Skip to main content
Artykuł

Stawki wynagrodzeń w branży reklamowej

Podpis Krzysztof Gugała | maj 25, 2021

Przedstawiamy wnioski z badania płac i stawek 2021 przeprowadzonego przez Willis Towers Watson Polska na zamówienie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.
Employee Experience|Ukupne nagrade
N/A

Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 roku objęło łącznie 75 firm i marek.

Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk m.in. z obszaru e-commerce i UX.

Badanie przeprowadzono wśród zrzeszonych w SAR podmiotów we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą Willis Towers Watson Polska. Badanie zrealizowane w styczniu i lutym 2021 r. ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej.

Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń jako środka obrony przed negatywnymi skutkami koronawirusa, albo już zrekompensowała to pracownikom, albo planuje to zrobić w trakcie bieżącego roku.

Dane z raportu pokazują wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r., na przeciętnym poziomie 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania.

Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców, z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia, mają urosnąć w roku 2021 przeciętnie o 5%, przy czym ponad ¼ firm planuje utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów na pensje dla pracowników są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku ze zmianami przepisów dotyczących 50% ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk) oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po raz pierwszy na taką skalę w ramach badania przeanalizowane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn, w celu uzyskania danych do wskaźników Equal Pay i Gender Pay Gap. Według wskaźnika Równa Płaca (Equal Pay) oznaczająca średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach. Kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej.

Spośród 80 wyróżnionych stanowisk, jedynie na 20 z nich kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami.

Spośród 80 wyróżnionych stanowisk, jedynie na 20 z nich kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami. Wskaźnik Gender Pay Gap przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu. Według tego wskaźnika kobiety w sektorze zarabiają średnio 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy i uśrednimy płace dla wszystkich osób, bez względu na poziom stanowiska.

Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej  w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej w Polsce (20%). Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana – w niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet, w porównaniu do 25% dla mężczyzn.

W przygotowanych do otwartej publikacji materiałach Stowarzyszenie udostępniło również informacje o rynkowych poziomach wynagrodzeń dla wybranych stanowisk sektora komunikacji marketingowej.

Płace zasadnicze miesięcznie (PLN)

Tabela przedstawia przedziały płac zasadniczych dla wybranych stanowisk - uwzględniając wartości brutto dla umów o pracę i wartości faktur netto dla B2B)
Rodzina/stanowisko 1 kwartyl mediana 3 kwartyl
Strategy Planning
Senior Strategic Planner 9000 11540 12560
Strategic Planner 5550 7500 9500
Creative    
Senior Copywriter 9900 11220 13000
Copywriter 6025 7460 9000
Senior Art Director 10000 11430 13900
Art Director 7220 8230 9600
Graphic Designer 5350 6450 7600
Dtp Operator 5600 6200 7030
Digital    
Web Developer/Programmer 6300 9600 11100
Programatic Specialist 6000 7000 7800
Performance Specialist 6000 6600 7500
UX Specialist 7671 8227 9090
SEM
SEM Specialist 6000 6500 7000
SEO Specialist 6000 6360 7200
Client Service    
Account Director 12500 14000 15200
Account Manager 8050 9000 10500
Account Executive 5000 6000 6830
Media Manager 10000 11000 12700
Digital Media Manager 10500 12000 13500
Senior Media Planner/Buyer 7920 8500 9000
Digital Senior Media Planner/Buyer 8000 8700 9600
Media Planner/Buyer 5500 6200 7000
Digital Media Planner/Buyer 5800 6500 7000
Social Media Planner/Buyer 5000 5850 7000
Traffic
Traffic Specialist 4500 5245 6500
Autor

Dyrektor Działu Praca i Wynagrodzenia (Work & Rewards)

Contact us