Skip to main content
Artykuł

Wycena zagrożeń klimatycznych na rynkach nieruchomości

Podpis Josh Thompson , Geoffrey Saville i Richenda Connell | lipiec 19, 2022

Coraz jaśniejsze staje się, że rosną zagrożenia fizyczne związane z klimatem zarówno pod względem częstotliwości jak i siły, wraz z coraz większą ekspozycją ludności na takie zagrożenia.
Climate|Risk & Analytics|Medioambiental
Climate Risk and Resilience

Fizyczne zagrożenia klimatyczne takie jak powódź czy pożary stanowią istotne zagrożenie dla kredytodawców, ubezpieczycieli oraz ogólnie dla systemu usług finansowych. Coraz jaśniejsze staje się, że takie zagrożenia rosną pod względem zarówno częstotliwości jak i siły, wraz z coraz większą ekspozycją ludności na takie zagrożenia.

Fizyczne zagrożenia klimatyczne nie są nowym zjawiskiem – rynki nieruchomości znoszą i reagują na ekstremalne zdarzenia pogodowe od dawna. Jednak w miarę jak pojawia się tendencja do ekstremalnych zdarzeń, istnieje coraz więcej dowodów na to, że te zagrożenia mają bezpośredni wpływ finansowy na ceny nieruchomości. Zmiany w cenach nieruchomości stanowią zasadnicze ryzyko finansowe dla właścicieli, branży kredytów hipotecznych i ubezpieczeniowych, portfeli banków oraz ogólnie rozumianych systemów finansowych.

Prowadzi to do procesu wyboru obszarów miejskich, gdzie zwiększa się zapotrzebowanie na nieruchomości o cechach odporności na klimat (np. wyżej położonych). Już w tej chwili napędza to ceny nieruchomości posiadających takie cechy, w porównaniu z nieruchomościami bardziej eksponowanymi i/lub mniej chronionymi przed zagrożeniami klimatycznymi, które mogą być podatne na niższe wyceny. Gentryfikacja klimatyczna opisuje ten proces wyboru obszaru i ogólnych skutków indywidualnych oraz zbiorczych reakcji inwestycyjnych na zagrożenia klimatyczne (np. powodzie i pożary) dla rynków budownictwa mieszkaniowego i handlowego.

Aby zademonstrować działanie gentryfikacji klimatycznej, przeprowadziliśmy studium przypadku w brytyjskim mieście podatnym na powodzie. Używając publicznie dostępnych danych, opracowano prosty hedoniczny model cen na rynku wtórnym, aby zbadać wpływ wyznaczania stref zalewowych, jak również historii powodzi na zmiany cen nieruchomości na poziomie kodu pocztowego. Do celów analizy zmian w cenach nieruchomości użyto trzech scenariuszy (zob. Ryc.1). Wykazujemy, że już lokalizacja w strefie zalewowej 3 (którą Agencja Środowiska definiuje jako grunt, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zalania wodą rzeczną na poziomie 1 na 100 w skali rocznej) średnio powoduje różnicę w cenach o 30%, w stosunku do nieruchomości, które nie są narażone. Taka różnica w cenie staje się jeszcze wydatniejsza w scenariuszu C, dla nieruchomości zlokalizowanych w Strefie Zalewowej 3, które uprzednio były zalane.

Gentryfikacja klimatyczna w praktyce w brytyjskim mieście podatnym na powodzie. Wyniki modelowania hedonicznego pokazują zmiany procentowe w

mieście A w latach 1995-2021, w zależności od lokalizacji względem zalania wodą z rzeki. Scenariusz A rozważa zmianę w cenie dla nieruchomości nienarażonych na ryzyko zalania wylania rzeki +103%. Scenariusz B bierze pod uwagę zmiany cen nieruchomości znajdujących się w obrębie Strefy Zalewowej 3 (którą Agencja Środowiska definiuje jako grunt, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zalania wodą rzeczną na poziomie 1 na 100 w skali rocznej) +73%. Tymczasem scenariusz C bierze pod uwagę zmiany w cenach nieruchomości znajdujących się w Strefie Zalewowej 3 oraz dwukrotnie zalanych +52%

Gentryfikacja klimatyczna w praktyce w brytyjskim mieście podatnym na powodzie. Wyniki modelowania hedonicznego pokazują zmiany procentowe w cenach nieruchomości w mieście A w latach 1995-2021, w zależności od lokalizacji względem zalania wodą z rzeki.

Scenariusz A rozważa zmianę w cenie dla nieruchomości nienarażonych na ryzyko zalania wylania rzeki. Scenariusz B bierze pod uwagę zmiany cen nieruchomości znajdujących się w obrębie Strefy Zalewowej 3 (którą Agencja Środowiska definiuje jako grunt, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zalania wodą rzeczną na poziomie 1 na 100 w skali rocznej). Tymczasem scenariusz C bierze pod uwagę zmiany w cenach nieruchomości znajdujących się w Strefie Zalewowej 3 oraz dwukrotnie zalanych.

Ustalenia te zostały uwzględnione w skonsolidowanym opisie gentryfikacji klimatycznej, który złożono do opublikowania w Annals of the American Association of Geographers.

Naszym celem jest opracowanie przyszłościowych ram analitycznych, w celu zrozumienia w jaki sposób kształtuje się wpływ powodzi śródlądowych (opadowych i rzecznych) oraz przybrzeżnych na ceny nieruchomości oraz jak może ulegać zmianom w ramach przewidywanych scenariuszy zmian klimatycznych. Ponadto, chcemy badać rozważania natury etycznej, które należy brać pod uwagę wraz z należytą analizą przy ocenie ekspozycji na ryzyko klimatyczne.

Autorzy

Doctoral Researcher, Loughborough University

Head of Weather and Climate Risks Research

Starszy Dyrektor, Centrum ds. Klimatu i Odporności, Program Ryzyka Fizycznego

Powiązane Rozwiązania

Contact Us