Skip to main content
Rozwiązanie Solution

Klimat

Globalne wyzwanie, jakim jest uporządkowana transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu, w coraz większym stopniu przesądza o tym, że względy klimatyczne powszechnie stają się integralną częścią decyzji finansowych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Climate Quantified™ to rozwiązanie, które łączy w sobie nasze rozległe doświadczenie w zakresie doradztwa i analizy danych pogodowych i klimatycznych zdobyte na rynkach ubezpieczeń i reasekuracji, usług brokerskich oraz inwestycji, naszą wiedzę i rolę w tworzeniu polityki i regulacji w zakresie klimatu, szerokie kontakty z ośrodkami badawczymi i inwestorami instytucjonalnymi oraz nasze interdyscyplinarne kompetencje i zasoby.

Centrum klimatu i odporności (Climate and Resilience Hub) Willis Towers Watson, łącząc nasze możliwości z dziedziny zarządzania ludźmi, ryzykiem i kapitałem, zapewnia klientom z sektora korporacyjnego, finansowego i publicznego wsparcie w zakresie identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka fizycznego, dotyczącego transformacji oraz konsekwencji prawnych wynikającego z presji regulacyjnej, inwestycyjnej, konsumenckiej, pracowniczej i operacyjnej.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to nasza wspólna odpowiedzialność – ‘ktoś’ musi coś z tym zrobić, a tym kimś jesteśmy my wszyscy.”

Rowan Douglas | Dyrektor Centrum klimatu i odporności

Nie jesteśmy po prostu dostawcą usług; Climate Quantified ucieleśnia proaktywne podejście do pomocy w kształtowaniu reakcji globalnej społeczności na zagrożenia klimatyczne poprzez nasze autorskie oraz wspólne inicjatywy. Należą do nich:

 • Nasza wiodąca rola w wysiłkach na rzecz likwidacji luki w ochronie ubezpieczeniowej w wielu krajach rozwijających się, w tym utworzenie Forum Rozwoju Ubezpieczeń (Insurance Development Forum)
 • Podpisanie Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania i Zasad Zrównoważonych Ubezpieczeń
 • Nasz wkład w prace nad klimatycznymi testami warunków skrajnych w zakresie ujawniania informacji
 • Nasza inwestycja o wartości 50 milionów dolarów w ciągu ostatniej dekady w wielokrotnie nagradzaną sieć badawczą Willis Research Network, mającą na celu wspieranie otwartych badań nad klimatem i zagrożeniami naturalnymi we współpracy z takimi instytucjami jak National Center for Atmospheric Research, Uniwersytet Columbia, Narodowy Uniwersytet Singapuru oraz brytyjskimi uniwersytetami Newcastle, Cambridge i Exeter
 • Prace naszego Centrum klimatu i odporności w relacjach z decydentami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami finansowymi na rzecz promowania odporności na zdarzenia związane z klimatem
 • Stworzenie instytutu Thinking Ahead którego celem jest stymulowanie zmian w świecie inwestycji
 • Założenie wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym Koalicji na rzecz Inwestycji Odpornych na Zmiany Klimatu, która ma na celu poprawę wyceny ryzyka związanego z klimatem i odporności na zmiany klimatu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

W czym może pomóc Willis Towers Watson

Pod marką Climate Quantified świadczymy usługi analityczne, doradcze i transakcyjne, aby umożliwić instytucjom sektora korporacyjnego, finansowego i publicznego wejście w kolejną Dekadę Klimatyczną. Nasza wartość dodana wynika ze zrozumienia wzajemnego oddziaływania danych i wyrafinowanych narzędzi analitycznych z jednej strony oraz prawa, regulacji i polityki z drugiej strony oraz tego, jak te czynniki wpływają na alokację kapitału.

Konkretne usługi składające się na ofertę Climate Quantified obejmują:

 • Wgląd w szybko zmieniający się krajobraz w zakresie polityki i tendencji wśród inwestorów
 • Modelowanie ryzyka i scenariuszy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki
 • Audyty ryzyka klimatycznego i testy warunków skrajnych
 • Rozwiązania w zakresie transferu i finansowania ryzyka – usługi brokerskie i rozwój produktów ubezpieczeniowych, papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami i reasekuracją
 • Analiza aktywów w oparciu o aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) oraz rozwój bardziej zrównoważonych, odpornych na zmiany klimatu portfeli
 • Wsparcie analityczne w zakresie sprawozdawczości finansowej dotyczącej klimatu i wymogów regulacyjnych
 • Opracowywanie strategii rozwoju talentów i wynagrodzeń w celu wspierania celów organizacyjnych związanych z klimatem

Nasze dziedzictwo, kompetencje i powiązania na różnych rynkach sprzyjają naszej koncentracji na pomaganiu organizacjom w zarządzaniu ryzykiem związanym z klimatem i wdrażaniu uporządkowanej transformacji, wykorzystywaniu możliwości płynących ze zmieniającego się świata i optymalizacji wartości w nadchodzących latach i dekadach.

Climate Quantified w praktyce

 • Oceniamy ryzyko klęsk żywiołowych dla setek towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji na całym świecie
 • Jesteśmy wiodącym brokerem reasekuracyjnym dla największych na świecie wielopodmiotowych parametrycznych programów reagowania na wypadek klęsk żywiołowych
 • Wspieramy firmy w ich przygotowaniach i zgłoszeniach zgodnie ze standardami TCFD (Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem)
 • Współpracowaliśmy z największymi firmami z branży nieruchomości w celu pogłębienia ich wiedzy na temat ryzyka fizycznego i dotyczącego transformacji, a także w celu zarządzania odpornością operacyjną i strategią inwestycyjną w ich przedsiębiorstwach
 • We współpracy z najważniejszymi instytucjami akademickimi wspieramy rządy w ich wysiłkach na rzecz usprawnienia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na szczeblu krajowym, umożliwiając im priorytetowe traktowanie określonych obszarów i odcinków ich sieci infrastrukturalnych w oparciu o stopień narażenia wartości społecznej i ekonomicznej na ryzyko związane z klimatem
 • Willis Towers Watson Securities jest liderem w zakresie aranżowania obligacji katastrofalnych
 • Wspieraliśmy wielu brytyjskich ubezpieczycieli w spełnieniu wymogów PRA (brytyjskiego urzędu ds. regulacji ostrożnościowych) w zakresie klimatycznych testów warunków skrajnych
 • We współpracy z jedną z największych instytucji finansowych na świecie oceniliśmy ekspozycję jej rzeczywistych portfeli aktywów na ryzyko związane z klimatem, co zaowocowało szeregiem kolejnych kroków mających na celu przekształcenie wewnętrznego procesu decyzyjnego w oparciu o naszą analitykę klimatyczną
 • Pomogliśmy dużemu bankowi w zrozumieniu jego ekspozycji na ryzyko klimatyczne w ramach szeroko zakrojonego projektu dotyczącego infrastruktury kolejowej. Zaangażowanie to koncentrowało się na ryzyku fizycznym związanym z aktywami i przewidywanych przestojach po wystąpieniu szkód w ramach tworzenia wspólnego języka odporności aktywów
 • Doradzamy w zakresie polis ubezpieczeniowych dla raf koralowych i innego morskiego i lądowego kapitału naturalnego poprzez nasz globalny instrument na rzecz odporności ekosystemów (Global Ecosystems Resilience Facility)
Pobierz
Tytuł Rodzaj pliku Rozmiar pliku
Climate Quantified PDF 2.2 MB

Powiązane Rozwiązania

Contact Us