla autamme organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja kestävän menestyksen.”

Carl Hess | Pääjohtaja ja tuleva toimitusjohtaja

ESG-sitoumukset täyttävä organisaatio ymmärtää miten ihmiset, riskit ja pääoma vaikuttavat organisaation kuhunkin sidosryhmään. Tällaiset organisaatiot tietävät esimerkiksi, että niiden työntekijät eivät halua niiden keskittyvän vain heidän hyvinvointiinsa ja kokonaisvaltaiseen palkitsemiseensa – kuten esimerkiksi reiluun palkkaan, joustaviin työjärjestelyihin, terveys- ja etuohjelmiin – vaan myös osoittavan organisaation sitoutumista ESG:n perusperiaatteisiin: ympäristön suojelemiseen, sosiaalisen vaikutuksen, moninaisuuden ja osallistamisen parantamiseen, vastuullisiin investointeihin ja tehokkaan hallinnointitavan varmistamiseen.

ESG-seikkojen suhteen edistykselliset organisaatiot ymmärtävät, että niiden sijoittajat, jotka tunnistavat huippuosaajien houkuttelemisen tärkeyden, tukevat niitä, joilla on pääomatehokkaiden liiketoimintojen hoitamisessa tarvittavat prosessit, osaaminen ja teknologia, ja tällaiset organisaatiot keskittyvät sosiaalisiin ja ympäristöasioihin. Tällaiset organisaatiot näkevät myös tarpeen hallita ilmastonmuutokseen liittyviä lyhyen aikavälin riskejä, joita ovat aiempaa ankarammat sääolosuhteet, toistuvista ja rajuista luonnonkatastrofeista johtuva toimitusketjuriskien lisääntyminen, niiden hiilijalanjälki ja joillakin toimialoilla liiketoimintamallien pitkäaikainen kestävyys.

Yleensä ESG-asioista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulevat ympäristö- ja ilmastoriskit, vaikka riskienhallinta kattaa myös sosiaaliset ja hallintotapatekijät. Tehokas riskienhallinta – ja sen vaikutus ihmisiin ja pääomaan – on myös osa hyvää ESG-johtamista. Vastaavasti kestävät investoinnit koskevat kaikkia ESG-tekijöiden osa-alueita ja sisältävät myös ihmiset, riskit ja pääoman.

Ilman monitahoista mutta integroitua lähestymistapaa ESG-asioihin, organisaatiot eivät todennäköisesti pysty saavuttamaan sitoumuksiaan ja kohtaavat seuraamuksia useilla eri osa-alueilla: osakkeenomistajille luotavassa lisäarvossa, kyvyssä houkutella huippuosaajia ja pitää heidät organisaation palveluksessa sekä brändin arvon menetyksessä.

WTWin näkökulmassa yhdistyy kolme laaja-alaista katsantokantaa

WTWin oma sitoutuminen ESG-asioihin alkaa tarkoituksestamme – selkeydestä ja luottamuksesta tänään kestävää huomista varten – ja arvoistamme: asiakaskeskeisyys, tiimityö, kunnioitus, erinomaisuus ja yhtenäisyys. Noudattamalla näitä periaatteita varmistamme, että toimimme ESG-periaatteiden mukaisesti yritystasolla ja voimme neuvoa ESG-asioihin liittyvissä ongelmissa luotettavasti. Ymmärrämme, kuinka laajoja, monimutkaisia ja dynaamisia ESG-asioihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet voivat olla, ja tarjoamme laajan valikoiman palveluja, jotka kohdistuvat kuhunkin ESG:n osa-alueeseen. Autamme yrityksiä myös laajentamaan niiden sitoutumista ESG-seikkoihin omien organisaatioidensa ulkopuolella. Tämä kattaa näkyvyyden saamisen toimittajien ja kumppaneiden ESG-käytäntöihin sekä tukee yrityksiä positiivisen muutoksen saavuttamiseksi.

Olipa kyse sitten kokonaisvaltaisen, yritystason strategian kehittämisestä, taktisten ESG-ohjelmien toteuttamisesta tai kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämisestä päivittäisiin toimiin, autamme asiakkaitamme toteuttamaan ESG:tä niiden organisaatioiden eri ihmisten, riskien ja pääomastrategioiden kannalta. Tarjoamme myös täydentäviä palveluja ja ratkaisuja, jotka edistävät toiminnan erinomaisuutta ja organisaation pitkäjänteisyyttä.

Contact us