Ga naar de hoofdinhoud
Artikel | Pensioen Update

Tweede Kamer akkoord met wet waardeoverdracht klein pensioen

 

Door Wichert Hoekert | December 1, 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Ook werden diverse moties en amendementen aangenomen, waaronder een amendement dat bepaalt dat de afkoopmogelijkheid herleeft als fondsen vijf opeenvolgende jaren niet in staat zijn gebleken een klein pensioen over te dragen.
N/A
N/A

Op 21 november heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Ook werden diverse moties en amendementen aangenomen, waaronder een amendement dat bepaalt dat de afkoopmogelijkheid herleeft als fondsen vijf opeenvolgende jaren niet in staat zijn gebleken een klein pensioen (automatisch) over te dragen. In het verlengde daarvan werd ook een motie aangenomen die de minister vraagt na te gaan wat de belemmeringen zijn om over te dragen aan een andere dan de nieuwe uitvoerder.

Twee weken eerder vond het debat over het wetsvoorstel plaats. Daarin werd gesproken over het herintroduceren van een afkoopmogelijkheid als automatische waardeoverdracht herhaaldelijk faalt. Kamerlid Grashoff van Groen Links tekende aan dat het in dat geval ook om deelnemers kan gaan die bij meerdere fondsen kleine pensioenen hebben staan, zodat het doel van de wet hiermee niet wordt gediend. Het zou zijn voorkeur hebben gehad als voordat tot afkoop wordt overgegaan eerst worden nagegaan of automatische waardeoverdracht naar een eerdere uitvoerder mogelijk is. Minister Koolmees liet weten dat voor nu niet haalbaar te achten maar het wel in de evaluatie over drie jaar mee te willen nemen.

Meerdere kamerleden drongen verder aan op een laatste-kans-brief, die deelnemers een laatste keer in de gelegenheid zou moeten stellen hun pensioen af te laten kopen. Naar aanleiding daarvan gaf de minister in een brief aan het vervallen van heel klein pensioen uit te stellen tot 1 januari 2019, zodat fondsen nog een jaar de tijd hebben deelnemers te wijzen op de mogelijkheid van afkoop en overdracht.

Daarnaast heeft de kamer erop aangedrongen dat pensioenen die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 premievrij zijn geworden onder het huidige afkoopregime blijven vallen. Daarmee wordt voorkomen dat communicatie over afkoop die in 2017 heeft plaatsgevonden zou moeten worden herroepen.

Op 23 oktober werden al schriftelijke vragen over het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht klein pensioen vanuit de Tweede Kamer beantwoord. Het belangrijkste hieruit is dat de beoogde invoeringsdatum voor de systematiek voor automatische waardeoverdracht wordt uitgesteld naar 1 januari 2019. In lagere regelgeving zal worden opgenomen dat met de toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 zal worden gestart. In de tweede helft van 2020 zal daartoe een meerjarenplan worden opgesteld.

Het ministerie heeft op verzoek van de kamer ook de dekkingsgraadeffecten van automatische waardeoverdracht onderzocht. Voor het voorbeeldfonds wordt een maximaal dekkingsgraadverlies van 1,7% gepresenteerd als alle aanspraken die in aanmerking komen voor automatische uitgaande waardeoverdracht daadwerkelijk kunnen worden overgedragen. Dat is in het voorbeeld het gevolg van het verschil tussen de aanwezige dekkingsgraad en de overdrachtsdekkingsgraad van 100%, maar andere effecten spelen ook een rol, zoals de ontwikkeling van de rente tussen het moment waarop de wettelijke overdrachtsrente wordt vastgesteld en het moment van overdracht. In het effect blijven, zo tekent het ministerie aan, tegengestelde effecten zoals de verlaging van uitvoeringskosten en de omgekeerde werking van inkomende overdrachten buiten beschouwing.

Waar de kamer uitvoerig inging op verlies aan pensioenwaarde bij het vervallen van hele kleine pensioenen, bleven de waarde-effecten bij automatische waardeoverdracht ongenoemd. Onder meer vanwege dekkingsgraadverschillen tussen fondsen kunnen deelnemers geconfronteerd worden met betrekkelijk groot waardeverlies. Wij gingen daar in onze consultatiereactie op in. Dit zou voorkomen kunnen worden door het waardeoverdrachtssysteem waarin de aanspraak leidend is te vervangen door een systeem waarin de waarde bepalend is – in eerste aanzet door de dekkingsgraad daarbij in aanmerking te nemen.

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Nederland
Contact Us