Skip to main content
Rozwiązanie Solution

Inwestycje

Inwestorzy instytucjonalni wymagają portfeli dostosowanych do ich celów — opłacalnych i zapewniających wysoki zwrot z inwestycji przy kontrolowanym ryzyku. Ponieważ jesteśmy firmą nastawioną na obsługę wielu aktywów i powiernictwo, nasi specjaliści ds. inwestycji mogą pomóc naszym klientom w optymalnym inwestowaniu, a szerzej mogą wpłynąć na sposób działania branży inwestycyjnej.

Nasi klienci to zróżnicowane grono inwestorów instytucjonalnych, wśród których są fundusze emerytalne, zakłady ubezpieczeniowe, państwowe fundusze majątkowe, fundusze rządowe, firmy zarządzające majątkiem i fundacje. Sukces naszej firmy zależy od umiejętności pomagania naszym klientom w osiągnięciu sukcesu, a także w uzyskiwaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

Nasze rozwiązania obejmują:

  • Delegowane inwestowanie (zewnętrzny dyrektor ds. inwestycji): Zespół opracowuje rozwiązania umożliwiające klientom delegowanie odpowiedzialności za wdrażanie strategii w zakresie aktywów, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli strategicznej i podejmowaniu decyzji w obszarach, w których wnoszą one największą wartość. Nasze rozwiązania wykorzystują nasze najlepsze pomysły inwestycyjne, poparte rozległymi badaniami i solidną realizacją. Zarządzamy ponad 119,6 mld USD przekazanych aktywów na całym świecie (według stanu na wrzesień 2018 r.), dążąc do obniżenia poziomu ryzyka i/lub osiągnięcia wyższych zwrotów z inwestycji.
  • Fundusze i strategie: Zarządzamy specjalistycznymi portfelami naszych klientów, stosując podejście otwartej architektury w odniesieniu do rozwiązań alternatywnych, aktywów niepłynnych, kredytów, bezpiecznych aktywów dochodowych i instrumentów kapitałowych. Stworzyliśmy także niewielką liczbę połączonych funduszy, które pomagają naszym klientom inwestować na rynkach kapitałowych; zapewniamy też wsparcie menedżerów, do których dostęp inaczej byłby trudny lub zbyt kosztowny.
  • Usługi doradztwa inwestycyjnego: Doradzamy w zakresie kluczowych odpowiedzialności posiadaczy aktywów, w tym misji i przekonań, planów zarządzania ryzykiem, alokacji aktywów i budżetów na ryzyko, budowy portfela i wyboru zewnętrznych podmiotów zarządzających aktywami. Nasz zespół Manager Research specjalizuje się w znajdowaniu, badaniu i monitorowaniu firm zarządzających aktywami, które naszym zdaniem należą do najlepszych na świecie i oferują szeroką gamę popularnych i alternatywnych klas aktywów.

Innowacje przenikają do naszej kultury. Staramy się konsekwentnie i aktywnie przedstawiać naszym klientom najlepsze innowacyjne rozwiązania i pojawiające się szanse, czerpiąc z naszej rozległej światowej sieci i korzystając z naszej dedykowanej grupy Thinking Ahead.

Contact Us