Skip to main content
Ratkaisumme Solution

Ympäristö, yhteiskunta, hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys

Se, miten organisaatiot hoitavat ESG- ja kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa ja ottavat ne mukaan tekemiseensä, on muodostunut kriittiseksi hallitustason asiaksi – ja mahdollisuudeksi.

Businesswoman leading informal meeting in modern open plan office

Yli puolet Standard&Poorsin 500 -yrityksistä sisällyttää ESG-mittarit kannustinohjelmiinsa vuoden 2021 alussa, joten ESG-seikat ovat saavuttaneet laajasti sidosryhmien huomion. Siksi organisaatioiden suhtautumisen ESG:hen on vastattava moniin erilaisiin intresseihin.

Koska monet keskeiset ESG-seikat liittyvät toisiinsa, tehokas strategia edellyttää koko yrityksen kattavaa ja laajaa näkemystä. Willis Towers Watsonin ainutlaatuinen näkökulma erilaisiin ihmisiin, riskeihin ja pääomiin sekä niitä koskeva asiantuntemus auttavat organisaatioita ajattelemaan eri tavalla heidän ESG- ja kestävyystavoitteista. Näin luodaan kattava strategia, joka heijastaa toiminnan tarkoitusta, edistää toimintaa ja luo vaikutuksia useisiin sidosryhmiin. ESG-asioihin kohdistetun merkittävän tutkimustyön myötä tuomme kattavaa ymmärrystä ja näkemystä ESG-kysymysten moninaisiin haasteisiin ja tarjoamme laajan käytännön kokemus- ja ratkaisuvalikoiman.

Ihmiset, riskit ja pääoma ovat olennaisia linkkejä, jotka yhdistävät ESG-asioiden ja kestävän kehityksen kaikki ulottuvuudet. Ihmiset ovat ilmaston ja kestävyyden, hyvinvoinnin, monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden, osallistamisen ja kestävän kehityksen ytimessä. Yritykset, jotka pystyvät sitouttamaan työntekijänsä edistämään yrityksen monimuotoisuus-, tasa-arvoisuus-, osallistamis- ja ilmastotavoitteita samalla kun ne tukevat työntekijöiden hyvinvointia ja stressinsietokykyä, menestyvät muita yrityksiä paremmin. Riskienhallinta käsittelee ja mittaa miten ESG-seikat vaikuttavat organisaation toimintoihin sekä sen mahdollisiin toiminnasta ja toimimattomuudesta aiheutuviin kustannuksiin. Pääomaan eivät kuulu pelkästään kestävän kehityksen mukaiset investoinnit, vaan myös investoinnit ohjelmiin, olipa kyse sitten työntekijöiden ja yhteisöjen tukemisesta tai riskien vähentämisestä.

ESG on keino, jolla autamme organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa ja kestävän menestyksen.”

Carl Hess | Pääjohtaja ja tuleva toimitusjohtaja

ESG-sitoumukset täyttävä organisaatio ymmärtää miten ihmiset, riskit ja pääoma vaikuttavat organisaation kuhunkin sidosryhmään. Tällaiset organisaatiot tietävät esimerkiksi, että niiden työntekijät eivät halua niiden keskittyvän vain heidän hyvinvointiinsa ja kokonaisvaltaiseen palkitsemiseensa – kuten esimerkiksi reiluun palkkaan, joustaviin työjärjestelyihin, terveys- ja etuohjelmiin – vaan myös osoittavan organisaation sitoutumista ESG:n perusperiaatteisiin: ympäristön suojelemiseen, sosiaalisen vaikutuksen, moninaisuuden ja osallistamisen parantamiseen, vastuullisiin investointeihin ja tehokkaan hallinnointitavan varmistamiseen.

ESG-seikkojen suhteen edistykselliset organisaatiot ymmärtävät, että niiden sijoittajat, jotka tunnistavat huippuosaajien houkuttelemisen tärkeyden, tukevat niitä, joilla on pääomatehokkaiden liiketoimintojen hoitamisessa tarvittavat prosessit, osaaminen ja teknologia, ja tällaiset organisaatiot keskittyvät sosiaalisiin ja ympäristöasioihin. Tällaiset organisaatiot näkevät myös tarpeen hallita ilmastonmuutokseen liittyviä lyhyen aikavälin riskejä, joita ovat aiempaa ankarammat sääolosuhteet, toistuvista ja rajuista luonnonkatastrofeista johtuva toimitusketjuriskien lisääntyminen, niiden hiilijalanjälki ja joillakin toimialoilla liiketoimintamallien pitkäaikainen kestävyys.

Yleensä ESG-asioista puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulevat ympäristö- ja ilmastoriskit, vaikka riskienhallinta kattaa myös sosiaaliset ja hallintotapatekijät. Tehokas riskienhallinta – ja sen vaikutus ihmisiin ja pääomaan – on myös osa hyvää ESG-johtamista. Vastaavasti kestävät investoinnit koskevat kaikkia ESG-tekijöiden osa-alueita ja sisältävät myös ihmiset, riskit ja pääoman.

