Skip to main content
Artykuł

Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych PPE

Podpis Daniel Olejnik | lipiec 21, 2022

Ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wprowadza szereg ułatwień dla Pracodawców oferujących PPE.
N/A
N/A

PPE - Pracownicze Programy Emerytalne, funkcjonują na rynku od ponad 20 lat i stanowią dodatkową formę oszczędzania na emeryturę udzielaną przez Pracodawców swoim Pracownikom. PPE znajdują się w III filarze sytemu emerytalnego i są dobrowolne dla uczestników, z obowiązkową składką Pracodawcy. Programy te polegają na oszczędzaniu na cele emerytalne za pomocą dostępnych zewnętrznych instrumentów finansowych.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Ustawa zmieniająca) wprowadza ważne zmiany do przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Ustawa o PPE). Zmiany te dotyczyć będą Pracodawców prowadzących PPE i wejdą w życie w dniu 1 lipca 2022 roku oraz 1 stycznia 2023 roku.

Wraz z Ustawą zmieniającą wprowadzone zostają następujące, najistotniejsze zmiany do Ustawy o PPE:

  • Zniesienie obowiązku corocznego składania informacji rocznej do KNF przez Pracodawców. Dotychczas każdy Pracodawca miał obowiązek najpóźniej do 1 marca każdego roku złożyć do KNF szczegółowe informacje o PPE. Po zmianach obowiązek ten zostanie przeniesiony na instytucje finansowe.
  • Dodano nowy obowiązek informacyjny dla Pracodawców, polegający na przekazywaniu dwa razy w roku (w lipcu i styczniu każdego roku) do PFR oświadczenia o wysokości składki podstawowej, liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie uczestników PPE. Obowiązek ten ma bezpośredni związek z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa o PPK) i ma za zadanie weryfikację czy Pracodawcy prowadzący PPE nadal spełniają warunki zwalniające z obowiązku utworzenia PPK. W myśl przepisów ustawy o PPK Pracodawcy, którzy prowadzą PPE powinni odprowadzać składkę podstawową równą lub wyższą niż 3,5% wynagrodzenia, a poziom partycypacji w PPE nie może być niższy niż 25% z pośród uprawnionych pracowników (art. 134 ust. 1 u o PPK).
  • Doprecyzowano przepisy dot. zawieszania składek do PPE przez Pracodawców. Ułatwiono Pracodawcom, którzy prowadzą PPE czasowe zawieszenie programu w związku z trudną sytuacją finansową oraz zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości.
    Przypomnieć należy jednak, że jeżeli Pracodawca zawiesi składkę podstawową w PPE na dłużej niż 90 dni to powstaje obowiązek utworzenia PPK, w myśl art. 133 ust. 2 ustawy o PPK: „Przepisy ustawy o PPK stosuje się do podmiotu zatrudniającego, począwszy od dnia zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni”.
  • Uatrakcyjniono warunki wnoszenia przez uczestników składki dodatkowej (dobrowolnej), poprzez zniesienie fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej. Oznacza to, że Pracodawcy, którzy nie zapewnili możliwości wnoszenia składki dodatkowej przez Pracownika będą zmuszeni dodać do umowy zakładowej zapis pozwalający na wnoszenie składki dodatkowej.
  • Dopuszczenie finansowania składki dodatkowej również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE. Składka dodatkowa będzie mogła być odprowadzana do PPE ze źródeł innych niż wynagrodzenie za okresy, w których uczestnik zatrudniony u pracodawcy prowadzącego ten program nie otrzymywał wynagrodzenia, np. w okresie pobierania zasiłku na urlopie macierzyńskim lub długotrwałym zwolnieniu. Składka dodatkowa przekazywana będzie przez uczestnika na rachunek dodatkowy wskazany przez Pracodawcę, z którego następnie Pracodawca odprowadza ją na rachunek PPE uczestnika, w uzgodnionym z nim terminie. Zmiana ta wejdzie w życie od dnia 1 stycznie 2023 roku.
  • Wydłużono kadencję reprezentacji Pracowników z 24 miesięcy do 48 miesięcy.
  • Instytucje finansowe będą zobowiązane do przekazywania uczestnikom informacji rocznych nt. stanu konta PPE w terminie do końca lutego każdego roku.

Pracodawcy prowadzący PPE będą obowiązani do dostosowania prowadzonych programów, do zmian wprowadzonych Ustawą zmieniającą w terminie do 31 grudnia 2026 r.

Pełna treść Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2022 poz. 904), oraz dostępna jest na stronie internetowej: Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP.

Autor

Ekspert ds. programów emerytalnych

Related content tags, list of links Artykuł
Contact Us