Ilman monitahoista mutta integroitua lähestymistapaa ESG-asioihin, organisaatiot eivät todennäköisesti pysty saavuttamaan sitoumuksiaan ja kohtaavat seuraamuksia useilla eri osa-alueilla: osakkeenomistajille luotavassa lisäarvossa, kyvyssä houkutella huippuosaajia ja pitää heidät organisaation palveluksessa sekä brändin arvon menetyksessä.

Willis Towers Watsonin näkökulmassa yhdistyy kolme laaja-alaista katsantokantaa

Willis Towers Watsonin oma sitoutuminen ESG-asioihin alkaa tarkoituksestamme – selkeydestä ja luottamuksesta tänään kestävää huomista varten – ja arvoistamme: asiakaskeskeisyys, tiimityö, kunnioitus, erinomaisuus ja yhtenäisyys. Noudattamalla näitä periaatteita varmistamme, että toimimme ESG-periaatteiden mukaisesti yritystasolla ja voimme neuvoa ESG-asioihin liittyvissä ongelmissa luotettavasti. Ymmärrämme, kuinka laajoja, monimutkaisia ja dynaamisia ESG-asioihin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet voivat olla, ja tarjoamme laajan valikoiman palveluja, jotka kohdistuvat kuhunkin ESG:n osa-alueeseen. Autamme yrityksiä myös laajentamaan niiden sitoutumista ESG-seikkoihin omien organisaatioidensa ulkopuolella. Tämä kattaa näkyvyyden saamisen toimittajien ja kumppaneiden ESG-käytäntöihin sekä tukee yrityksiä positiivisen muutoksen saavuttamiseksi.

Olipa kyse sitten kokonaisvaltaisen, yritystason strategian kehittämisestä, taktisten ESG-ohjelmien toteuttamisesta tai kestävän kehityksen tavoitteiden yhdistämisestä päivittäisiin toimiin, autamme asiakkaitamme toteuttamaan ESG:tä niiden organisaatioiden eri ihmisten, riskien ja pääomastrategioiden kannalta. Tarjoamme myös täydentäviä palveluja ja ratkaisuja, jotka edistävät toiminnan erinomaisuutta ja organisaation pitkäjänteisyyttä.

Viisi tärkeintä painopistealuetta

Willis Towers Watson auttaa organisaatioita vastaamaan erilaisiin ESG-haasteisiin viidellä erillisellä, mutta toisiinsa yhteydessä olevalla painopistealueella. Käytämme asiantuntemusta ja ratkaisuja, jotka hyödyntävät Willis Towers Watsonin laajaa menetelmävalikoimaa asiakkaiden yksilöllisiin vaatimuksiin vastaamiseksi aina hallitustason koulutuksesta strategiaan, käyttöönottoon ja raportointiin.

Ilmastonmuutos ja siirtyminen nettonollatalouteen aiheuttavat uusia haasteita kaikille organisaatioille ja valtioille. Maailmanlaajuinen monialainen asiantuntijatiimimme voi auttaa hallitsemaan tämänhetkisiä ilmastoriskejä ja kehittämään pitkän aikavälin strategian.

Riskienhallinta on keskeinen osa hallintotapaa, sillä se on erittäin tärkeä tekijä kestävän ja joustavan organisaation luomisessa. Willis Towers Watson soveltaa kokonaisvaltaista portfoliolähestymistapaa riskienhallintaan ja hyödyntää dataa ja analytiikkaa kvantifioinnin, teknologian ja aihealueen asiantuntemuksen sisällyttämiseksi ratkaisuihimme.

Kestävät investoinnit kuvaavat pitkäaikaisia, rahoituslähtöisiä strategioita, jotka yhdistävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat, tehokkaan johtamisen ja todellisen vaikutuksen investointiohjelmissa.

Willis Towers Watson auttaa organisaatioita luomaan terveellisiä yrityskulttuureja, joissa monimuotoisuus, tasa-arvoisuus ja osallistaminen ovat osa osaajien arkipäivää ja joissa työntekijät tuovat parhaat puolensa töihin ja tekevät yhteistyötä työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Vain harvat ESG:n ympäristöön liittyvät toimet ovat mahdollisia ilman ihmisten osallistamista. Menestyksen ja tavoitteiden saavuttamiseksi työntekijöiden hyvinvointi tulee ottaa huomioon. Organisaatiot tarvitsevat fyysisesti ja henkisesti terveitä, taloudellisesti turvallisessa asemassa olevia ja sosiaalisesti verkostoituneita työntekijöitä ESG-sitoumustensa toteuttamiseen.


Liittyvät ominaisuudet

Contact Us